Regeling scholingskosten voorbereiding indicatiestelling LGF

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 10-11-2001 t/m 30-12-2004

Regeling scholingskosten voorbereiding indicatiestelling LGF

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 4:23, derde lid onder d, van de Algemene wet bestuursrecht en op

 • artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Regionaal Expertisecentrum in oprichting:

scholen in een geografisch afgebakend gebied die een convenant hebben opgesteld en ondertekend. In het convenant verklaren de bevoegde gezagsorganen dat één of meer onder hun bestuur staande scholen zullen samenwerken met als doel te komen tot een Regionaal Expertisecentrum dat verantwoordelijk is voor de taken als benoemd in artikel 5, eerste lid van de Vierde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting 2001-2002 d.d. 14 mei 2001 (kenmerk PO/LGF/01/19480, Uitleg Gele katern nr. 14 d.d. 23 mei 2001).

school:

een school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra (WEC), dan wel van een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen genoemd in artikel XXXI- II, tweede lid, van de Wet van 2 april 1998, (Stb 1998, 228).

instelling:

een instelling bedoeld als in artikel 8, eerste lid, tweede volzin van de WEC.

samenwerkingsverband Weer Samen Naar School:

een samenwerkingsverband wsns bedoeld in artikel 18 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

centrale dienst:

centrale dienst bedoeld in artikel 68 van de WPO.

permanente commissie leerlingenzorg:

PCL; een commissie bedoeld als in artikel 23 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

regionale verwijzingscommissie (RVC):

RVC; een regionale verwijzingscommissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Doel van de subsidieverstrekking

[Vervallen per 31-12-2004]

 • a) De regeling heeft tot doel om personeelsleden van (de scholen binnen) het REC i.o., en instellingen voor visueel gehandicapten, die betrokken zijn bij de indicatiestelling en de toekomstige CvI-leden (commissie voor indicatiestelling) te scholen in goed gebruik van de criteria in het kader van de indicatiestelling leerlinggebonden financiering (lgf). Het gaat daarbij met name om scholing gericht op het kunnen hanteren van classificatiesystemen zoals de ICIDH en DSM IV, en het vertrouwd raken met geëigende testinstrumenten.

 • b) Tevens heeft deze regeling tot doel de permanente commissies leerlingenzorg (PCL) en de regionale verwijzingscommissies in het voortgezet onderwijs (RVC) in de gelegenheid te stellen om zich te scholen in de werking van de indicatiestelling voor de leerlinggebonden financiering.

Daartoe wordt aan de REC's, instellingen, samenwerkingsverbanden wsns en de RVC's een subsidie beschikbaar gesteld.

Artikel 3. Hoogte en berekeningsgrondslag subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De hoogte van de subsidie voor de REC's i.o. en de instellingen wordt bepaald door het aantal scholen dat deelneemt in het Regionaal Expertisecentrum in oprichting of vestigingen van de instelling te vermenigvuldigen met een bedrag van f. 4800,- (€ 2.178,-) alsmede een bedrag van f. 9000,- (€ 4.084,-) per Regionaal Expertisecentrum in oprichting.

 • 2 Scholen kunnen slechts in één Regionaal Expertisecentrum in oprichting deelnemen.

 • 3 De hoogte van de subsidie voor de scholing van de permanente commissies leerlingenzorg en de regionale verwijzingscommissies bedraagt f. 7500,- (€ 3403,-) per commissie.

Artikel 4. Verlening subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Om voor de subsidie, bedoeld in artikel 3, in aanmerking te komen behoeft geen aanvraag te worden ingediend. De subsidie zal automatisch in november 2001 worden toegekend aan het bevoegd gezag van de coördinerende school van het Regionale Expertisecentrum in oprichting, aan de instelling voor visueel gehandicapten, aan het bestuur van de centrale dienst in een samenwerkingsverband wsns, en, indien een samenwerkingsverband wsns geen centrale dienst heeft, het bevoegd gezag van de school die daarvoor in het samenwerkingsverband is aangewezen. De subsidie voor de RVC's in het voortgezet onderwijs wordt via de rekening van de schoolbegeleidingsdienst waaraan de RVC gekoppeld is, betaalbaar gesteld.

Artikel 5. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De verantwoording van de aan het REC i.o. beschikbaar gestelde scholingsgelden kan gelijktijdig plaatsvinden met de verantwoording van de subsidie in het kader van de Vierde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting 2001-2002 door de coördinerende school. Het artikel 7 van voornoemde regeling is van toepassing.

 • 2 De instellingen voor visueel gehandicapten zenden uiterlijk 1 juli 2003 een activiteitenverslag in als bedoeld in artikel 4:80 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede een financieel verslag waaruit blijkt dat de subsidie is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling. Deze documenten worden verzonden aan Cfi/FVE/VDE, postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer.

 • 3 De verantwoording van de gelden aan de RVC wordt afzonderlijk neergelegd in een rekening en verantwoording omtrent de rechtmatigheid uiterlijk 1 juli 2003. Niet rechtmatig bestede gelden worden teruggevorderd.

 • 4 De verantwoording van de gelden voor scholing van de PCL wordt herkenbaar opgenomen in een bijlage bij de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) voor het jaar waarin de activiteiten zijn uitgevoerd, van het bestuur van de centrale dienst uit het samenwerkingsverband dan wel, als het samenwerkingsverband geen centrale dienst heeft, het bevoegd gezag van de school waaraan de subsidie is toegekend. Centrale diensten die geen AVR indienen, zenden uiterlijk 1 juli 2003 een activiteitenverslag en een financieel verslag in waaruit blijkt dat de subsidie is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling. Deze documenten worden verzonden aan Cfi/FVE/VDE, postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer.

 • 5 Het Regionaal Expertisecentrum in oprichting dient een overzicht te rapporteren van de gevolgde scholingsactiviteiten in het REC-gesprek met de Wegbereiders over de vorderingen die het REC in oprichting heeft gemaakt in het schooljaar 2001-2002.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling scholingskosten voorbereiding indicatiestelling LGF.

Terug naar begin van de pagina