Regeling suppletie FPU primair- en voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-11-2001 t/m 31-12-2005

Regeling suppletie FPU primair- en voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,enDe minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

 • artikel 13a van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

Besluiten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bevoegd gezag:

  het bevoegd gezag van een school of instelling die wordt bekostigd op grond van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs of van een instelling als bedoeld in de artikelen 1.3.1, 1.3.4, 1.5.1, 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. BWOO:

  Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel;

 • c. peildatum:

  de dag voor de datum van indiensttreding of uitbreiding van de betrekkingsomvang;

 • d. herintreder:

  een betrokkene als bedoeld in artikel 1, van het BWOO op grond van een dienstverband bij een bevoegd gezag, die geheel of gedeeltelijk werkloos is en recht heeft op een uitkering tot de vijfenzestigjarige leeftijd die niet blijvend geheel is geweigerd en die in dienst treedt dan wel een bestaand dienstverband uitbreidt bij een bevoegd gezag;

 • e. basis-uitkering FPU:

  de uitkering bedoeld in artikel 2, van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering van de Stichting Vut-fonds;

 • f. aanvullende uitkering:

  de uitkering bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering van de Stichting Vut-fonds;

 • g. flexibel pensioen:

  het pensioen bedoeld in artikel 5a, van het Pensioenreglement Stichting pensioenfonds ABP;

 • h. ABP:

  Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 2. Recht op suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De herintreder die op of na 1 januari 2000 in dienst treedt bij een bevoegd gezag heeft met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 5 recht op suppletie indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. Het dienstverband heeft minimaal drie jaar - en minimaal tot de voor betrokkene geldende spilleeftijd FPU geduurd.

  • b. Het dienstverband of de uitbreiding daarvan is groter dan of gelijk aan de werktijdfactor 0,1.

 • 2 Voor herintreders die na 1 oktober 1998 maar voor 1 januari 2000 in dienst zijn getreden vangt de termijn van drie jaar, bedoeld in het eerste lid, aan met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 3. Omvang van de suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De suppletie is een aanvulling op het zelfstandig recht van de herintreder op basis-uitkering FPU, flexibel pensioen en aanvullende uitkering en het eventueel op grond van de Regeling pensioenreparatie gerepareerde deel van het flexibel pensioen.

 • 2 Voor de vaststelling van de bezoldiging op basis waarvan de omvang van de suppletie wordt bepaald, wordt uitgegaan van het aantal uren dat de herintreder wordt aangesteld, tot het maximum van het aantal uren geldend op de peildatum waarover de herintreder recht had op een uitkering krachtens het BWOO. Als berekeningsgrondslag geldt de grondslag die wordt vastgesteld voor het jaar voorafgaand aan het jaar van vervroegde uittreding. Daarbij wordt mee in aanmerking genomen een eventueel recht op loonsuppletie op grond van artikel 38 zesde en zevende lid van het BWOO.

 • 3 Voor de herintreder die uiterlijk is geboren op 1 april 1942 vult de suppletie bij het bereiken van de 61-jarige leeftijd aan tot 75%. Voor de herintreder die na 1 april 1942 maar uiterlijk op 1 april 1947 is geboren vult de suppletie bij het bereiken van de 61-jarige leeftijd aan tot 70%. Voor de herintreder die na 1 april 1947 is geboren maar uiterlijk op 1 april 1952 vult de suppletie bij het bereiken van de 62-jarige leeftijd aan tot 70%.

Artikel 4. Herleving van de suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien de herintreder na beëindiging van een dienstverband als bedoeld in artikel 2 met een kortere duur dan drie jaar, een nieuw dienstverband aanvaardt dat voldoet aan het bepaalde in artikel 2, aanhef, sub b, telt de periode van het nieuwe dienstverband mee voor de berekening voor de periode van drie jaar als bedoeld in artikel 2, onder a.

Artikel 5. Verlening van de suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

De suppletie wordt met behulp van het daartoe bestemde formulier gelijktijdig met de aanvraag van de FPU aangevraagd.

Artikel 6. Herziening van de suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

De suppletie wordt teruggevorderd indien de herintreder onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Artikel 7. Uitvoering van de Regeling

[Vervallen per 01-01-2006]

De uitvoering van deze regeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling zal met toelichting geplaatst in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 oktober 1998 en geldt tot en met 31 december 2005. Van deze plaatsing zal melding worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2006]

Uiterlijk 1 juli 2005 zendt de Minister van OCenW aan de centrales van onderwijs- en overheidspersoneel een verslag van de doeltreffendheid en de effecten van de regeling in de praktijk.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling suppletie FPU primair- en voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

De

minister

van landbouw, natuurbeheer en visserij

mr. L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina