Regeling EG-verklaring kandidaat-gerechtsdeurwaarders

[Regeling vervallen per 21-12-2007.]
Geldend van 15-09-2001 t/m 20-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie, houdende voorschriften betreffende de aanvraag tot het verkrijgen van een EG-verklaring en de proeve van bekwaamheid voor het beroep van kandidaat-gerechtsdeurwaarder (Regeling EG-verklaring kandidaat-gerechtsdeurwaarder)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 11 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, en

b. proeve van bekwaamheid:

de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 10, derde lid, van de wet.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2007]

 • 1 Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een EG-verklaring voor de toelating tot het beroep van kandidaat-gerechtsdeurwaarder in Nederland verschaft de aanvrager ten minste:

  • a. het origineel of een gewaarmerkte kopie van het diploma, bedoeld in artikel 2 van de wet;

  • b. het origineel of een gewaarmerkte kopie van de lijst van vakken, afgegeven door de instelling waar het diploma, bedoeld in onderdeel a is behaald, met een cijferlijst van de vakken waarin aanvrager voor het verkrijgen van het diploma examen heeft afgelegd; en

  • c. een uittreksel uit het bevolkingsregister van de lidstaat van herkomst of een ander door een bevoegde autoriteit afgegeven document waaruit de nationaliteit van de aanvrager blijkt.

 • 2 Indien het betreft een diploma dat is afgegeven door een staat, niet zijnde een lidstaat, dat door een andere lidstaat is erkend, verschaft de aanvrager voorts het origineel of een gewaarmerkte kopie van het document waaruit de erkenning van het diploma door de bevoegde autoriteit van de lidstaat blijkt.

 • 3 Desgevraagd verschaft de aanvrager nadere informatie over de in het curriculum behandelde onderwerpen, dan wel over de inhoud van de in de door de aanvrager doorlopen opleiding onderwezen stof of zijn beroepservaring.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2007]

 • 1 De Minister van Justitie verstrekt:

  • a. een EG-verklaring, indien er tussen de door de aanvrager gevolgde hoger-onderwijsopleiding en de in Nederland voor de toelating tot het beroep van kandidaat-gerechtsdeurwaarder vereiste opleiding geen wezenlijke verschillen bestaan;

  • b. een voorwaardelijke EG-verklaring waarin wordt aangegeven binnen welke termijn en voor welke vakken een proeve van bekwaamheid moet worden afgelegd, indien tussen de door aanvrager gevolgde hoger-onderwijsopleiding en de in Nederland voor de toelating tot het beroep van kandidaat-gerechtsdeurwaarder vereiste opleiding wezenlijke verschillen bestaan ten aanzien van de in het curriculum behandelde onderwerpen of de inhoud van de onderwezen stof.

 • 2 De proeve van bekwaamheid heeft betrekking op één of meer onderdelen van de erkende opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder die zijn neergelegd in het opleidingsplan, bedoeld in artikel 5 van het Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder. De proeve van bekwaamheid houdt in het met goed gevolg afleggen van een examen in de Nederlandse taal in de desbetreffende vakken aan het opleidingsinstituut dat de erkende opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder verzorgt.

 • 3 Indien de aanvrager de proeve van bekwaamheid met goed gevolg heeft afgelegd, verstrekt de Minister van Justitie een EG verklaring met de vermelding in welke vakken de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling EG-verklaring kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 7 september 2001

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek

Terug naar begin van de pagina