Intrekkingsbesluit Besluit nieuwe regeling Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 09-11-2001 t/m 30-11-2005

Besluit van 24 oktober 2001 tot intrekking van het Besluit van 28 juli 1979, houdende een nieuwe regeling betreffende het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 19 oktober 2001, nr. WJZ/2001/40017(8084), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 4 van de Archiefwet 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

Het Besluit van 28 juli 1979, houdende een nieuwe regeling betreffende het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

De archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie worden overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, voor zover die bescheiden niet zijn overgedragen aan de algemene rijksarchiefbewaarplaats ingevolge de artikelen 12 of 13 van die wet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 24 oktober 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven achtste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina