Verordening Registratie en Verstrekking van gegevens vleesindustrie (PVV) 2002

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-08-2003.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 26-01-2002 t/m 31-12-2014

Verordening Registratie en Verstrekking van gegevens vleesindustrie (PVV) 2002

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en gelet op artikel 11 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,

op 12 september 2001 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder

1. onderneming:

de onderneming, of dat gedeelte van de onderneming, waarin bedrijfsmatig de

navolgende werkzaamheden plaatsvinden

 • het slachten van dieren (met uitzondering van pluimvee, wild en konijnen);

 • versnijden of anderszins bewerken van geslachte dieren (met uitzondering van pluimvee, wild en konijnen);

 • bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten;

 • verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten;

met uitzondering van ondernemingen waarin darmen of andere, niet voor menselijke consumptie bestemde, organen worden verhandeld of be- of verwerkt;

2. ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon welke een onderneming in stand houdt.

3. dieren:

varkens, runderen, schapen, geiten en paarden.

4. productschap:

Productschap Vee en Vlees.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht aan het productschap terstond mededeling te doen van vestiging van hun bedrijf, van de naam, rechtsvorm, plaats van vestiging daarvan, zomede van wijzigingen daarin.

 • 2 De ondernemer is verplicht aan het productschap, desgevraagd, inlichtingen te verstrekken over de bedrijfsvoering en alle zaken met betrekking tot de in de onderneming verrichte arbeid en de arbeidsomstandigheden.

 • 3 Met ingang van 1 januari 2002 zijn alle ondernemers verplicht de in het eerste lid genoemde gegevens aan het productschap te verstrekken indien en voorzover het reeds gevestigde bedrijven betreft.

 • 4 Indien en zover de ondernemer reeds is geregistreerd bij het Bedrijfschap Slagersbedrijf geldt de verplichting van het derde lid niet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De in artikel 2 bedoelde gegevens, voor zover deze van kennelijk vertrouwelijke aard zijn, zuilen, voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder toestemming van de belanghebbende:

 • a. slechts worden gebezigd ter vervulling van de taak van het productschap;

 • b. niet onder aanduiding van de persoon of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere leden van het secretariaat van het productschap en de met financiële controle op het productschap betaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Ten aanzien van overtredingen van het bepaalde in artikel 2 kunnen tuchtrechtmaatregelen worden opgelegd.

 • 2 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn belast die personen die daartoe door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

 • 3 Het bestuur stelt bij besluit regels met betrekking tot de uitoefening van het toezicht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Registratie en Verstrekking van gegevens vleesindustrie (PVV) 2002'.

 • 2 Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002, met uitzondering van artikel 4, eerste lid.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 10 januari 2002.

Terug naar begin van de pagina