Regeling gezondheidstoets politie

[Regeling vervallen per 01-02-2016.]
Geldend van 15-09-2001 t/m 31-01-2016

Regeling gezondheidstoets politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 49a, derde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

2

[Vervallen per 01-02-2016]

  • 2 Het bevoegd gezag verstrekt zijn Arbodienst of bedrijfsarts de gezondheidstoets alsmede de in bijlage 2 bij dit besluit opgenomen handleiding bij de gezondheidstoets.

3

[Vervallen per 01-02-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

4

[Vervallen per 01-02-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gezondheidstoets politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Bijlage 1. De gezondheidstoets

[Vervallen per 01-02-2016]

Waarom deze gezondheidtoets?

Met ingang van 1 januari 2001 is de nieuwe regeling voor vervroegde uittreding voor het politiepersoneel in werking getreden. Deze nieuwe regeling heet `FPU Politie' en geldt voor alle werknemers bij de politie. Het functioneel leeftijdsontslag (FLO) is daarmee komen te vervallen. Dit is vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

In verband met het vervangen van het functioneel leeftijdsontslag door de FPU Politie zijn er overgangsmaatregelen getroffen. Onderdeel van deze overgangsmaatregelen is de regeling dat u zelf kiest of u gebruik maakt van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan, of dat u besluit in uw functie door te werken. Wanneer u ervoor kiest om door te werken, moet u, indien u op 1 januari 2001 vijftig jaar of ouder was en thans ingedeeld bent in een salarisschaal beneden schaal 10, een gezondheidstoets invullen en deze aan de bedrijfsarts terugsturen. Aan de hand van deze gegevens besluit de bedrijfsarts u al dan niet voor een nader gesprek en onderzoek op te roepen. De bedrijfsarts adviseert het bevoegd gezag van uw korps vervolgens over de mogelijke gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan uw wens om na uw 60ste jaar door te werken.

Voor u ligt de gezondheidstoets die u in het kader van de nieuwe regeling `FPU Politie' wordt verzocht in te vullen. Deze vragenlijst bevat 24 vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is belangrijk dat u alle vragen zo goed en eerlijk mogelijk beantwoordt. Lees iedere vraag daarom zorgvuldig door en kruis telkens het antwoord aan dat het meest op uw eigen gezondheid van toepassing is. Het antwoord dat u kunt aankruist is iedere keer of `nee, geen enkele keer, soms', of `ja, regelmatig, altijd (continu)'. Sla geen vragen over!

Naam: ...

Adres: ...

Plaats: ...

Korps: ...

Geboortedatum: ...

Bijlage 36035.png

Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum: ...

Handtekening: ...

Stuur deze ingevulde gezondheidstoets in bijgevoegde antwoordenvelop naar uw bedrijfsarts.

Bedankt voor uw medewerking.

Bijlage 2. Handleiding gezondheidstoets

[Vervallen per 01-02-2016]

1. Achtergrond van de gezondheidstoets

[Vervallen per 01-02-2016]

Met ingang van 1 januari 2001 is de nieuwe regeling voor vervroegde uittreding voor het politiepersoneel in werking getreden. Deze nieuwe regeling heet `FPU Politie' en geldt voor alle werknemers bij de politie. Het functioneel leeftijdsontslag (FLO) is daarmee komen te vervallen. Dit is vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

In verband met het vervangen van het functioneel leeftijdsontslag door de FPU Politie zijn er overgangsmaatregelen getroffen. Onderdeel van deze overgangsmaatregelen is de regeling dat de werknemer die 60 jaar wordt zelf kiest of hij/zij gebruik maakt van de mogelijkheid vervroegd met pensioen te gaan, of dat men besluit in zijn of haar functie door te werken. In het `Barp' is tevens vastgelegd dat wanneer de werknemer besluit door te werken en is ingedeeld in een salarisschaal die lager is dan salarisschaal 10, hij of zij verplicht is om uiterlijk één jaar voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar een vragenlijst met betrekking tot de gezondheidstoestand in te vullen. Deze `gezondheidstoets' dient de functie te hebben van een eerste selectie-instrument dat is bedoeld om mogelijke gezondheidsrisico's bij politieambtenaren op te sporen.

2. Procedure: de taken van personeelszaken en van de bedrijfsarts

[Vervallen per 01-02-2016]

Personeelszaken draagt er zorg voor dat een politieambtenaar die 59 jaar wordt de gezondheidstoets met antwoordenvelop - waarop het adres van de dienstdoende arbodienst/bedrijfsarts staat - krijgt toegestuurd. Daarnaast zorgt personeelszaken ervoor dat de arbodienst/bedrijfsarts in het bezit komt van deze handleiding.

De resultaten die uit de gezondheidstoets worden verkregen, bevatten medische informatie over de politieambtenaar in kwestie, en dienen vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld te worden. Nadat de politieambtenaar de gezondheidstoets heeft ingevuld, stuurt hij of zij de lijst dan ook rechtstreeks door naar zijn of haar bedrijfsarts. Het is de bedoeling dat de bedrijfsarts controleert of alle vragen zijn beantwoord. Indien dit niet het geval is, neemt de bedrijfsarts contact op met de werknemer en vraagt hem/haar deze vragen alsnog te beantwoorden. De bedrijfsarts is degene die mede op basis van de gezondheidstoets besluit om de betreffende politieambtenaar al dan niet op te roepen voor een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, en die vaststelt of de werknemer lichamelijk en psychisch in staat is zijn of haar functie te blijven uitoefenen nadat deze ambtenaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Vervolgens adviseert de bedrijfsarts het bevoegd gezag hierin, en bepaalt het bevoegd gezag uiteindelijk of de werknemer al dan niet kan blijven doorwerken na de leeftijd van 60 jaar te hebben bereikt. De bedrijfsarts zal zijn of haar advies via de afdeling personeelszaken aan het bevoegd verzag aanbieden, zodat het korps zelf kan controleren of de werknemer de vragenlijst heeft ingvuld, en de bedrijfsarts in de gelegenheid is gesteld zijn advies te formuleren.

3. Voorwaarden voor het invullen van de gezondheidstoets

[Vervallen per 01-02-2016]

De gezondheidstoets wordt afgenomen als aan de volgende twee voorwaarden voldaan is. De betreffende politieambtenaar:

• wordt een jaar na aanvraag 60 jaar;

• behoort tot de doelgroep FLO-gerechtigden, die op 1 januari 2001 vijftig jaar of ouder was en is ingedeeld is in een salarisschaal beneden schaal 10

4. Beschrijving van de gezondheidstoets

[Vervallen per 01-02-2016]

De gezondheidstoets bestaat uit 21 vragen die zijn afgeleid van bestaande en gevalideerde vragenlijsten, of delen daarvan, die de meest vóórkomende en belangrijkste gezondheidsproblemen onder politiepersoneel in kaart brengen. Het invullen van de gezondheidstoets neemt 5 à 10 minuten in beslag. Het instrument begint met een korte, schriftelijke instructie waarin staat aangegeven waarom de vragenlijst moet worden ingevuld en waarover de vragen gaan. In principe behoeft de vragenlijst dan ook geen mondelinge toelichting. De antwoorden op de vragen zijn voorgestructureerd, de betreffende politieambtenaar kiest telkens het antwoord dat hij op zichzelf van toepassing acht.

Op basis van recent onderzoek1 blijkt bij de basispolitiezorg, de recherche, de vreemdelingendienst en de leidinggevenden de burn-outproblematiek veelvuldig voor te komen, en blijken de vreemdelingendienst, jeugd- en zedenpolitie en het AT-personeel juist veel klachten te hebben van de lage rug of van de nek, schouder en/of pols. Om die reden zijn vragen over psychische klachten, en over klachten van het bewegingsapparaat opgenomen. Daarnaast zijn modules opgenomen over gezondheidsklachten die vaak bij oudere werknemers in zijn algemeenheid optreden, zoals de aanwezigheid van hart- en vaatziekten2, chronische bronchitis3. Ten slotte is ook aandacht besteed aan algemene gezondheidsindicatoren, zoals langdurig verzuim en medische consumptie. Uit onderzoek is bekend dat oudere werknemers minder frequent maar wel langer verzuimen dan jongere werknemers, en uit longitudinaal onderzoek is gebleken dat de verzuimduur in een eerder jaar een sterke voorspeller is van langdurig verzuim4. Ook bleek in ditzelfde onderzoek het ziektegedrag (waaronder bezoek aan huisarts) samen te hangen met langdurig verzuim.

Tabel 1 geeft een overzicht van de gezondheidsmodules die aan bod komen, van het aantal vragen dat hierover gesteld wordt, van de plaats waar de vragen zijn terug te vinden in de gezondheidstoets, en van de oorsprong waar de gezondheidsmodules van zijn afgeleid.

Bijlage 36036.png
Tabel 1: De gezondheidsmodules, het aantal vragen per module, de plaats van de vragen in de gezondheidstoets en de oorsprong

5. Scoring van de gezondheidtoets

[Vervallen per 01-02-2016]

Aan de hand van de vragenlijstgegevens bepaalt de bedrijfsarts of de werknemer een arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet ondergaan om vast te stellen of de werknemer lichamelijk en psychisch in staat is zijn of haar functie te blijven uitoefenen na de leeftijd van 60 jaar te hebben bereikt. Indien op één van de vragen uit de vragenlijst het antwoord `ja, regelmatig, altijd (continu)' is gegeven (met uitzondering van de vragen 16 en 17, waarbij juist het antwoord `nee, geen enkele keer, soms' een signaal vormt) is dit een signaal dat er op dat gebied mogelijk gezondheidsklachten spelen die een nader arbeidsgezondheidskundig onderzoek rechtvaardigen.

In tabel 2 is een overzicht van de gezondheidsmodules weergegeven en staat aangegeven wanneer een arbeidsgezondheidskundig onderzoek gewenst is.

Bijlage 36037.png
Tabel 2: Risico-indicatoren
De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina