Regeling senior-examinatoren voor luchtvarenden

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-09-2004

Regeling senior-examinatoren voor luchtvarenden

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15, tweede lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

acceptatietest:

examinatorenvaardigheidstest, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2001, alsmede JAR-FCL 1.425 (a)(3), JAR-FCL 2.425 (a)(3), of JAR-FCL 4.425(a)(3);

examenkandidaat:

persoon die om aan te tonen dat hij voldoet aan de bedrevenheidseisen voor afgifte of verlenging van een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid aflegt, op de wijze als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2001;

examinator:

geautoriseerd examinator als bedoeld in de Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2001;

minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

wet:

Wet luchtvaart.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2004]

De minister kan per categorie luchtvaartuigen senior-examinatoren benoemen met betrekking tot de volgende autorisaties tot examinator als bedoeld in de Regeling examinatoren voor luchtvarenden:

 • a. FE;

 • b. FIE;

 • c. CRE;

 • d. TRE;

 • e. IRE;

 • f. RFE;

 • g. RFIE.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een senior-examinator heeft de volgende taken die worden uitgeoefend op verzoek van de minister:

  • a. het uitoefenen van supervisie met betrekking tot acceptatietesten, zoals uitgevoerd door een kandidaat-examinator ter verkrijging van een autorisatie tot examinator, als bedoeld in de Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2001;

  • b. tijdens het uitoefenen van supervisie met betrekking tot acceptatietesten als bedoeld in onderdeel a, uitoefenen van de bevoegdheden van een examinator ten opzichte van de examenkandidaat;

  • c. het beoordelen van het afnemen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid door een examinator, in het kader van een verlenging van een autorisatie tot examinator, als bedoeld in de Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2001;

  • d. het leveren van een bijdrage aan de standaardisatie van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid;

  • e. het leveren van een bijdrage aan de waarborging van de kwaliteit van praktijkexamens, proeven van bekwaamheid en praktijkexaminatoren;

  • f. het leveren van ondersteuning aan werkzaamheden ten behoeve van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid.

 • 2 De taken, bedoeld in het eerste lid, worden slechts uitgeoefend ten aanzien van de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe de senior-examinator is benoemd.

 • 3 De taken, bedoeld in het eerste lid, worden slechts uitgeoefend met betrekking tot de categorie luchtvaartuigen waarvoor de senior-examinator is benoemd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een senior-examinator die hetzij niet meer in het bezit is van de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe deze als senior-examinator is benoemd, hetzij niet gerechtigd is de bij deze autorisatie behorende bevoegdheden uit te oefenen, oefent geen supervisie uit met betrekking tot acceptatietesten ter verkrijging van een autorisatie tot examinator.

 • 2 Onverminderd het eerste lid zal een senior-examinator in ieder geval geen supervisie uitoefenen met betrekking tot acceptatietesten of het afnemen van examens of proeven van bekwaamheid beoordelen als deze een examen of proeve van bekwaamheid voor een type- of klassebevoegdheid inhouden en de senior-examinator binnen de relevante autorisatie niet de bevoegdheid heeft tot het examineren voor tenminste één type- of klassebevoegdverklaring.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een senior-examinator, die in dienst is van een luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling, oefent geen supervisie uit met betrekking tot een acceptatietest als deze wordt uitgevoerd door een kandidaat-examinator die in dienst is van dezelfde luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling.

 • 2 De minister kan van het gestelde in het eerste lid ontheffing verlenen indien dit in redelijkheid geen toepassing kan vinden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een senior-examinator, niet zijnde een senior-examinator met betrekking tot de autorisatie tot RFE of RFIE, kan indien deze een taak uitoefent als bedoeld in artikel 3, hiervoor een vergoeding declareren bij de minister.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. een honorarium dat €189 per dag bedraagt, en

  • b. de ten behoeve van het uitoefenen van de taak gemaakte reis- en verblijfkosten die volgens het Reisbesluit binnenland worden vergoed.

 • 3 Reis- en verblijfkosten die een senior-examinator in het buitenland maakt worden niet vergoed door de minister.

 • 4 Een senior-examinator, die in dienst is van een luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling, declareert geen vergoeding bij de minister:

  • a. in gevallen waarin artikel 5, tweede lid, toepassing vindt, hij supervisie uitoefent met betrekking tot een acceptatietest zoals uitgevoerd door een kandidaat-examinator in dienst van dezelfde luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling, of

  • b. in het kader van een verlenging van een autorisatie tot examinator, hij het afnemen van een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid door een examinator in dienst van dezelfde luchtvaartmaatschappij of opleidingsinstelling beoordeelt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Senior-examinatoren worden voor onbepaalde tijd benoemd.

 • 2 Een benoeming tot senior-examinator vervalt van rechtswege:

  • a. als de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe de senior-examinator is benoemd op grond van artikel 2.6, derde lid van de wet is ingetrokken;

  • b. op de eerste dag van de maand nadat de senior-examinator drie jaar hetzij niet meer in het bezit is van de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe deze is benoemd, hetzij niet meer gerechtigd is de bij deze autorisatie behorende bevoegdheden uit te oefenen;

  • c. op de eerste dag van de maand nadat de senior-examinator de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt.

 • 3 Een benoeming tot senior-examinator vervalt op schriftelijk verzoek van de senior-examinator.

 • 4 Een benoeming tot senior-examinator is geschorst gedurende de periode waarin de autorisatie tot examinator met betrekking waartoe de senior-examinator is benoemd op grond van artikel 2.5, zesde lid, van de wet is geschorst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Om in aanmerking te kunnen komen voor een benoeming tot senior-examinator met betrekking tot een bepaalde autorisatie tot examinator:

  • a. is een persoon binnen de vijf jaar voorafgaand aan de eventuele benoeming tenminste drie jaar werkzaam geweest als examinator binnen de betreffende autorisatie, en

  • b. heeft een persoon minimaal 1000 uur instructie gegeven binnen de instructeursbevoegdverklaring, benodigd voor de afgifte van de betreffende autorisatie.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, heeft een persoon om in aanmerking te kunnen komen voor een benoeming tot senior-examinator met betrekking tot de autorisatie tot FE, CRE, IRE of FIE tenminste 1500 uur vliegervaring als houder van een CPL of ATPL binnen de categorie luchtvaartuigen, waarvoor de benoeming tot senior-examinator zal gaan gelden.

 • 3 Onverminderd het eerste lid, heeft een persoon om in aanmerking te kunnen komen voor een benoeming tot senior-examinator met betrekking tot de autorisatie tot TRE tenminste 1500 uur vliegervaring als eerste bestuurder als houder van een ATPL, respectievelijk als boordwerktuigkundige als houder van een CFEL, binnen de categorie luchtvaartuigen waarvoor de benoeming tot senior-examinator zal gaan gelden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling senior-examinatoren voor luchtvarenden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina