Regeling proefvluchten luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 04-06-2008.]
Geldend van 01-05-2005 t/m 03-06-2008

Regeling proefvluchten luchtvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikel 22 van het Besluit luchtwaardigheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-06-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. productie-proefvluchten:

testvluchten met een nieuw luchtvaartuig om te controleren of dat luchtvaartuig voldoet aan het typeontwerp en de eisen van de klant;

b. NCR:

Non Conformance Report, rapport van een tijdens de productie van het luchtvaartuig geconstateerde afwijking van het gespecificeerde ontwerp.

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2008]

 • 1 De minister geeft op aanvraag een Speciaal-BvL af voor de uitvoering van de productie-proefvluchten, wanneer naar het oordeel van de minister deze vluchten op een veilige wijze kunnen worden uitgevoerd.

 • 2 Bij de aanvraag voor een Speciaal-BvL en een voorlopig geluidscertificaat of een voorlopige geluidsverklaring voor de uitvoering van de productie-proefvluchten worden de volgende gegevens ingediend:

  • a. het testprogramma;

  • b. een overzicht van de geplande vluchten bestaande uit:

   • aantal vluchten,

   • doel van de vluchten,

   • geplande duur van de vluchten,

   • periode van uitvoering van de vluchten,

   • testgebied van de vluchten;

  • c. genomen veiligheidsmaatregelen in het kader van de veiligheid van derden;

  • d. een eerste vlucht verklaring volgens het model zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling, ondertekend door het hoofd van de productie, of diens gemachtigde.

 • 3 De minister geeft op aanvraag een voorlopig geluidscertificaat of een voorlopige geluidsverklaring af voor de uitvoering van geluidsmeetvluchten, wanneer voor het desbetreffende luchtvaartuig een standaard-BvL of een speciaal-BvL is afgegeven. Hij geeft een voorlopig geluidscertificaat voorts slechts af, wanneer naar zijn oordeel het desbetreffende luchtvaartuig aan de voor dat luchtvaartuig geldende geluidseisen kan voldoen.

 • 4 Voor andere typen luchtvaartuig dan vleugelvliegtuigen kan de minister een alternatieve eerste vluchtverklaring anders dan in de bijlage voorschrijven.

 • 5 De minister kan vorderen dat de documenten die bij het opstellen van de eerste vluchtverklaring zijn gebruikt en die hij voor het behandelen van de aanvraag van belang acht aan hem ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2008]

 • 1 De productie-proefvluchten worden uitgevoerd door een bestuurder of bestuurders die in dienst is of zijn van de aanvrager of onder toezicht van een persoon die in dienst is van de aanvrager.

 • 2 De productie-proefvluchten worden niet boven of binnen een afstand van 300 meter van de bebouwde kommen, gebouwen, industriegebieden, havengebieden of mensen verzamelingen uitgevoerd, tenzij benodigd voor start en landing.

 • 3 Tijdens de productie-proefvluchten zijn alleen personen aan boord die benodigd zijn voor de uitvoering van de vluchten en de geplande testen.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op geluidsmeetvluchten.

Artikel 5

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling proefvluchten luchtvaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage Eerste vlucht verklaring

[Vervallen per 04-06-2008]

Type luchtvaartuig:

Serienummer luchtvaartuig:

Inschrijvingskenmerk:

De onderstaande activiteiten zijn uitgevoerd en gecontroleerd voor de afgifte van deze eerste vluchtverklaring. Activiteiten die nog niet compleet zijn afgehandeld hebben geen invloed op een veilige vluchtuitvoering. Een, door de voor het ontwerp verantwoordelijke functionaris binnen het bedrijf ondertekend, overzicht van de niet compleet afgehandelde activiteiten is bijgevoegd.

 • 1. Inspectielijst uitgevoerd en in orde bevonden.

 • 2. Productieopdrachten uitgevoerd en afgesloten.

 • 3. Grondtests uitgevoerd en in orde bevonden.

 • 4. Panelen sluitingslijst, indien van toepassing, gecontroleerd en in orde bevonden.

 • 5. NCR's gecontroleerd en afgesloten.

 • 6. Weegrapport en inventarislijst opgesteld en afgetekend.

 • 7. Rapport van de driehoeksmeting opgesteld en in orde bevonden.

 • 8. Nooduitrusting geïnstalleerd.

 • 9. Kompasswing uitgevoerd en kompas deviatiekaart aangebracht.

 • 10. Door de minister toegewezen inschrijvingskenmerk aangebracht.

 • 11. Vlieginstructies voor de piloot aanwezig en actueel.

Hierbij verklaar ik dat het bovenvermelde vliegtuig gereed is om de testvlucht(en) uit te voeren vanaf (vliegveld) ...

Hoofd Productie: (naam) ...

Datum: ...

Handtekening: ...

Terug naar begin van de pagina