Regeling prototypen luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 04-06-2008.]
Geldend van 01-05-2005 t/m 03-06-2008

Regeling prototypen luchtvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikel 14, eerste lid, van het Besluit luchtwaardigheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-06-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder

a. prototype van een luchtvaartuig:

een luchtvaartuig ten aanzien waarvan voorafgaande aan de afgifte van een typecertificaat of een aanvullend typecertificaat dan wel in geval van een wijziging van een typecertificaat of aanvullend typecertificaat, welke wezenlijke invloed op de luchtwaardigheid van het desbetreffende type luchtvaartuig heeft, een onderzoek naar de luchtwaardigheid en het voldoen aan de geluidseisen wordt verricht.

b. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2008]

Bedrijven waaraan niet een erkenning voor het vervaardigen van luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van het Besluit luchtwaardigheid is verleend, dienen ter verkrijging van een speciaal-BvL voor een prototype van een luchtvaartuig te voldoen aan de eisen van artikel 3.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2008]

 • 1 De aanvrager van een speciaal-BvL voor een prototype van een luchtvaartuig, is inzake de bouw verplicht er voor te zorgen:

  • a. dat de organisatie en de inrichting van de werkplaatsen, de gevolgde werkwijzen en controlemethoden, de gebruikte gereedschappen en de kundigheid van het bij de bouw betrokken personeel naar het oordeel van de minister voldoende waarborgen bieden voor een goede bouw van het luchtvaartuig;

  • b. dat slechts fabricageprocessen worden toegepast waarmee de minister heeft ingestemd;

  • c. dat, voordat materialen, onderdelen en halfproducten alsmede uitrustingsstukken in het luchtvaartuig worden verwerkt,

   • 1º. voor deze toestemming is verleend door de minister, of

   • 2º. deze zijn voorzien van een certificaat van vrijgave, afgegeven door een daartoe erkend bedrijf;

  • d. dat de inspecties en proeven worden uitgevoerd die de minister noodzakelijk acht om te verzekeren dat het luchtvaartuig zal voldoen aan de luchtwaardigheidsvoorschriften en de geluidseisen;

  • e. dat hij na de bouw schriftelijk verklaart dat het luchtvaartuig voldoet aan de ingediende ontwerp-tekeningen en specificaties en dat de door de minister voorgeschreven inspecties en proeven naar behoren zijn uitgevoerd;

  • f. dat het luchtvaartuig of daarvoor bestemde onderdelen op verzoek van de minister ter beschikking worden gesteld voor een onderzoek naar de luchtwaardigheid of het voldoen aan de geluidseisen op een in onderling overleg te bepalen tijdstip en plaats;

  • h. dat hij de minister inlicht over het tijdstip waarop met de bouw of de beproeving van belangrijke onderdelen wordt begonnen.

 • 2 De minister kan vorderen dat de documenten die hij voor het toezicht van belang acht bij hem worden ingeleverd.

Artikel 4

[Vervallen per 04-06-2008]

 • 1 Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden aan een prototype van een luchtvaartuig mag na verkregen toestemming van de minister worden uitgevoerd door of onder toezicht van degene die dat luchtvaartuig gebruikt om de luchtwaardigheid daarvan aan te tonen.

 • 2 De werkzaamheden worden verricht met inachtneming van de door de minister gegeven aanwijzingen.

Artikel 6

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling prototypen luchtvaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

.
Terug naar begin van de pagina