Regeling subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan een hbo-lerarenopleiding behorende [...] waar de student reeds een getuigschrift heeft behaald

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 06-11-2005 t/m 31-12-2007

Regeling subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan een hbo-lerarenopleiding behorende bij een instelling waar de student reeds een getuigschrift heeft behaald

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

In overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

Besluit

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. hogeschool: een bekostigde hogeschool als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • c. lerarenopleiding: een opleiding op het gebied van onderwijs of een opleiding verzorgd door de STOAS Hogeschool, voorzover de onderwijsvraag van deze opleiding wordt vastgesteld op grond van artikel 3.3 van het Bekostigingsbesluit WHW;

 • d. peildatum: 1 oktober van het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar;

 • e. CRIHO: Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs;

 • f. student: een blijkens het CRIHO op de peildatum ingeschreven student;

 • g. CFI: Centrale Financiën Instellingen.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-01-2008]

Het doel van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt. De minister verstrekt daartoe aan hogescholen een subsidie voor elke student die ingeschreven staat bij een lerarenopleiding behorende bij die instelling, indien door diezelfde instelling aan die student reeds een getuigschrift is uitgereikt.

Paragraaf 2. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor het jaar 2001 een bedrag van maximaal ƒ 7,44 miljoen (€ 3,4 miljoen), voor het jaar 2002 € 4,0 miljoen, voor het jaar 2003 € 4,1 miljoen, voor het jaar 2004 € 4,5 miljoen, voor het jaar 2005 € 5,45 miljoen en voor de jaren 2006 en 2007 € 6,7 miljoen op jaarbasis beschikbaar.

Artikel 4. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De minister verstrekt aan een hogeschool een subsidie voor elke student die op de peildatum staat ingeschreven voor een lerarenopleiding en aan wie volgens het CRIHO

  • a. tussen 1 augustus 1991 en 1 september van het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar door betreffende hogeschool een getuigschrift is uitgereikt of

  • b. in de maand september direct voorafgaand aan de peildatum door de betreffende hogeschool een getuigschrift is uitgereikt voor een andere opleiding dan waarvoor de student op de peildatum staat ingeschreven.

 • 2 Het subsidiebedrag per student, bedoeld in het eerste lid bedraagt ƒ 10.000,- (€ 4.538,-).

 • 3 Indien het totale subsidiebedrag het subsidieplafond bedoeld in artikel 3, overschrijdt, wordt het subsidiebedrag per student vastgesteld door het subsidieplafond te delen door het totale aantal van de studenten die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 • 4 De subsidie wordt één keer per jaar, ambtshalve verleend, uiterlijk vier maanden nadat de CFI de statustoekenning van de bekostigingsgegevens voor het volgende begrotingsjaar definitief heeft vastgesteld.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlage geplaatst in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2001. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan een hbo-lerarenopleiding behorende bij een instelling waar de student reeds een getuigschrift heeft behaald.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage Bij de Regeling subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan een hbo-lerarenopleiding behorende bij een instelling waar de student reeds een getuigschrift heeft behaald

[Vervallen per 01-01-2008]

De lijst van opleidingen

1. Opleidingen waarvoor de subsidie geldt in 2001 tot en met 2004

[Vervallen per 01-01-2008]

 • de opleidingen tot:

  • -

   leraar basisonderwijs

  • -

   leraar allochtone levende talen;

  • -

   leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening;

 • educatie en kennismanagement groene sector;

 • de opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in:

- aardrijkskunde;

- geschiedenis;

- algemene economie;

- bedrijfseconomie;

- Duits;

- Engels;

- Frans;

- Nederlands;

- Fries;

- Arabisch;

- Turks;

- Russisch;

- Spaans;

- Nederlandse gebarentaal;

- godsdienst;

- islam-godsdienst;

- maatschappijleer;

- mens en maatschappij;

- gezondheidszorg en welzijn;

- verzorging/huishoudkunde;

- verzorging/gezondheidskunde;

- wiskunde;

- biologie;

- natuurkunde;

- scheikunde;

- techniek;

- beeldende vorming;

- omgangskunde

- pedagogiek

- bankwerken en machinaal verspanen;

- bouwkunde;

- bouwtechniek;

- brood/banketbakken;

- constructie en apparatenbouw;

- consumptieve techniek;

- elektrotechniek;

- energietechniek;

- grafische techniek;

- installatietechniek;

- koken en serveren

- mechanische techniek;

- metselen/stucadoren/tegelzetten;

- motorvoertuigentechniek;

- motorvoertuigen herstellen;

- schilderen;

- timmeren en machinaal houtbewerken;

- werktuigbouwkunde;

- agrarische economie;

- agrarische techniek;

- dierenhouderij en verwerking;

- levensmiddelentechnologie;

- plantenteelt en verwerking;

- tuinbouw en plantenteelt en -verwerking;

- veehouderij en verwerking.

Bij de lerarenopleidingen speciaal onderwijs, de eerstegraads lerarenopleidingen in algemene vakken en de tweedegraads lerarenopleiding verpleegkunde worden al alle ingeschrevenen bekostigd. Deze opleidingen komen daarom niet voor subsidie in aanmerking.

2. Opleidingen waarvoor de subsidie geldt in 2001 en 2002

[Vervallen per 01-01-2008]

 • expressie door woord en gebaar;

 • de opleidingen voor het docentschap:

  • -

   dans;

  • -

   drama;

  • -

   mime;

 • de opleidingen voor het getuigschrift:

  • -

   muziekonderwijs a algemene muzikale vorming;

  • -

   muziekonderwijs b schoolmuziek;

 • de opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste en tweede graad in:

  • -

   tekenen;

  • -

   handvaardigheid;

  • -

   textiele werkvormen;

 • de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in beeldende vorming.

De lerarenopleidingen op het gebied van de kunst, met uitzondering van de tweedegraads opleidingen beeldende vakken en expressie door woord en gebaar kennen in 2001 een studentonafhankelijke bekostiging. Tegenover een extra student staat geen extra rijksbijdrage. Ook voor studenten bij deze opleidingen geldt daarom de subsidie. Vanaf 2003 worden studenten die voor de eerste maal zijn ingeschreven bij een van deze opleidingen bekostigd, ook als ze al een eerder diploma hebben. Met ingang van 2003 vervalt dus de subsidie voor deze opleidingen. In 2002 geldt een overgangssituatie, waarin sommige studenten wel en andere niet bekostigd worden.

Terug naar begin van de pagina