Examenreglement voor luchtvarenden 2001

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geldend van 01-11-2001 t/m 30-09-2004

Examenreglement voor luchtvarenden 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 14, derde lid, en 16 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. praktijkexamen: examen op een luchtvaartuig dan wel een STD, zoals bedoeld in de Regeling kwalificatie STD's, ten behoeve van afgifte of wederafgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring;

 • c. proeve van bekwaamheid: examen op een luchtvaartuig dan wel een STD, zoals bedoeld in de Regeling kwalificatie STD's ten behoeve van verlenging van een bevoegdverklaring.

§ 2. Theorie

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Om aan te tonen dat de kandidaat voldoet aan de kennis-eisen, bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001, legt hij met goed gevolg een theorie-examen af, op de wijze, bedoeld in deze paragraaf.

 • 2 De minister kan bepalen dat bij het afleggen van de theorie-examens een vakinhoudelijke expert aanwezig is ten behoeve van de inhoud van het examen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2004]

Theorie-examens worden niet afgenomen voordat de kandidaat de kosten heeft vergoed volgens het ten tijde van het indienen van de aanvraag geldende tarief.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2004]

De minister maakt jaarlijks de examenplanning en de examenlocaties bekend in de Staatscourant en de Aeronautical Information Circular, serie B.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De kandidaat of de door hem gemachtigde opleidingsinstelling doet een aanvraag voor het afleggen van een theorie-examen op een door de minister beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2 De minister verstrekt de kandidaat voor een theorie-examen een toelatingsbewijs, dat:

  • a. voor ATPL, CPL en IR geldig is voor alle vakken, voor ten hoogste vier examenpogingen per vak en voor ten hoogste zes examenzittingen;

  • b. voor PPL en RPL geldig is voor alle vakken en meerdere pogingen;

  • c. het persoonsgebonden registratienummer vermeldt; en

  • d. de geldigheidsduur vermeldt van het toelatingsbewijs, te weten ten hoogste 18 maanden voor ATPL, CPL, RPL(FB) en IR respectievelijk 12 maanden voor PPL, RPL(A) en RPL(H), gerekend vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin voor het eerst aan een examenzitting is deelgenomen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2004]

De kandidaat wordt slechts toegelaten tot het theorie-examen indien hij voor aanvang van het examen op de examenlocatie de volgende bescheiden overlegt:

 • a. een wettig en geldig legitimatiebewijs, en

 • b. een toelatingsbewijs als bedoeld in artikel 5, tweede lid, waarop wordt aangetekend dat de kandidaat een examenpoging heeft gedaan.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2004]

De kandidaat rondt het gehele theorie-examen af binnen de volgende termijn:

 • a. voor PPL, RPL(A) en RPL(H): 12 maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de kandidaat voor het eerst heeft deelgenomen aan een examenzitting.

 • b. voor ATPL, CPL, RPL(FB) en IR: 18 maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de kandidaat voor het eerst heeft deelgenomen aan een examenzitting.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2004]

In de bijlage, die deel uitmaakt van deze regeling, is de indeling en de duur van het examen per vak vastgelegd voor ATPL, CPL, IR, PPL en RPL.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De theorie-examens worden schriftelijk afgenomen. De minister kan bepalen dat een theorie-examen in bijzondere gevallen op andere wijze kan worden afgenomen.

 • 2 In afwijking van het vorige lid wordt het theorie-examen voor CSR mondeling afgenomen tijdens het praktijkexamen.

 • 3 De examens worden afgenomen in de Nederlandse taal dan wel, op verzoek van de kandidaat, in de Engelse taal.

 • 4 De minister stelt de inhoud van de examens vast.

 • 5 Ten behoeve van het examen wordt een huishoudelijk reglement opgesteld door de minister dan wel door de examineringsinstantie met instemming van de minister.

 • 6 De materialen die bij het examen door de minister dan wel door de examineringsinstantie worden verstrekt dan wel door de kandidaat mogen respectievelijk moeten worden meegenomen zijn opgenomen in overzicht 1. Overige materialen zijn niet toegestaan.

 • 7 De door de examineringsinstantie verstrekte materialen worden na afloop van het examen ingenomen.

  Overzicht 1

  Materiaal

  Voor navigatie en radionavigatie

  Prestaties en vluchtplanning

  Voor alle overige examenvakken

  Examen opgaven

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  Schrapkaart, voor zover van toepassing

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  Oproep

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (verplicht)

  Gewaarmerkt kladpapier

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  3 potloden, 2 pennen en 1 gum

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (verplicht)

  Legitimatiebewijs

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (verplicht)

  Aeronautical charts

  1:500.000 The Netherlands

  kandidaat (verplicht)1

  niet toegestaan

  niet toegestaan

  Navigatie-rekenschijf

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (toegestaan)

  Protractor (gradenboog)

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (toegestaan)

  kandidaat (toegestaan)

  Liniaal (Ruler NM 1:500K)

  kandidaat (verplicht)

  kandidaat (toegestaan)

  kandidaat (toegestaan)

  Passer

  kandidaat (toegestaan)

  kandidaat (toegestaan)

  kandidaat (toegestaan)

  Elektronische calculator

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  wordt verstrekt

  Civil Aviation Authority JAR-FCL examinations:

  kandidaat (toegestaan)

   

  Loading Manual CAP 696

   

  Flight Planning Manual CAP 697

   

  Performance Manual CAP 698

   

  Jeppesen Student Pilot

  kandidaat (toegestaan)

   

  Route

   

  Manual for JAR Flight Crew Licensing

   

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De beoordeling in hoeverre de kandidaat aan de kenniseisen voldoet, wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal per vak toe te kennen aantal punten.

 • 2 Aan een afzonderlijk vak wordt het resultaat 'geslaagd' toegekend indien ten minste 75% van de te behalen punten is behaald.

 • 3 Het eindresultaat van de beoordeling per examen luidt:

  • a indien alle vakken zijn behaald binnen het toegestane aantal pogingen en examenzittingen, bedoeld in artikel 11: 'geslaagd';

  • b in de overige gevallen: 'afgewezen'.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Indien de kandidaat niet in ten hoogste vier examenpogingen per vak binnen ten hoogste zes examenzittingen voor alle vakken van het theorie-examen voor ATPL, CPL en IR is geslaagd, is de kandidaat afgewezen.

 • 2 De reeds behaalde resultaten vervallen en de kandidaat dient opnieuw het gehele theorie-examen af te leggen.

 • 3 De minister kan, in overleg met de opleidingsinstelling, bepalen dat de kandidaat extra theorieopleiding volgt, voordat opnieuw het theorie-examen wordt afgelegd.

 • 4 Voor het theorie-examen RPL en PPL geldt geen beperking voor het aantal pogingen, voor zover het gehele examen binnen de termijn, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, voor wat betreft RPL(A) en RPL(H) respectievelijk binnen de termijn, bedoeld in artikel 7, onderdeel b, voor wat betreft RPL(FB), behaald wordt.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2004]

Na het afleggen van een of meer vakken dan wel de afronding van het theorie-examen, voorziet de minister de kandidaat van een resultaatbrief.

§ 3. Praktijk

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2004]

Om aan te tonen dat de kandidaat voldoet aan de bedrevenheidseisen voor afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte, bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001, legt deze met goed gevolg een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid af, op de wijze, bedoeld in deze paragraaf.

Artikel 14

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De kandidaat of de door hem gemachtigde opleidingsinstelling doet een aanvraag voor het afleggen van een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid op een door de minister verstrekt aanvraagformulier.

 • 2 Indien de opleidingsinstelling op het aanvraagformulier verklaart dat de kandidaat de vereiste opleiding binnen de maximale termijn heeft doorlopen dan wel dat de kandidaat die een geïntegreerde opleiding volgt, het betreffende theorie-examen heeft behaald en voldoende is voorbereid op het praktijkexamen, verstrekt de minister de aanvrager een praktijkexamenformulier.

 • 3 Indien een kandidaat die een aanvraag doet voor het afleggen van het praktijkexamen voor het bewijs van bevoegdheid RPL(FB) aantoont dat het betreffende theorie-examen is behaald en aan de ervaringseisen is voldaan, verstrekt de minister de kandidaat een praktijkexamenformulier.

 • 4 De minister verstrekt de aanvrager van een proeve van bekwaamheid een praktijkexamenformulier.

Artikel 15

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De kandidaat laat zich ten behoeve van het afleggen van een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid een geautoriseerde examinator als bedoeld in de Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2001 toedelen door:

  • a. een geregistreerde of gekwalificeerde opleidingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 die daartoe een protocol met de minister heeft gesloten; of

  • b. de minister.

 • 2 In afwijking van het eerste lid laat een kandidaat voor het bewijs van bevoegdheid RPL(FB) zich ten behoeve van het afleggen van een praktijkexamen een lid van de voormalige examencommissie privévliegbewijzen, dat in de maand voorafgaand aan 1 oktober 2001 bevoegd was om het praktijkexamen voor het voormalige ballonvaardersbewijs af te nemen, toedelen door de minister.

 • 3 De datum, tijdstip en locatie waarop het examen of de proeve van bekwaamheid wordt afgelegd, wordt vastgesteld door degene die op grond van het bepaalde in het eerste en tweede lid de examinator toedeelt.

Artikel 16

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een kandidaat is voor het afleggen van een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid een vergoeding verschuldigd aan:

  • a. indien artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van toepassing is: de opleidingsinstelling, voor zover deze de kosten doorberekent;

  • b. indien artikel 15, eerste lid, onderdeel b, hetzij artikel 15, tweede lid, van toepassing is: de minister.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, omvat:

  • a. in het geval van het eerste lid, onderdeel a: de vergoeding van het honorarium en de vergoeding van de ten behoeve van het afnemen van het praktijkexamen of de proeve van bekwaamheid gemaakte reis- en verblijfkosten van de examinator, met dien verstande dat het totaal van de vergoeding ten hoogste f 400 (€ 182) bedraagt;

  • b. in het geval van het eerste lid, onderdeel b: de vergoeding van de kosten met inachtneming van het op het moment van de aanvraag geldende tarief.

Artikel 17

[Vervallen per 01-10-2004]

De kandidaat voor een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid wordt slechts toegelaten tot het praktijkexamen of de proeve van bekwaamheid indien hij voor aanvang aan de examinator, bedoeld in artikel 15, de volgende bescheiden overlegt:

 • a. een wettig en geldig legitimatiebewijs; en

 • b. een praktijkexamenformulier.

Artikel 18

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De kandidaat dan wel de opleidingsinstelling draagt zorg voor de beschikbaarheid van een luchtvaartuig of STD, voor zover van toepassing, voor het afleggen van een praktijkexamen of een proeve van bekwaamheid.

 • 2 Praktijkexamens voor een ATPL, CFEL of een multi-pilot type bevoegdverklaring worden uitgevoerd in een STD, die daartoe gekwalificeerd is op grond van de Regeling kwalificatie STD's, tenzij er geen STD beschikbaar is die het voor een examenonderdeel vereiste niveau van kwalificatie heeft, dan wel er voor het betreffende type luchtvaartuig geen gekwalificeerde STD voorhanden is.

 • 3 De examenonderdelen die niet geëxamineerd kunnen worden in een STD, worden afgenomen in een luchtvaartuig van het betreffende type of de betreffende klasse.

Artikel 19

[Vervallen per 01-10-2004]

Bij het afnemen van een praktijkexamen of een proeve van bekwaamheid wordt uitgegaan van de volgende eisen en procedures:

 • 1. voor ATPL(A) respectievelijk ATPL(H): de eisen, bedoeld in JAR-FCL 1.295 en appendix 1 bij JAR-FCL 1.240 en 1.295, 1 - 12, respectievelijk JAR-FCL 2.295 en appendix 1 bij JAR-FCL 2.240 en 2.295, 1 - 12, waarbij alle examensecties binnen ten hoogste 3 maanden worden behaald;

 • 2. voor CFEL: de eisen, bedoeld in appendix 1 bij JAR-FCL 4.240, waarbij alle examensecties binnen ten hoogste 3 maanden worden behaald;

 • 3. voor CPL(A) respectievelijk CPL(H): de eisen, bedoeld in JAR-FCL 1.170 en appendix 1 bij JAR-FCL 1.170, 1 - 11 respectievelijk 2.170 en appendix 1 bij JAR-FCL 2.170, 1 - 11, waarbij alle examensecties binnen ten hoogste 3 maanden worden behaald;

 • 4. voor PPL(A) respectievelijk PPL(H): de eisen, bedoeld in JAR-FCL 1.135 en appendix 1 bij JAR-FCL 1.130 en 1.135, 6 -16 respectievelijk JAR-FCL 2.135 en appendix 1 bij JAR-FCL 2.130 en 2.135, 6 - 16, waarbij alle examensecties binnen ten hoogste 3 maanden worden behaald;

 • 5. voor RPL(A), RPL(H) respectievelijk RPL(FB):

  • a. de kandidaat heeft instructie gevolgd op dezelfde klasse vliegtuig, hetzelfde type helikopter respectievelijk dezelfde klasse vrije ballon als waarop het examen wordt afgelegd, voor wat betreft RPL(A) en RPL(H) in overeenstemming met de eisen gesteld aan opleidingsluchtvaartuigen in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001,

  • b. alle examensecties worden binnen ten hoogste 6 maanden behaald,

  • c. extra vlieg- respectievelijk vaarinstructie kan worden vereist nadat de kandidaat is afgewezen en wordt vereist indien de kandidaat niet in twee pogingen alle secties heeft behaald;

  • d. de kandidaat mag een onbeperkt aantal examenpogingen doen,

  • e. het praktijkexamen wordt geheel, respectievelijk gedeeltelijk voor wat betreft de niet voltooide secties, opnieuw afgelegd indien het examen wordt afgebroken door de examinator,

  • f. iedere manoeuvre of procedure van het examen mag door de kandidaat worden herhaald,

  • g. de examinator kan het examen afbreken indien de vaardigheid, waarvan de kandidaat blijk geeft, een volledig nieuw examen vereist, en

  • h. de examinator is niet betrokken bij de bediening van het luchtvaartuig tenzij diens tussenkomst noodzakelijk is in het belang van de veiligheid of teneinde vertraging van overig verkeer te voorkomen;

 • 6. voor IR(A) respectievelijk IR(H): de eisen, bedoeld in JAR-FCL 1.210 en appendix 1 bij JAR-FCL 1.210, 1 - 11, respectievelijk JAR-FCL 2.210 en appendix 1 bij JAR-FCL 2.210, 1 - 11, waarbij alle examensecties binnen ten hoogste 3 maanden worden behaald;

 • 7. voor type- en klassebevoegdverklaringen (A) respectievelijk (H) respectievelijk (E): de eisen, bedoeld in JAR-FCL 1.245, 1.262 en appendix 1 bij JAR-FCL 1.240 en 1.295, 1 - 12, respectievelijk JAR-FCL 2.245, 2.262 en appendix 1 bij JAR-FCL 2.240 en 2.295, 1-12, respectievelijk JAR-FCL 4.245, 4.262 en appendix 1 bij JAR-FCL 4.240, waarbij alle examensecties binnen ten hoogste 3 maanden worden behaald;

 • 8. voor FI(A) en IRI(A) respectievelijk FI(H) en IRI(H): de eisen, bedoeld in JAR-FCL 1.345 en 1.355 en appendix 1 bij JAR-FCL 1.330 en 1.345 respectievelijk JAR-FCL 2.345 en 2.355 en appendix 1 bij JAR-FCL 2.330 en 2.345;

 • 9. voor CRI(A) respectievelijk CRI(H): de eisen bedoeld in JAR-FCL 1.345 en 1.355 en appendix 1 bij JAR-FCL 1.330 en 1.345, voor zover het betreft examensecties 2, 3, 5 en 7, respectievelijk JAR-FCL 2.345 en 2.355 en appendix 1 bij JAR-FCL 2.330 en 2.345, voor zover het betreft examensecties 2, 3, 5 en 7;

 • 10. voor RFI(A) respectievelijk RFI(H): appendix 1 bij JAR-FCL 1.330 respectievelijk appendix 1 bij JAR-FCL 2.330, waarbij in plaats van FI, RFI moet worden gelezen en de onderdelen 7 en 8 van de bedoelde appendix niet van toepassing zijn. Tijdens het praktijkexamen toont de aanvrager aan in staat te zijn een leerling-vlieger op te leiden voor een RPL, inclusief voor- en nabespreking van de vliegles en theorie.

Artikel 20

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een praktijkexamen en een proeve van bekwaamheid bestaan uit examensecties. Examensecties zijn onderverdeeld in examenitems, welke uitsluitend positief of negatief kunnen worden beoordeeld.

 • 2 Voor de beoordeling van examenitems worden met betrekking tot vliegers van vliegtuigen en helikopters, alsmede met betrekking tot boordwerktuigkundigen, de volgende toleranties toegepast:

  • a. voor ATPL(A) respectievelijk ATPL(H): de toleranties, bedoeld in appendix 1 bij JAR-FCL 1.240 en 1.295, onderdelen 13 en 14, respectievelijk JAR-FCL 2.240 en 2.295, onderdelen 13 en 14;

  • b. voor CFEL: de toleranties, bedoeld in appendix 1 bij JAR-FCL 4.240;

  • c. voor CPL(A) respectievelijk CPL(H): de toleranties, bedoeld in appendix 1 bij JAR-FCL 1.170, onderdelen 12 en 13, respectievelijk appendix 1 bij JAR-FCL 2.170, onderdelen 12 en 13;

  • d. voor PPL(A) of RPL(A) respectievelijk PPL(H) of RPL(H): de toleranties, bedoeld in appendix 1 bij JAR-FCL 1.130 en 1.135, onderdelen 17 en 18, respectievelijk appendix 1 bij JAR-FCL 2.130 en 2.135, onderdelen 17 en 18;

  • e. voor IR(A) respectievelijk IR(H): de toleranties, bedoeld in appendix 1 bij JAR-FCL 1.210, onderdelen 12 en 13, respectievelijk appendix 1 bij JAR-FCL 2.210, onderdelen 12 en 13;

  • f. voor een type- of klassebevoegdverklaring (A) respectievelijk (H) respectievelijk (E): de toleranties, bedoeld in appendix 1 bij JAR-FCL 1.240 en 1.295, onderdelen 13 en 14, respectievelijk appendix 1 bij JAR-FCL 2.240 en 2.295, onderdelen 13 en 14 respectievelijk appendix 1 bij JAR-FCL 4.240.

Artikel 21

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De uitslag van een praktijkexamen wordt vastgesteld door de minister aan de hand van de gegevens die door de examinator op het examenformulier zijn aangetekend.

 • 2 Als uitslag van een praktijkexamen wordt vastgesteld:

  • a. indien alle vereiste examenitems, zo nodig na herhaling, positief beoordeeld zijn: 'geslaagd';

  • b. indien de kandidaat voor ten hoogste één examensectie negatief is beoordeeld, en, indien het een praktijkexamen voor ATPL of een multi-pilot typebevoegdverklaring met uitzondering van CFEL betreft, voor ten hoogste vijf examenitems negatief is beoordeeld: 'gedeeltelijk geslaagd';

  • c. indien de kandidaat, na 'gedeeltelijk geslaagd' te zijn, opnieuw examen aflegt voor de niet behaalde sectie en wederom negatief wordt beoordeeld voor een sectie: 'afgewezen';

  • d. in alle overige gevallen: 'afgewezen'.

 • 3 De minister voorziet de kandidaat van een resultaatbrief met de uitslag van het praktijkexamen.

Artikel 22

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De uitslag van een proeve van bekwaamheid wordt vastgesteld door de minister aan de hand van de gegevens die door de examinator op het examenformulier zijn aangetekend.

 • 2 Als uitslag van een proeve van bekwaamheid wordt vastgesteld:

  • a. indien alle vereiste items, zo nodig na herhaling, positief beoordeeld zijn: 'geslaagd';

  • b. indien de kandidaat voor ten hoogste één examensectie negatief is beoordeeld, en, indien het een proeve van bekwaamheid voor een multi-pilot typebevoegdverklaring met uitzondering van CFEL betreft, voor ten hoogste vijf examenitems negatief is beoordeeld: 'gedeeltelijk geslaagd';

  • c. indien de kandidaat na 'gedeeltelijk geslaagd' te zijn, opnieuw een proeve van bekwaamheid aflegt voor de niet behaalde sectie en wederom negatief wordt beoordeeld voor een sectie: 'afgewezen';

  • d. in alle overige gevallen: 'afgewezen'.

 • 3 Indien de examinator, bedoeld in artikel 15, een proeve van bekwaamheid positief beoordeelt, tekent hij dit aan op het examenformulier en tekent hij namens de minister verlenging aan op het document waarop bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen zijn weergegeven.

 • 4 Indien de examinator, bedoeld in artikel 15, een proeve van bekwaamheid negatief beoordeelt, tekent hij dit aan op het examenformulier.

§ 4. Overgangsbepalingen voor kandidaten die voor 1 oktober 1999 aan een vliegopleiding voor de categorie vliegtuigen zijn begonnen of voor 1 oktober 2001 aan een vliegopleiding voor de categorie helikopters of een opleiding voor boordwerktuigkundige zijn begonnen

[Vervallen per 01-10-2004]

§ 4.1. Algemeen

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 23

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Voor kandidaten die voor 1 oktober 1999 aan een vliegopleiding voor de categorie vliegtuigen zijn begonnen of voor 1 oktober 2001 aan een vliegopleiding voor de categorie helikopters of een opleiding voor boordwerktuigkundige zijn begonnen, is met betrekking tot examens het Examenreglement beroepsvliegbewijzen of het Examenreglement voor privé-vliegbewijzen van toepassing, met inachtneming van artikel 24.

 • 2 De artikelen in paragraaf 4.2 zijn van toepassing op praktijkexamens van kandidaten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 24

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 De kandidaat rondt de examens voor bewijzen van bevoegdheid of bevoegdverklaringen voor vliegers in de categorie vliegtuigen af voor 1 oktober 2002. Na deze datum zijn de examens niet meer geldig voor afgifte van een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring.

 • 2 De kandidaat rondt de examens voor bewijzen van bevoegdheid of bevoegdverklaringen voor vliegers in de categorie helikopters of voor het examen voor het bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaringen als boordwerkuigkundige af voor 1 oktober 2004. Na deze datum zijn de examens niet meer geldig voor afgifte van een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring.

 • 3 Examenopgaven van het theorie-examen mogen door de kandidaat niet worden behouden.

Artikel 25

[Vervallen per 01-10-2004]

De minister verstrekt de kandidaat een toelatingsbewijs waarop wordt vermeld:

 • a. de vereiste vakken die de kandidaat voor het theorie-examen aflegt, en

 • b. de geldigheidsduur, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel d.

§ 4.2. Praktijk

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 26

[Vervallen per 01-10-2004]

De minister verstrekt de aanvrager van een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring, dat na omzetting op grond van artikel 38 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart leidt tot afgifte van één van de hieronder genoemde bewijzen van bevoegdheid of bevoegdverklaringen, eerste lid, een praktijkexamenformulier indien:

 • 1. aanvrager geslaagd is voor het betreffende theorie-examen;

 • 2. aanvrager houder is van:

  • a. voor IR(A)-SE en IR(A)-ME: een PPL(A) of CPL(A);

  • b. voor FI(A): een CPL(A) of ATPL(A);

  • c. voor CPL(A)+IR: een PPL(A), Groot Militair Brevet of Marine Vliegbewijs of een buitenlands CPL+IR, afgegeven conform de eisen gesteld in bijlage I van het Verdrag inzake de Internationale Burgerluchtvaart dat met het Nederlandse PPL(A) kan worden gelijkgesteld;

  • d. voor ATPL(A) en multi-pilot type rating: een CPL(A) en een geldige IR(A)-ME.

 • 4. aanvrager houder is:

  • a. voor IR(H)-SE en IR(H)-ME: een PPL(H) of CPL(H);

  • b. voor FI(H): een CPL(H) of ATPL(H);

  • c. voor CPL(H)+IR: een PPL(H), Groot Militair Brevet of Marine Vliegbewijs of een buitenlands CPL+IR, afgegeven conform de eisen gesteld in bijlage I van het Verdrag inzake de Internationale Burgerluchtvaart dat met het Nederlandse PPL(H) kan worden gelijkgesteld;

  • d. voor ATPL(H) en multi-pilot type rating: een CPL(H) en een geldige IR(H)-ME.

§ 5. Bezwaar

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 27

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Indien de kandidaat het niet eens is met de uitslag van het theorie-examen kan deze schriftelijk bezwaar aantekenen bij de minister binnen 14 dagen na dagtekening van de resultaatbrief.

 • 2 Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • d. de gronden van bezwaar.

 • 3 Op verzoek kan de kandidaat inzage krijgen in het theorie-examen.

 • 4 De minister neemt een beslissing op het bezwaar binnen tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

§ 6. Nationale Expert Teams

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 28

[Vervallen per 01-10-2004]

Om de minister desgevraagd van advies te dienen en te ondersteunen in het kader van de theorie-examinering voor wat betreft ATPL, CPL en IR respectievelijk PPL en RPL kan de minister een Nationaal Expert Team ATPL/CPL/IR en een Nationaal Expert Team PPL/RPL instellen.

Artikel 29

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een Nationaal Expert Team bestaat uit een door de minister vast te stellen aantal leden, waaronder een rapporteur, die door de minister worden benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar.

 • 2 Leden van een Nationaal Expert Team kunnen worden benoemd uit de kring van deskundigen met betrekking tot de relevante theorie-examenvakken.

 • 3 De minister verleent tussentijds ontslag aan een lid:

  • a. op eigen verzoek, of

  • b. wegens ongeschiktheid voor de functie.

 • 4 Elk Nationaal Expert Team stelt een reglement vast ter nadere regeling van haar werkzaamheden. Het reglement wordt ter kennisneming toegezonden aan de minister.

 • 5 De leden van een Nationaal Expert Team houden de inhoud van theorie-examenvragen geheim.

Artikel 30

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een lid van een Nationaal Expert Team kan voor op verzoek van de minister uit te voeren taken een vergoeding declareren bij de minister.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. een honorarium van f 415 (€ 188,35) per dag, en

  • b. de ten behoeve van het uitvoeren van de taken gemaakte reis- en verblijfkosten die volgens het Reisbesluit binnenland worden vergoed.

 • 3 Functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling, dan wel van een instelling welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, ontvangen geen vergoeding als bedoeld in het eerste lid, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen.

§ 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 31

[Vervallen per 01-10-2004]

Het Examenreglement voor luchtvarenden wordt ingetrokken.

Artikel 32

[Vervallen per 01-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2001 en werkt terug tot en met 1 oktober 2001.

Artikel 33

[Vervallen per 01-10-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Examenreglement voor luchtvarenden 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage als bedoeld in artikel 8 van deze regeling

[Vervallen per 01-10-2004]

1. Het theorie-examen voor ATPL(A) respectievelijk ATPL(H) bestaat uit de vakken, genoemd in tabel 1. Een vak wordt afgelegd binnen de tijdsduur, bedoeld in tabel 1.

Tabel 1

Vakken

Toetsnummer

Maximumtijdsduur

ATPL(A)

ATPL(H)

Luchtvaartvoorschriften

1

1:40 uur

1:40 uur

Algemene kennis van het luchtvaartuig:

 

a. Vliegtuigcasco/Systemen/Voortstuwingsinstallatie

2

2:00 uur

2:00 uur

b. Instrumenten/Elektronica

3

1:30 uur

1:30 uur

Prestaties en vluchtplanning:

 

a. Bepaling van massa en zwaartepunt

4

1:00 uur

1:00 uur

b. Prestaties

5

1:00 uur

1:00 uur

c. Vluchtplanning en -bewaking

6

3:00 uur

3:00 uur

Menselijke prestaties en beperkingen

7

1:00 uur

1:00 uur

Meteorologie

8

2:30 uur

2:30 uur

Navigatie:

 

a. Algemene navigatie

9

2:00 uur

2:00 uur

b. Radionavigatie

10

1:30 uur

1:30 uur

Operationele procedures

11

1:20 uur

1:20 uur

Grondbeginselen van het vliegen

12

1:00 uur

1:00 uur

Communicatie:

 

a. VFR Communicatie

13

0:30 uur

0:30 uur

b. IFR Communicatie

14

0:30 uur

0:30 uur

       

Totaal

20:30 uur

20:30 uur

2. Het theorie-examen voor CPL(A) respectievelijk CPL(H) bestaat uit de vakken, genoemd in tabel 2. Een vak wordt afgelegd binnen de tijdsduur, bedoeld in tabel 2.

Tabel 2

Vakken

Toetsnummer

Maximumtijdsduur

CPL(A)

CPL(H)

Luchtvaartvoorschriften

1

0:45 uur

1:00 uur

Algemene kennis luchtvaartuigen:

2

2:30 uur

2:30 uur

a. vliegtuigcasco/Systemen/Voortstuwingsinstallatie

b. Instrumenten/Elektronica

Prestaties en vluchtplanning:

3

3:00 uur

3:30 uur

a. Bepaling van massa en zwaartepunt

b. Prestaties

c. Vluchtplanning en -bewaking

Menselijke prestaties en beperkingen

4

0:30 uur

0:30 uur

Meteorologie

5

1:30 uur

1:00 uur

Navigatie:

6

1:30 uur

1:00 uur

a. Algemene navigatie

b. Radionavigatie

Operationele procedures

7

0:45 uur

1:20 uur

Grondbeginselen van het vliegen

8

0:45 uur

1:00 uur

VFR Communicatie

9

0:30 uur

0:30 uur

Totaal

11:45 uur

12:50 uur

3. Het theorie-examen voor IR(A) respectievelijk IR(H) bestaat uit de vakken, genoemd in tabel 3. Een vak wordt afgelegd binnen de tijdsduur, bedoeld in tabel 3.

Tabel 3

Vakken

Toetsnummer

Maximumtijdsduur

IR(A)

IR(H)

Luchtvaartvoorschriften/Operationele procedures

1

1:00 uur

1:00 uur

Algemene kennis luchtvaartuigen:

2

1:15 uur

1:15 uur

a. Vliegtuigcasco/Systemen/Voortstuwingsinstallatie

b. Instrumenten/Elektronica

Prestaties en vluchtplanning:

3

2:00 uur

2:00 uur

Vluchtplanning en bewaking

Menselijke prestaties en beperkingen

4

0:30 uur

0:30 uur

Meteorologie

5

1:30 uur

1:30 uur

Navigatie:

6

2:00 uur

2:00 uur

a. Algemene navigatie

b. Radionavigatie

IFR Communicatie

7

0:30 uur

0:30 uur

Totaal

8:45 uur

8:45 uur

4. Het theorie-examen voor PPL(A) en RPL(A) respectievelijk PPL(H) en RPL(H) bestaat uit de vakken, genoemd in tabel 4. Een vak wordt afgelegd binnen de tijdsduur, bedoeld in tabel 4.

Vakken

Maximumtijdsduur

PPL(A)

RPL(A)

PPL(H)

RPL(H)

Luchtvaartvoorschriften

0:45 uur

0:45 uur

Algemene kennis

0:30 uur

0:30 uur

luchtvaartuigen

Prestaties en

0:30 uur

0:30 uur

vluchtplanning

Menselijke prestaties en beperkingen

0:30 uur

0:30 uur

Meteorologie

0:30 uur

0:30 uur

Navigatie

1:00 uur

1:00 uur

Operationele procedures

0:30 uur

0:30 uur

Grondbeginselen van het vliegen

0:30 uur

0:30 uur

Communicatie

0:30 uur

0:30 uur

Totaal

5.15 uur

5.15 uur

5. Het theorie-examen voor RPL(FB) bestaat uit de vakken, genoemd in tabel 5. Een vak wordt afgelegd binnen de tijdsduur, bedoeld in tabel 5.

Vakken

Maximumtijdsduur RPL(FB)

Luchtvaartvoorschriften

0:45 uur

Menselijke prestaties en beperkingen

0:30 uur

Meteorologie

0:30 uur

Navigatie

1:00 uur

Ballonvaren/Materialen

1:00 uur

   

Totaal

3:45 uur

 1. Dit geldt uitsluitend voor het PPL en RPL examen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina