Regeling schoolbudget 2001-2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 23-11-2002 t/m 30-12-2004

Regeling schoolbudget 2001-2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

  • artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, juncto de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en

  • artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

school:

een school voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school voor praktijkonderwijs waarvan de bekostiging geschiedt op grond van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede een school voor leerwegondersteunend onderwijs.

Artikel 2. Verstrekking van een schoolbudget

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag van een school komt vanaf het schooljaar 2001/2002 in aanmerking voor een aanvullende bekostiging in de vorm van een schoolbudget. Deze aanvullende bekostiging wordt berekend door de percentages als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Formatiebesluit W.V.O. te verhogen met 4,9. Vanaf het schooljaar 2002 - 2003 worden deze percentages verhoogd met 5,07.

Artikel 3. Verstrekking van een eenmalig extra schoolbudget

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag van een school komt voor het schooljaar 2001/2002 in aanmerking voor een eenmalige extra aanvullende bekostiging in de vorm van een schoolbudget. Dit schoolbudget wordt berekend door de percentages als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Formatiebesluit W.V.O. te verhogen met 0,9.

Artikel 4. Beschikking en betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt uiterlijk 15 oktober 2001 een beschikking omtrent de verstrekking van het schoolbudget als bedoeld in de artikelen 2 en 3.

  • 2 De in de beschikking vastgestelde aanvullende bekostiging wordt maandelijks betaald met ingang van oktober 2001; de aanvullende bekostiging voor de maanden augustus en september 2001 wordt in oktober 2001 betaald.

  • 3 Het bevoegd gezag ontvangt vanaf het schooljaar 2002 - 2003 uiterlijk in november van het schooljaar een beschikking van het schoolbudget dat is berekend met de verhoging van 5,07, bedoeld in de derde volzin van artikel 2. De in de beschikking vastgestelde aanvullende bekostiging wordt maandelijks betaald met ingang van november. De aanvullende bekostiging voor de maanden augustus tot en met oktober van het schooljaar wordt in december betaald.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding en looptijd

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 2001.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schoolbudget vanaf 2001-2002.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina