Wijzigingswet Wet privatisering ABP (wijziging aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP)

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geldend van 16-11-2001 t/m 13-11-2007

Wet van 18 oktober 2001 tot wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de voorwaarden voor de aanwijzing van een privaatrechtelijk lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 14-11-2007]

De voorwaarden voor aanwijzing van een lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP zoals die gelden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op aanwijzingen die op of na die datum plaatsvinden en waarvoor het schriftelijk verzoek dat leidt tot de voordracht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor die datum bij genoemde stichting is binnengekomen.

Artikel III

[Vervallen per 14-11-2007]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 oktober 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven vijftiende november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina