Instelling Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

[Regeling vervallen per 25-06-2005.]
Geldend van 30-09-2001 t/m 24-06-2005

Instelling Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

De Ministers van Financiën, Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretarissen van Defensie, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw Natuurbeheer en Visserij;

in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Besluiten:

Artikel 1. Samenstelling

[Vervallen per 25-06-2005]

 • 1 Er is een Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, hierna te noemen: RVR.

 • 2 De RVR bestaat uit een voorzitter, een secretaris en de volgende leden:

  • a. de directeur van de dienst Domeinen, namens de Minister van Financiën;

  • b. de directeur Uitvoering Rijkswaterstaat, namens de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • c. de directeur van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, namens de Staatssecretaris van Defensie;

  • d. de directeur-generaal Rijksgebouwendienst, namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

  • e. de directeur van de Dienst Landelijk Gebied, namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • 3 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. diensten: de in het tweede lid genoemde directies en directoraat-generaal;

  • b. bewindspersonen: de in het tweede lid genoemde ministers en staatssecretarissen.

 • 4 De leden van de RVR kunnen zich bij afwezigheid of ontstentenis laten vertegenwoordigen door een in overleg met de voorzitter aangewezen vaste plaatsvervanger.

 • 5 Aan de voorzitter en de secretaris komt geen stemrecht toe.

 • 6 Besluitvorming vindt plaats op basis van unanimiteit.

 • 7 De Minister van Financiën benoemt de voorzitter in samenspraak met de in het tweede lid, onder b tot en met e, genoemde bewindspersonen.

 • 8 De functie van secretaris wordt uitgeoefend door de directeur van de projectdirectie vastgoed van het ministerie van Financiën.

Artikel 2. Taken

[Vervallen per 25-06-2005]

 • 1 De RVR heeft de volgende taken:

  • a. de RVR neemt maatregelen die de rol van het Rijk als partij op de vastgoedmarkt in Nederland versterken binnen de kaders van het grondbeleid van het Rijk;

  • b. de RVR waarborgt samenwerking tussen de diensten gericht op het doelmatig aankopen, verkopen en beheren van vastgoed door het Rijk, om tijdig en tegen zo laag mogelijke kosten vastgoed beschikbaar te hebben voor het realiseren van publieke doelstellingen;

  • c. de RVR bevordert bedrijfseconomische afwegingen bij beslissingen van het Rijk over anticiperende transacties met vastgoed;

  • d. de RVR adviseert de bewindspersonen gevraagd of ongevraagd over het vastgoedbeleid van het Rijk.

 • 2 De RVR zal voor zover nodig en passend binnen de genoemde taken:

  • a. gemeenschappelijke kaders formuleren voor het vastgoedbeleid van de diensten;

  • b. richtlijnen formuleren voor de uitvoering van het vastgoedbeleid door de diensten op centraal en decentraal niveau en deze uitvoering ondersteunen;

  • c. kennis en informatie samenbrengen en beheren en de totstandkoming van een informatie- en kenniscentrum vastgoed bewerkstelligen;

  • d. instrumenten ontwikkelen en beheren om de werkprocessen van de diensten op elkaar af te stemmen en te optimaliseren;

  • e. instrumenten ontwikkelen en beheren om de kennis en vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen en deze kennis en vaardigheden tussen de diensten uit te wisselen;

  • f. richtlijnen formuleren voor het beheer van middelen voor anticiperende aankopen.

Artikel 3. Verplichte afstemming

[Vervallen per 25-06-2005]

 • 1 De RVR waarborgt dat grondtransacties (aankoop en verkoop) waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze vanwege hun aard, lokatie of omvang de belangen van het Rijk als geheel dan wel van meer dan één dienst raken, tussen de diensten worden afgestemd. De RVR stelt daartoe een zodanige werkwijze vast dat slagvaardig handelen van de diensten eveneens is gewaarborgd.

 • 2 De RVR wordt in elk geval gehoord over voornemens van de diensten tot:

  • a. vaststelling of wijziging van beleid op het gebied van aankoop, verkoop en daarmee verband houdend beheer van grond;

  • b. investering in informatiesystemen voor zover deze het werkgebied van de RVR raken;

  • c. samenwerking met andere organisaties binnen en buiten de overheid op het werkterrein van de RVR.

 • 3 Elk lid kan verzoeken een voornemen van een dienst tot onderwerp van verplichte afstemming in de RVR te maken. Indien de RVR geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek, brengt de voorzitter dit ter kennis van de bewindspersonen.

Artikel 4. Werkprogramma

[Vervallen per 25-06-2005]

 • 1 De RVR stelt jaarlijks een werkprogramma op.

 • 2 De RVR stelt het werkprogramma eerst vast nadat dit aan de bewindspersonen ter goedkeuring is voorgelegd en instemming is verkregen.

 • 3 De RVR kan besluiten andere werkzaamheden dan welke in het werkprogramma zijn genoemd ter hand te nemen. De voorzitter stelt de bewindspersonen daarvan in kennis.

 • 4 De RVR biedt de bewindspersonen jaarlijks een verslag aan van de verrichte werkzaamheden.

 • 5 De RVR kan besluiten vaste of tijdelijke commissies, project- of werkgroepen in te stellen. De RVR stelt de taakstelling alsmede de werkzaamheden en de bezetting van commissies, project- of werkgroepen vast.

Artikel 5. Ondersteuning

[Vervallen per 25-06-2005]

 • 1 De ondersteuning van de RVR berust bij de projectdirectie vastgoed van het ministerie van Financiën.

 • 2 De diensten detacheren ieder minimaal één medewerker ten behoeve van de projectdirectie.

 • 3 De diensten dragen ieder de eigen kosten die voortkomen uit de werkzaamheden voor de RVR en/of de personele bijdrage in de facilitaire ondersteuning.

Artikel 7. Evaluatie

[Vervallen per 25-06-2005]

 • 1 De RVR stelt in 2004 een verslag op over de doelmatigheid en de effectiviteit van het Rijksvastgoedbeleid en van de werkzaamheden van de RVR.

 • 2 Wanneer het verslag is vastgesteld door de RVR wordt het toegezonden aan de bewindspersonen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-06-2005]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Het besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Staatssecretaris

van Defensie,

H.A.L. van Hoof.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes.

De

Staatssecretaris

van Landbouw Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.

Terug naar begin van de pagina