Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)

Geldend van 01-03-2005 t/m heden

Wet van 18 oktober 2001 tot wijziging van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige daarmee samenhangende wetten, enige onjuistheden te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet van 14 december 2000, Stb. 568, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001).]

Artikel XII

De hoofdstukken 2 en 3 van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 zoals die luiden na de wijzigingen ingevolge de wetten die voor 1 januari 2002 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd, worden in het Staatsblad geplaatst.

Artikel XIII

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001, met uitzondering van artikel VIII dat terugwerkt tot en met 30 december 2000 en de artikelen IX, X en XI terugwerken tot en met 1 juli 2001.

  • 2 De wijziging ingevolge artikel V, onderdeel B, tweede lid, vindt nog geen toepassing op maanden die zijn geëindigd voor de dag van inwerkingtreding van deze wet alsmede op een maand die daarvoor is aangevangen en daarna is geëindigd.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 oktober 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de dertigste oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina