Wijzigingswet begroting van uitgaven en ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking [...] jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Geldend van 24-10-2001 t/m heden

Wet van 27 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 12 februari 2001, Stb. 138;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, juncto tweede lid, aanhef en onder c, van de Wet Fonds economische structuurversterking, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 november 2000 (Stb. 2000, 552), worden de opbrengsten van de veiling van UMTS-frequenties in 2000 met ingang van 1 januari 2001 ten gunste van het Fes gebracht via een annuïteit met een looptijd van 15 jaar.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven drieëntwintigste oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 27 september 2001, Stb. 473

Begroting 2001

Fonds economische structuurversterking

Onderdeel uitgaven

     

(1)

(2)

Art.

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

     

uitgaven

uitgaven

     

NLG1000

EUR1000

NLG1000

EUR1000

01

 

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

       
 

01

Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer

324 095

147 068

14 404

6 536

 

02

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van bodemsanering

120 135

54 515

45 549

20 669

 

04

Overige bijdragen vanuit het fonds

1 945 000

882 603

   
 

07

Projecten in voorbereiding

76 033

34 502

45 217

20 519

 

08

Investeringsimpuls 1998

1 253 285

568 716

58 366

26 485

 

09

Investeringsimpuls 2001

1 211 723

549 856

606 528

275 230

 

10

Prijsbijstelling

       
             
   

Sub-totaal uitgaven

4 930 271

2 237 259

770 064

349 440

             

02

 

Saldi

       
 

01

Voordelig eindsaldo

3 279 712

1 488 268

116 019

52 647

             
   

Sub-totaal

3 279 712

1 488 268

116 019

52 647

             
   

Totaaltelling

8 209 983

3 725 528

886 083

402 087

Ons bekend,

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 27 september 2001, Stb. 473

Begroting 2001

Fonds economische structuurversterking

Onderdeel ontvangsten

     

(1)

(2)

Art.

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting

     

ontvangsten

ontvangsten

     

NLG1000

EUR1000

NLG1000

EUR1000

01

Ontvangsten van het fonds

       
 

03

Overige ontvangsten uit aardgas

2 864 000

1 299 627

332 000

150 655

 

06

Rentebesparingen uit incidentele baten

746 621

338 802

106 100

48 146

 

07

Overige ontvangsten

       
             
   

Sub-totaal ontvangsten

3 610 621

1 638 428

438 100

198 801

             

02

 

Saldi

       
 

01

Voordelig beginsaldo

4 649 362

2 109 788

397 983

180 597

             
   

Sub-totaal

4 649 362

2 109 788

397 983

180 597

             
   

Totaaltelling

8 259 983

3 748 217

836 083

379 398

Ons bekend,

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina