Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Besluit van 24 augustus 2001, houdende regels inzake het vaststellen van de verleende subsidie aan gemeenten voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2001, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/01/30412;

Gelet op de artikelen 8, vijfde lid, en 9, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2001, no. W12.01.0341/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 augustus 2001, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/01/50792;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vaststelling subsidie

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Onze Minister stelt de subsidie aan de gemeente vast binnen een jaar na ontvangst van de daarvoor bij ministeriële regeling vastgestelde bescheiden.

 • 2 Indien de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, niet zijn ontvangenbinnen 18 maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld.

 • 3 Indien de subsidie aan de gemeente lager wordt vastgesteld dan de verleende subsidie over het subsidiejaar, wordt het verschil teruggevorderd dan wel verrekend met de subsidie over het lopende subsidiejaar.

 • 4 Voor dienstbetrekkingen en arbeidsovereenkomsten als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet, aangegaan door werknemers die zijn geïndiceerd na inwerkingtreding van de wet, geldt voor de vaststelling van de subsidie aan de gemeenten een maximum van gemiddeld 32 uur per week uitgedrukt in standaardeenheden.

Artikel 3. Werknemers die niet meer tot de doelgroep behoren

[Vervallen per 01-01-2005]

In een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de wet stelt Onze Minister het bedrag van de maatregel vast op het bedrag dat aan subsidie is verleend voor die dienstbetrekking.

Artikel 4. Handelen in strijd met de wet

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Indien in een geval als bedoeld in het eerste lid, niet wordt voldaan aan artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt bij de vaststelling van de subsidie uitgegaan van de indeling van de persoon in de arbeidshandicapcategorie licht, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit.

Artikel 5. Vaststelling percentage

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien in een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de wet het bedrag, bedoeld in artikel 4, niet kan worden vastgesteld, stelt Onze Minister het bedrag van de maatregel vast op een percentage van het totaalbedrag dat aan subsidie voor het betreffende jaar is verleend.

Artikel 6. (Her)indicatie

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 7. Begeleidingsorganisatie

[Vervallen per 01-01-2005]

Het percentage, bedoeld in artikel 5, bedraagt, indien niet wordt voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de begeleidingsorganisatie,bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, en 6, eerste lid, van het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening: 1.

Artikel 8. Vastleggen en bewaren informatie

[Vervallen per 01-01-2005]

Het percentage, bedoeld in artikel 5, bedraagt, indien niet wordt voldaan aan de voorschriften met betrekking tot het vastleggen en bewaren van de informatie, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening: 0,2.

Artikel 9. Procedure vaststelling percentages

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Indien een tekortkoming als bedoeld in artikel 6, eerste lid, wordt vastgesteld in:

  • a. minder dan 15% van het betreffende bestand, dan wordt het in die artikelen ten aanzien van die tekortkoming als eerste genoemde percentage toegepast;

  • b. ten minste 15%, doch niet meer dan 50% van het betreffende bestand, dan wordt het in die artikelen ten aanzien van die tekortkoming als tweede genoemde percentage toegepast;

  • c. meer dan 50% van het betreffende bestand, dan wordt het in die artikelen ten aanzien van die tekortkoming als derde genoemde percentage toegepast.

 • 2 Bij samenloop van tekortkomingen als bedoeld in het eerste lid en de artikelen 6, tweede en derde lid, 7 en 8 worden de ten aanzien van de verschillende tekortkomingen vastgestelde percentages bij elkaar opgeteld.

 • 3 Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid, betrekking heeft op een deel van het betrokken jaar, wordt het bedrag van de maatregel, bedoeld in artikel 5, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 10. Voorrangsruimte arbeidsovereenkomsten

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Van het opleggen van een maatregel als bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister afgezien indien het gemeentebestuur naar het oordeel van Onze Minister aannemelijk heeft gemaakt dat het geen verwijt kan worden gemaakt van de in het eerste lid bedoelde tekortkoming.

Artikel 11. Subsidieoverschot

[Vervallen per 01-01-2005]

In een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel d, van de wet stelt Onze Minister het bedrag van de maatregel vast op het bedrag van de subsidie die in het jaar na het jaar waarin deze is verleend niet of anders is bestemd dan voor het uitvoeren van de wet of voor de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces of binnen een termijn van ten hoogste drie jaar na afloop van het subsidiejaar niet of niet geheel overeenkomstig die bestemming is besteed.

Artikel 12. Wijziging Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening.]

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 24 augustus 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven tweede oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina