Vaststelling perioden en subsidieplafonds EET 2001/2002

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 13-07-2002 t/m 31-12-2003

Vaststelling perioden en subsidieplafonds EET 2001/2002

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 6 en 7, vierde lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode waarin verzoeken om pre-advies over voorstellen inzake andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten moeten worden ingediend, wordt vastgesteld 17 september 2001 tot en met 12 november 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 2 januari 2002 tot en met 1 april 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie voor aanvragen, ontvangen in de in artikel 2 genoemde periode, bedraagt voor E.E.T.-kiemprojecten € 1 134 450,54 en voor andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten € 32.000.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 september 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina