Regeling vaststelling aanvraagformulier Het Nieuwe Rijden 2001/2002

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 04-11-2001 t/m 31-12-2008

Regeling vaststelling aanvraagformulier Het Nieuwe Rijden 2001/2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Vast te stellen het aanvraagformulier Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aanvraagformulier Het Nieuwe Rijden 2001/2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst.

De bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging ten kantore van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina