Regeling vaststelling aanvraagformulier programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 04-11-2001 t/m 31-12-2008

Regeling vaststelling aanvraagformulier programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Vast te stellen het aanvraagformulier programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aanvraagformulier programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina