Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML

[Regeling vervallen per 26-10-2008.]
Geldend van 28-01-2006 t/m 25-10-2008

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML

Hoofdstuk 1. Registratie van opleidingsinstellingen

[Vervallen per 26-10-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 26-10-2008]

De minister kan een opleidingsinstelling voor het examen ten aanzien van de basiskennis of de typekennis registreren.

Artikel 2

[Vervallen per 26-10-2008]

Een aanvraag voor registratie wordt ingediend door middel van een door de minister verstrekt aanvraagformulier, onder bijsluiting van de volgende bescheiden:

 • a. een overzicht van het bij de opleiding betrokken leidinggevend en onderwijzend personeel;

 • b. de curricula vitae van het personeel bedoeld onder a;

 • c. een overzicht van de voor de opleiding gebruikte theorie- en praktijkruimten;

 • d. een kruisverwijzing van het examen conform de eisen volgens JAR-66 of de bijlagen 70 tot en met 77 bij deze regeling, inzake basiskennis of typekennis, naar het leerplan en de leermiddelen van de opleiding;

 • e. een beschrijving van het door de opleidingsinstelling gebruikte beoordelingsregistratiesysteem, en

 • f. indien van toepassing, een overzicht en de curricula vitae van de personen die door en namens de opleidingsinstelling worden voorgedragen voor de examencommissie, bedoeld in het zesde artikel.

Artikel 3

[Vervallen per 26-10-2008]

Een opleidingsinstelling wordt geregistreerd indien er opleidingen voor het examen conform de eisen van JAR-66 of de bijlagen 70 tot en met 77 bij deze regeling, inzake basis- of typekennis worden verzorgd en nadat is aangetoond dat wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. voldoende en geschikt personeel;

 • b. voldoende en geschikte theorie- en praktijkruimten;

 • c. een leerplan dat een duidelijk overzicht van de leerstof omvat, alsmede het vereiste aantal lesuren en de verdeling over de voor de opleiding beschikbare tijd;

 • d. voldoende en geschikte leermiddelen, en

 • e. een beoordelingsregistratiesysteem waarmee de resultaten van de cursisten op overzichtelijke wijze worden bijgehouden en bewaard tot tenminste 2 jaar na het door cursisten beëindigen van de opleiding.

Artikel 4

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Van de registratie wordt aan de opleidingsinstelling een bewijs afgegeven waarop de opleiding waarop de registratie van toepassing is, is vermeld.

 • 2 Registratie van de opleidingsinstelling vindt plaats voor één cohort deelnemers en wordt vervolgens steeds stilzwijgend per cohort verlengd.

Artikel 5

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Wanneer de opleiding wordt gewijzigd of beëindigd, alsmede ingeval van wijzigingen ten aanzien van het personeel, de faciliteiten, het leerplan, de leermiddelen of het beoordelingsregistratiesysteem ten behoeve van deze opleiding, stelt de geregistreerde opleidingsinstelling de minister hiervan per omgaande in kennis.

 • 2 De registratie kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken ingeval de opleidingsinstelling verzuimt de minister in kennis te stellen van wijzigingen bedoeld in het eerste lid, alsmede in geval deze wijzigingen tot gevolg hebben dat niet langer wordt voldaan aan artikel 3.

 • 3 De gehele of gedeeltelijke intrekking van de registratie van de opleidingsinstelling door de minister wordt bij aangetekende brief aan de opleidingsinstelling medegedeeld.

Hoofdstuk 2. Examencommissie

[Vervallen per 26-10-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 26-10-2008]

De examencommissie voor onderhoudstechnici in de luchtvaart is bevoegd tot het afnemen van het examen waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen inzake basiskennis of typekennis voor afgifte van de bijzondere bevoegdverklaringen die kunnen worden vermeld op een AML of een JAR-66 AML.

Artikel 7

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 De minister stelt ten minste eenmaal per twee jaar het aantal examinatoren vast en biedt gelegenheid aan erkende onderhoudsorganisaties, erkende en geregistreerde opleidingsinstellingen, examinatoren en de voorzitter, bij een vacature personen voor te dragen.

 • 2 De minister kan een voorgedragen persoon voor ten hoogste twee jaren autoriseren als examinator, nadat is aangetoond, dat hij of zij beschikt over de kennis, ervaring en bekwaamheid die voor het afnemen van het examen relevant is.

 • 3 De minister benoemt de voorzitter en de secretaris. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

 • 4 De voorzitter roept de examencommissie ten minste eenmaal per jaar bijeen.

Artikel 8

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Een examinator heeft recht op een vergoeding voor de door hem verrichte werkzaamheden.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is samengesteld uit:

  • a. een honorarium voor het examen basisbevoegdheden, bestaande uit € 50 per gemaakte examenset, € 25 per uur voor bij het examen vereiste aanwezigheid en € 5 per beoordeeld examenresultaat;

  • b. een honorarium voor het examen typebevoegdheden, bestaande uit € 400 per voorbereiding van een type-examen en € 25 per uur voor het afnemen van het examen;

  • c. een vergoeding volgens het Reisbesluit binnenland voor gemaakte reis- en verblijfkosten voor alle werkzaamheden ten behoeve van de commissie.

 • 3 De voorzitter en de secretaris kunnen bij de minister een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden declareren. De vergoeding bedraagt voor:

  • a. de voorzitter € 40 per uur voor alle werkzaamheden;

  • b. de secretaris € 25 per uur voor alle werkzaamheden.

  Daarnaast kunnen de voorzitter en de secretaris een vergoeding volgens het Reisbesluit binnenland voor gemaakte reis- en verblijfkosten voor alle werkzaamheden ten behoeve van de commissie declareren.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op de in het eerste en derde lid bedoelde personen, die rijksambtenaar zijn en de desbetreffende werkzaamheden verrichtten tijdens diensttijd.

 • 5 In afwijking van het eerste lid wordt aan examinatoren die door de minister zijn geautoriseerd op voordracht van een geregistreerde opleidingsinstelling, geen vergoeding verstrekt, wanneer het examen wordt afgenomen van deelnemers van die opleidingsinstelling.

Artikel 9

[Vervallen per 26-10-2008]

De examinator is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de examenopgaven en de overige gegevens waarvan de vertrouwelijke aard is vastgesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 De autorisatie kan worden geschorst wanneer een ernstig vermoeden bestaat dat de examinator in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 9, of het examenreglement.

 • 2 De autorisatie kan worden ingetrokken wanneer de examinator in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 9, of het examenreglement.

 • 3 De minister informeert de examinator over schorsing of intrekking van de autorisatie per aangetekende brief.

Hoofdstuk 3. Examenreglement

[Vervallen per 26-10-2008]

Artikel 11

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Ten behoeve van het examen wordt door de examencommissie een examenreglement opgesteld.

 • 2 Het examenreglement wordt ter vaststelling voorgelegd aan de minister.

Artikel 12

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Het examen voor de volgende bevoegdverklaringen op een AML waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen inzake basiskennis voor afgifte van die bevoegdverklaringen, is vastgelegd in de bij deze regeling behorende bijlagen 70 tot en met 77 en tabellen 1 en 2, volgens het onderstaande schema:

  Bevoegdverklaring

  Basiskennis

  Examen

  AB1Z/T

  bijlage 70

  tabel 1

  AB2Z/T

  bijlage 71

  tabel 1

  AB3Z/T

  bijlage 72

  tabel 1

  C(E)F

  bijlage 73

  tabel 1

  DG

  bijlage 74

  tabel 1

  A

  bijlage 75

  tabel 2

  B

  bijlage 76

  tabel 2

  C

  bijlage 77

  tabel 2

 • 2 Wanneer de examenkandidaat houder is van een AML, omvat het examen bedoeld in het eerste lid, de modules zoals opgenomen in de bij deze regeling behorende tabel 3.

 • 3 Het examen bedoeld in het eerste lid is met goed gevolg afgelegd wanneer de examinandus in ten hoogste twee jaren voor iedere module ten minste het cijfer 6,0 heeft behaald.

 • 4 Het examen typebevoegdheid wordt afgelegd op basis van de onderhoudsdocumentatie van het vliegtuigtype, waarvoor examen wordt afgelegd. De examenkandidaat biedt daartoe de examencommissie inzage in die documentatie, die geheel bijgewerkt dient te zijn.

 • 5 De wijze van examineren en de duur van het examen, bedoeld in het vierde lid, is opgenomen in tabel 4. Het examen typebevoegdheid is met goed gevolg afgelegd wanneer de examinandus het cijfer 6,0 of hoger heeft behaald.

Artikel 13

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Het examen voor de bevoegdverklaringen op een JAR-66 AML, waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen inzake basiskennis voor afgifte van die bevoegdverklaringen, is vastgelegd in JAR-66 Certifying Staff Maintenance, Section 2 - Acceptable Means of Compliance and Interpretative / Explanatory Material, Appendix 1 en JAA Administrative & Guidance Material, Section 2 - Maintenance, Part 2 - Procedures, Chapter 23.

 • 2 Wanneer de examenkandidaat houder is van een JAR-66 AML omvat het examen, bedoeld in het eerste lid, de modules opgenomen in de bij deze regeling behorende tabel 5.

 • 3 De procedures overeenkomstig JAA Administrative & Guidance Material, Section 2: Maintenance, Part 2: Procedures, Chapter 23 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Als regel wordt tweemaal per jaar gelegenheid gegeven tot het afleggen van het examen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan, wanneer in een jaar het aantal examenkandidaten minder dan 10 bedraagt, de voorzitter besluiten dat in het daaropvolgende jaar slechts eenmaal gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van het examen.

 • 3 De voorzitter stelt na consultatie van de examencommissie de plaats, datum en tijd van het examen vast en publiceert deze op de internet website www.ivw.nl van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

 • 4 In afwijking van het derde lid kan een examinator die door de minister is geautoriseerd op voordracht van een geregistreerde opleidingsinstelling na instemming van de voorzitter het examen van de deelnemers van die opleidingsinstelling afnemen op een door hem vastgestelde plaats, datum en tijd.

Artikel 15

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Aanmelding voor het examen vindt plaats bij de secretaris van de examencommissie.

 • 2 Een ieder, die daartoe een aanvraag indient, wordt met inachtneming van het derde lid tot het examen toegelaten.

 • 3 Toelating vindt plaats nadat de kosten volgens de Regeling tarieven luchtvaart zijn vergoed en de examinandus een wettig en geldig legitimatiebewijs heeft overgelegd.

 • 4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid behoeft geen aanvraag te worden ingediend en geen vergoeding van de kosten plaats te vinden wanneer sprake is van een examen bedoeld in artikel 14, vierde lid.

Artikel 16

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 De examinandus kan door de examinator van verdere deelname aan het examen worden uitgesloten indien deze in strijd handelt met het reglement, bedoeld in artikel 11.

 • 2 De voorzitter wordt door de examinator over een uitsluiting, bedoeld in het eerste lid, geïnformeerd.

Artikel 17

[Vervallen per 26-10-2008]

 • 1 Het examenresultaat wordt als regel beoordeeld door de examinator die het examen heeft afgenomen. De voorzitter is evenwel bevoegd een andere examinator voor de beoordeling van het examenresultaat aan te wijzen.

 • 2 De uitslag van het examen wordt namens de minister vastgesteld door de beoordelende examinator met instemming van de voorzitter. Bij een uitsluiting bedoeld in artikel 16, het eerste lid, wordt als uitslag van het examen het cijfer 1,0 of 0% vastgesteld.

 • 3 De uitslag van het examen wordt uiterlijk zes weken nadat het examen is afgelegd schriftelijk aan de examinandus bekend gemaakt.

Hoofdstuk 4. Inwerkingtreding en slotbepalingen

[Vervallen per 26-10-2008]

Artikel 18

[Vervallen per 26-10-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2001 en werkt terug tot en met 1 oktober 2001.

Artikel 19

[Vervallen per 26-10-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML.

Deze regeling zal met de tabellen en een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Tabel 1. Examen voor de bevoegdverklaringen AB1Z, AB1T AB2Z, AB2T, AB3Z, AB3T, CEF en DG (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, eerste lid

[Vervallen per 26-10-2008]

 

Examen (schriftelijk) in minuten

Examenmodule

AB1Z

AB1T

AB2Z

AB2T

AB3Z

AB3T

CEF

DG

Voorschriften

60

60

60

60

60

60

60

60

Vliegtuigen

60

60

90

90

90

90

60

60

Zuigermotoren

60

 

60

 

60

     

Turbinemotoren

 

60

 

60

 

60

   

Instrumenten

60

60

60

60

60

60

90

 

Elektrische installaties

60

60

60

60

60

60

60

 

Elektriciteitsleer

           

60

60

Klimaatregeling

           

60

 

Automatische vlucht-

               

geleidingssystemen

             

90

Communicatie-, navigatie-

               

en identificatie-installaties

             

90

Tabel 2. Examen voor de bevoegdverklaringen A, B of C (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, eerste lid

[Vervallen per 26-10-2008]

 

Examen (schriftelijk)

   
 

in minuten

   

Examenmodule

A

B

C

Voorschriften

60

60

60

Vliegtuigen

60

45

45

Motoren

 

60

 

Vliegtuiginstrumenten

45

   

Motorinstrumenten

 

30

 

Elektrische installaties

30

45

 

Elektrische en elektronische

     

installaties

   

60

Tabel 3. Examen voor deelnemers die houder zijn van een AML (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, derde lid

[Vervallen per 26-10-2008]

Bijlage 53255.png

* = examenmodule die deel uitmaakt van het examen

Tabel 4. Examen voor de typebevoegdverklaring

[Vervallen per 26-10-2008]

Examen

Mondeling examen in minuten

Alle vliegtuigtypen

ten hoogste 60

Tabel 5. Examen voor deelnemers die houder zijn van een JAR-66 AML (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, derde lid

[Vervallen per 26-10-2008]

Bijlage 53256.png

* = examenmodule die deel uitmaakt van het examen

Bijlage

[Vervallen per 26-10-2008]

[Red: Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat]

Terug naar begin van de pagina