Goedkeuringsbesluit indicatoren zoals opgenomen in de ministeriële regeling van 20 maart 2001

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 27-04-2006

Besluit van 19 september 2001, houdende goedkeuring van de indicatoren, zoals deze zijn opgenomen in de ministeriële regeling van 20 maart 2001

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 16 augustus 2001, FM 2001/1359-M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 7 september 2001, nr. W06.01.0440/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 10 september 2001, FM 2001-1539-U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel l

[Vervallen per 28-04-2006]

De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties die zijn vastgesteld bij ministeriële regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 20 maart 2001, houdende herziene vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 63) worden goedgekeurd.

Artikel ll

[Vervallen per 28-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 september 2001

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven tweede oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina