Subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-01-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2002 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • a. € 22.900.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b en c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ten behoeve van de beheers- en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 22, 24 tot en met 28 en 31 tot en met 46, voorzover het subsidie-aanvragers betreft, waarvan de beheersovereenkomst, die is vastgesteld op grond van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, de Regeling beheersovereenkomsten 1988, de Regeling beheersovereenkomsten 1993 en de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, in de periode 31 december 2001 tot en met 30 november 2002 afloopt, en die subsidie aanvragen voor:

  • -

   dezelfde percelen, qua ligging en oppervlakte, als in de aflopende beheersovereenkomst;

  • -

   één of meer van de beheers - en landschapspakketten genoemd in bijlage 1 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en

  • -

   een tijdvak dat ingaat op het moment van aflopen van de beheersovereenkomst;

 • b. € 10.000.000,- voor beheerssubsidie, subsidie natuurlijke handicaps, landschapssubsidie, inrichtingssubsidie en overgangsbeheerssubsidie als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a tot en met d, en artikel 77, betreffende de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 22, 24 tot en met 28a en 31 tot en met 46 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

 • c. € 50.000,- voor beheerssubsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a en d, en artikel 77, betreffende de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 29 en 30 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van dit besluit een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 maart 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvraag van een subsidie bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ten behoeve van het beheerspakket opgenomen in bijlage 28a wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer met voorrang behandeld.

 • 2 De aanvraag van een subsidie op grond van artikel 4 of artikel 5 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid met voorrang behandeld.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina