Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen, vaste planten en waterplanten 2001

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geldend van 30-09-2001 t/m 31-03-2004

Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen, vaste planten en waterplanten 2001

De Minister van landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek;

c. beschrijvingsbiljet:

het als bijlage bij deze regeling opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie van de boomkwekerijgewassen, vaste planten en waterplanten;

d. opgaveplichtige:

opgaveplichtige als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Regeling landbouwtelling 2001, die in de open grond of in het water ten minste 20 are boomkwekerijgewassen of ten minste 5 are vaste planten of waterplanten teelt, dan wel onder glas ten minste 2 are boomkwekerijgewassen, vaste planten of waterplanten teelt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2004]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde landbouwtelling heeft betrekking op de teelt in de open grond, in het water en onder glas van boomkwekerijgewassen, vaste planten en waterplanten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt een beschrijvingsbiljet verzonden door het CBS vanwege de Minister.

  • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet gegeven aanwijzingen in acht.

  • 3 De opgaveplichtige zendt het ingevulde en door hem ondertekende beschrijvingsbiljet voor 1 november 2001 naar het CBS.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 De regeling wordt aangehaald als `Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen, vaste planten en waterplanten 2001'.

    Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina