Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart

Geldend van 09-07-2006 t/m heden

Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op artikel 77b, derde lid, onderdeel b, laatste volzin van de Luchtvaartwet,

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaar die de bevoegdheid heeft tot het geheel of gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van de geluidsheffing burgerluchtvaart wordt aangewezen:

De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina