Besluit openstelling Regeling beëindiging veehouderijtakken en vaststelling subsidiebedragen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 26-07-2002 t/m 23-01-2004

Besluit openstelling Regeling beëindiging veehouderijtakken en vaststelling subsidiebedragen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 6, 11 en 14, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, van de Regeling beëindiging veehouderijtakken;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling kunnen worden ingediend in de periode die aanvangt op 1 oktober 2001 om 09.00 uur en eindigt op 31 oktober 2001 om 17.00 uur.

  • 2 Het subsidiebedrag per varkenseenheid, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de regeling voor de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode is 240,53 gulden ofwel 109,15 euro.

  • 3 Het subsidiebedrag per kilogram fosfaat, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de regeling voor de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode is 32,50 gulden ofwel 14,75 euro.

  • 4 Het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling, voor de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode is 171,98 miljoen euro.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling kunnen worden ingediend in de periode die aanvangt op 1 oktober 2001 om 9.00 uur en eindigt op 31 oktober 2001 om 17.00 uur.

  • 2 Onder het voorbehoud dat de Provinciale Staten van de hierna genoemde provincies ingevolge artikel 196, eerste lid, van de Provinciewet een besluit tot wijziging van de begroting hebben genomen inhoudende de financiering van de subsidie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling, is het subsidieplafond voor deze subsidie voor de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode voor de provincie Overijssel nihil, voor de provincie Utrecht 3,63 miljoen euro, voor de provincie Gelderland 50 miljoen euro, voor de provincie Noord-Brabant 155 miljoen euro en voor de provincie Limburg 47,7 miljoen euro.

  • 3 Wordt het in het tweede lid bedoelde besluit niet genomen voor 1 januari 2002, genoemd in het eerste lid, dan is voor de desbetreffende provincie het subsidieplafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling, voor bedrijven gelegen in de desbetreffende provincie nihil.

  • 4 Het percentage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, van de regeling, voor de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode bedraagt 40.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/2720 houdende vaststelling van de subsidieplafonds en van de perioden waarin aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend op grond van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.]

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina