Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie (PVV) 2002

[Regeling vervallen per 11-03-2006.]
Geldend van 13-04-2002 t/m 10-03-2006

Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie (PVV) 2002

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 11 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I

op 12 september 2001 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2006]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

onderneming:

de onderneming, of dat gedeelte van de onderneming, waarin bedrijfsmatig de navolgende werkzaamheden plaatsvinden:

• het slachten van dieren (met uitzondering van pluimvee, wild en konijnen);

• versnijden of anderszins bewerken van geslachte dieren (met uitzondering van pluimvee, wild en konijnen);

• bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten;

• verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten;

met uitzondering van ondernemingen waarin darmen of andere, niet voor menselijke consumptie bestemde, organen worden verhandeld of be- of verwerkt;

2.

ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersonen welke een onderneming in stand houdt.

3.

sociale aangelegenheden:

de sociale aspecten van de te bevorderen professionele bedrijfsvoering, onderzoek op sociaal terrein, alsmede bijdragen op het terrein van arbeidsmarktvoorzieningen.

4.

productschap:

Productschap Vee en Vlees.

5.

commissie:

commissie ex 88a Wet op de Bedrijfsorganisatie voor de Vleesindustrie.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2006]

  • 1 Er is een fonds welke middelen beheert ter financiering dan wel medefinanciering van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.

  • 2 Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van een bij ondernemingen geheven bestemmingsheffing van het productschap met betrekking tot sociale aangelegenheden.

  • 3 Het saldo van het fonds mag nimmer meer dan € 250.000 bedragen.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2006]

  • 1 Het bestuur van het productschap kan, op voordracht van de commissie, subsidie verlenen ten behoeve van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.

  • 2 Het bestuur van het productschap kan aan de subsidie voorwaarden verbinden. Terzake is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

  • 3 Het bestuur van het productschap sluit met degenen die de subsidie genieten een overeenkomst waarin de uit te voeren activiteiten worden bepaald en de bekostiging wordt geregeld.

  • 4 Het bestuur van het productschap houdt toezicht op de uitvoering van de activiteiten en de besteding van de verstrekte middelen.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2006]

Het bestuur kan, onder het stellen van voorwaarden, de commissie mandateren om namens het bestuur een of meer van de in artikel 3 genoemde bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2006]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie (PVV) 2002’.

  • 2 Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 maart 2002.

Terug naar begin van de pagina