Regeling klassenassistenten zmok en lz

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 13-10-2001 t/m 30-12-2004

Regeling klassenassistenten zmok en lz

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 117, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. scholen:

scholen voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) en scholen voor speciaal, voortgezet speciaal of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen (lz)

b. klassenassistent:

klassenassistent als bedoeld in artikel 12, eerste lid onder n, van het Formatiebesluit WEC.

Artikel 2. Toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Aan scholen worden extra formatierekeneenheden beschikbaar gesteld met betrekking tot de categorie klassenassistent voor leerlingen in de leeftijd van acht jaar en ouder voor de periode van 1 november 2001 tot 1 augustus 2002.

  • 2 Het aantal extra formatierekeneenheden per leerling van 8 jaar en ouder bedraagt voor de scholen voor so zmok 5,3 en voor de scholen voor so-lz 8,6.

  • 3 Het aantal extra formatierekeneenheden per vso-leerling bedraagt voor het lz 1,6.

Artikel 3. Vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de vaststelling van omvang van de in artikel 2 genoemde formatie wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2000 dat op 31 december 1999 8 jaar of ouder is dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 8, eerste en tweede lid, respectievelijk artikel 9 van het Formatiebesluit WEC van het aantal leerlingen op 1 oktober 2000 respectievelijk 16 januari 2001 dat op 31 december 2000 8 jaar of ouder is. Het totale aantal formatierekeneenheden dat is berekend wordt per school rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling klassenassistenten zmok en lz.

De staatssecretaris van

onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina