Subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 02-08-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2002 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • a. € 22.000.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en f, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis-, plus-, en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

 • b. € 2.200.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de recreatiepakketten opgenomen in bijlagen 58 en 59;

 • c. € 5.500.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 51, eerste en derde lid, en artikel 100 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

 • d. € 13.500.000,- voor subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 42, eerste lid, en artikel 99, eerste lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 voor de basis- en pluspakketten genoemd in de bijlagen 12 tot en met 41;

 • e. € 13.500.000,- voor subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 42, tweede lid, en artikel 99, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en inrichtingssubsidie als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 voor de basis- en pluspakketten genoemd in de bijlagen 20, 37 en 38;

 • f. € 1.600.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 41 voor terreinen, die zijn verworven met subsidie verstrekt op grond van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties door instellingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor verlening van subsidies, waarvoor in artikel 1, onderdeel a, van deze regeling een subsidieplafond is vastgesteld, komen alleen in aanmerking:

 • -

  aanvragers aan wie op grond van de Regeling particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, de Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen of het Besluit voorkoming verbossing rietlanden een subsidie is verleend, of,

 • -

  andere aanvragers die een aanvraag indienen voor een terrein waarvoor een subsidie is verstrekt op grond van de Regeling particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, de Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen of het Besluit voorkoming verbossing rietlanden. .

Artikel 2a

[Vervallen per 24-01-2004]

De hoogte van de subsidie functieverandering, bedoeld in artikel 44, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, wordt per hectare per jaar voor aanvragen in het jaar 2002 voor terreinen gelegen in de kadastrale gemeenten opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 11c van die regeling vastgesteld op:

 • € 918,90 voor bijlage 1;

 • € 1050,50 voor bijlage 2;

 • € 1182,10 voor bijlage 3;

 • € 1315,96 voor bijlage 4;

 • € 1452,10 voor bijlage 5;

 • € 1565,54 voor bijlage 6;

 • € 1706,21 voor bijlage 7;

 • € 1837,81 voor bijlage 8;

 • € 1969,41 voor bijlage 9;

 • € 2101,00 voor bijlage 10;

 • € 2232,60 voor bijlage 11a;

 • € 2364,19 voor bijlage 11b;

 • € 3471,42 voor bijlage 11c.

Artikel 2b

[Vervallen per 24-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van een aanvraag voor het begrotingsjaar 2001 wordt verhoogd is 4,5 %.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van deze regeling een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 maart 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina