Regeling JAR-147 erkende opleidingsinstellingen

[Regeling vervallen per 12-11-2008.]
Geldend van 08-11-2003 t/m 11-11-2008

Regeling JAR-147 erkende opleidingsinstellingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 12-11-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

MTOA:

Maintenance Training Organisation Approval als bedoeld in JAR 147, zoals vastgesteld door de JAA.

Artikel 2. Toepassingsgebied

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 De minister zal een aanvraag voor een MTOA, van een JAA-persoon in behandeling nemen wanneer de aanvrager kan voldoen aan de eisen van JAR-147.

 • 2 De minister zal een aanvraag voor een MTOA, van een niet JAA-persoon in behandeling nemen wanneer:

  • a. de aanvrager heeft aangetoond dat er een noodzaak is om in een niet-JAA-land personen op te leiden door de houder van een MTOA,

  • b. de aanvraag schriftelijk wordt ondersteund door de JAA en

  • c. de aanvrager kan voldoen aan de eisen van JAR-147.

Artikel 3. Verkrijgen van een MTOA

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 Degene, die een aanvraag voor een MTOA heeft ingediend, wordt erkend wanneer hij aantoont, dat hij:

 • 2 De aanvraag wordt ingediend door de functionaris van de opleidingsorganisatie, die de eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het door de opleidingsorganisatie gevoerde beleid.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend door middel van volledig ingevulde en ondertekende formulieren, waarvan de exemplaren kosteloos bij de minister zijn te verkrijgen.

Artikel 4. In te dienen gegevens

[Vervallen per 12-11-2008]

Bij de aanvraag voor een MTOA verstrekt de aanvrager de volgende gegevens:

 • a. een korte levensbeschrijving van de functionarissen bedoeld in JAR-147.35(a) en (d), waarin in ieder geval opleiding, ervaring en vroegere functies zijn opgenomen;

 • b. een exemplaar van het handboek zoals bedoeld in JAR-147.65;

 • c. een exemplaar van het te gebruiken model van het certificaat voor de met goed gevolg afgelegde opleiding en examen;

 • d. een uittreksel, niet ouder dan drie maanden, uit het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • e. een zelfevaluatie, waarin de aanvrager per van toepassing zijnde bepaling van JAR 147 aantoont hoe daaraan wordt voldaan, en waar dit in het handboek staat beschreven.

Artikel 5. Bewijs van erkenning en geldigheid

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 Van de MTOA wordt een bewijs afgegeven, dat vermeldt tot welke datum de MTOA geldig is en op welke opleidingen de MTOA betrekking heeft.

 • 2 Een MTOA wordt verleend voor ten hoogste twee jaar.

 • 3 Het model van het bewijs van erkenning is overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 6. Verlenging van een MTOA

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 Ten aanzien van verlenging van een MTOA zijn de artikelen 3 en 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat kan worden volstaan met aan te geven, welke veranderingen zich hebben voorgedaan ten aanzien van de gegevens, die voor de laatst verleende erkenning zijn ingediend.

 • 2 Teneinde de erkenning tijdig te kunnen verlengen, moet de aanvraag hiertoe uiterlijk acht weken, doch niet eerder dan twaalf weken voor het tijdstip van verstrijken van de geldigheidsduur.

Artikel 7. Wijziging in de MTOA

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 Een MTOA wordt gewijzigd, nadat de houder heeft aangetoond, dat ook na de wijziging aan de voor de verkrijging van een MTOA gestelde voorwaarden wordt voldaan.

 • 2 De artikelen 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat kan worden volstaan met de gegevens, die voor de aangevraagde wijziging relevant zijn.

 • 3 Bij wijziging wordt zo nodig een nieuw bewijs van erkenning afgegeven.

 • 4 Een aanvraag om wijziging wordt uiterlijk vier weken voor de gewenste datum van wijziging ingediend.

Artikel 8. Intrekking van een MTOA

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 De gehele of gedeeltelijke intrekking van de MTOA door de minister wordt 28 dagen vooraf bij aangetekende brief met opgave van redenen aan de houder medegedeeld.

 • 2 Met ingang van het tijdstip waarop de intrekking van kracht wordt, mag de houder geen certificaten voor de met goed gevolg afgelegde opleiding en examen meer worden afgegeven voor zover door de intrekking getroffen.

 • 3 De houder van de MTOA is verplicht het bewijs van erkenning zo spoedig mogelijk aan de minister te zenden.

 • 4 De minister neemt het bewijs van erkenning in dan wel geeft, in geval van gedeeltelijke intrekking, een nieuw bewijs van erkenning af.

Artikel 9. Wijzigingen in de organisatie, of de locatie

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 De houder van een MTOA zal voorgenomen wijzigingen van zijn organisatie zoals gesteld in JAR 147.75 vooraf aan de minister voorleggen, zodat deze het blijven voldoen aan JAR 147 kan vaststellen.

 • 2 De minister kan voorwaarden stellen aan het functioneren van de houder van een MTOA tot de gemelde wijziging is goedgekeurd.

 • 3 Wanner wijzigingen niet vooraf aan de minister worden voorgelegd kan de minister besluiten de erkenning in te trekken met terugwerkende kracht tot het moment van invoering van de wijziging.

 • 4 De houder van een MTOA informeert bij wijziging van het handboek van de onderhoudsorganisatie zoals gesteld in JAR 147.65 de minister.

Artikel 10. Bevoegdheden van de houder van een MTOA

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 De houder van een MTOA is, voor zover opgenomen in zijn erkenning, bevoegd tot:

  • a. het geven van de opleidingen en het afnemen van de examens waarvoor hij erkend is, op de locaties die in de erkenning zijn genoemd;

  • b. het onder zijn verantwoordelijkheid uitbesteden van theoretische basis training, type training en gerelateerde examens;

  • c. de afgifte van certificaten ten aanzien van het bepaalde onder a en b.

Artikel 11. Verplichtingen van de houder van een MTOA

[Vervallen per 12-11-2008]

 • 1 De houder van een MTOA is verplicht:

  • a. het in artikel 4, onder b, bedoelde handboek te gebruiken en actueel te houden;

  • b. zeker te stellen dat, voorafgaande aan de afgifte van het document, bedoeld in het eerste lid onder c, de vereiste theoretische en praktische kennis bij de ontvanger van het certificaat aanwezig is.

 • 2 De houder van een MTOA gebruikt een archiveringssysteem waarin de kwalificatie- en ervaringsgegevens van alle instructeurs, leraren en examinatoren worden bewaard volgens de eisen van JAR-147.40.

 • 3 De houder van een MTOA bewaart alle opleidingsgegevens, examen resultaten en beoordeling staten voor tenminste 5 jaar na beëindiging van het opleidingstraject van de betreffende leerling.

Artikel 12. Publikaties

[Vervallen per 12-11-2008]

De minister publiceert periodiek de volgende gegevens van de houders van een MTOA:

 • a. hun naam;

 • b. hun vestigingsplaats(en);

 • c. omschrijving van de opleidingen/trainingen, waarvoor de houder van een MTOA is erkend.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 12-11-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2001 en werkt terug tot en met 1 oktober 2001.

Artikel 14. Slotbepaling

[Vervallen per 12-11-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling JAR-147 erkende opleidingsinstellingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage bij de Regeling JAR-147 erkende opleidingsinstellingen

[Vervallen per 12-11-2008]

Bijlage 30675.png
Bijlage 30676.png
Terug naar begin van de pagina