Vrijstellingsregeling vloeren Varkensbesluit

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 17-10-2001 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling vloeren Varkensbesluit

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Tot 1 januari 2003 wordt vrijstelling verleend van de uit artikel 19, vierde lid, van het Varkensbesluit, voortvloeiende verplichting om de vloer van de stal in overeenstemming te brengen met de artikelen 5, eerste lid, en 8 van dat besluit, indien de stal of een gedeelte daarvan is of wordt verbouwd of herbouwd.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling vloeren Varkensbesluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 oktober 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina