Besluit mandaat en machtiging Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 26-09-2001 t/m 20-08-2010

Besluit mandaat en machtiging Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,namens deze,de secretaris-generaal,

Gelet op artikel 4 en 6, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-08-2010]

Aan de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat wordt ter uitvoering van haar taak mandaat verleend tot het nemen van besluiten en machtiging tot het verrichten van andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

Bij afwezigheid van de Voorzitter van de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat is de secretaris van deze commissie bevoegd de door de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat genomen besluiten namens deze te ondertekenen.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit of een handeling als bedoeld in artikel 1, geschiedt op briefpapier van het Ministerie met het hoofd "MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT" met daaronder de vermelding "Ideeëncommissie".

 • 2 Een besluit, vastgesteld door de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat, vermeldt aan het slot:

  "DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat genomen besluit, de Voorzitter van de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat", gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld bij afwezigheid van de Voorzitter van de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat, vermeldt aan het slot:

  "DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat genomen besluit,

  de Voorzitter van de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat, b.a.

  de secretaris van de Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat",

  gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Ideeëncommissie Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de overige in dit besluit genoemde functionarissen.

Den Haag, 17 september 2001.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

secretaris-generaal

,

R.J.J.M. Pans

Terug naar begin van de pagina