Besluit hernieuwde instelling Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 09-01-2009 t/m 31-12-2009

Besluit hernieuwde instelling Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de commissie:

de commissie: de commissie genoemd in artikel 2;

b. de verstrekking:

het op medische indicatie voorschrijven en verstrekken van heroïne ten behoeve van de verbetering van de gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van verslaafden aan heroïne bij wie de bestaande behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

§ 2. Instelling commissie

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden.

 • 2 De commissie heeft op basis van de door haar uitgevoerde en afgesloten of nog lopende wetenschappelijke onderzoeken tot taak aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te rapporteren over de effecten van de verstrekking.

  De commissie heeft tevens tot taak de gemeenten, indien zij toestemming hebben verkregen van de Minister van VWS voor uitbreiding of oprichting van een nieuwe behandeleenheid, dit proces van uitbreiding of oprichting te begeleiden.

§ 3. Benoeming en samenstelling

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • a. prof. dr. J.M. van Ree, tevens voorzitter,

   • prof. dr. H.F.L. Garretsen

   • drs. E. Leuw

   • dr. J. v. Limbeek

   • drs. E.A. Noorlander

   • dr. P.J. Roos

   • prof. dr. G.M. Schippers

   • dr. B.J. v. Zwieten-Boot

  • b. als waarnemers bij de commissie worden aangewezen:

   • drs. E.M. Dullaart (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

   • drs. W. Best (Inspectie voor de Gezondheidszorg), plaatsvervanger

   • drs. W.M. de Zwart (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang)

 • 2 De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Ten behoeve van de uitvoering van het onder artikel 2, tweede lid, bedoelde onderzoek worden, op bindende voordracht van de commissie, een directeur onderzoek en een secretaris benoemd.

§ 4. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De commissie stelt een landelijk onderzoeksprotocol en een onderzoeksplan op.

 • 2 Het wetenschappelijk onderzoek wordt verricht door locale onderzoekers onder verantwoordelijkheid van de commissie, zulks volgens de richtlijnen van het landelijk onderzoeksprotocol.

 • 3 Het toezicht op de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de commissie.

 • 4 De opdrachtnemers van het wetenschappelijk onderzoek zullen met inachtneming van hetgeen in het onderzoeksplan is vastgelegd, de commissie op de hoogte houden van de stand van zaken van het onderzoek.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

De Commissie brengt vóór 31 december 2009 haar rapport uit over het verloop en de uitkomsten van het onderzoek.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

De commissie brengt haar rapporten uit in de Nederlandse en Engelse taal en richt deze zodanig in dat ze tevens toegankelijk zijn voor de volksvertegenwoordiging en buitenlandse wetenschappelijke onderzoekers en internationale organisaties van volksgezondheid en drugsbestrijding.

§ 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2000.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hernieuwde instelling Centrale commissie behandeling heroïneverslaafden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina