Instellingsbesluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Er is een Landelijk Expertisecentrum Diversiteit, hierna te noemen: LECD. Het LECD bestaat uit een expertisecentrum en een programmaraad.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het expertisecentrum heeft tot taken:

  • a. het leveren van directe ondersteuning aan de beleidsmakers en beleidsuitvoerders bij politiekorpsen met betrekking tot diversiteit op basis van het werkplan diversiteit politie 2001-2005;

  • b. het opbouwen van expertise op het gebied van diversiteit en het voor iedereen toegankelijk maken van deze expertise door:

   1o. het maken van actuele en adequate databestanden, waaronder websites;

   2o. het maken van overzichten van best practices en het bijhouden daarvan;

   3o. het opzetten van een documentatiecentrum;

   4o. het opzetten van een databank waarin relevante informatie is opgenomen waarnaar verwezen kan worden op vragen vanuit de politiekorpsen;

  • c. het ondersteunen van doelgroepmedewerkers in de politiekorpsen door onder andere het houden van studiedagen en het verstrekken van nieuwsfeiten;

  • d. het desgevraagd verstrekken van informatie aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • e. het jaarlijks opstellen en ter instemming aan de programmaraad, bedoeld in artikel 5, voorleggen van een beleidsplan en een jaarverslag, inclusief de financiële en beheersmatige invulling;

  • f. het voorbereiden en verslaan van de vergaderingen van de programmaraad.

 • 2 Het expertisecentrum kan zich bij de uitoefening van zijn taken laten bijstaan door derden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het expertisecentrum staat onder leiding van een directeur en een senior beleidsmedewerker, tevens plaatsvervangend directeur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het expertisecentrum maakt deel uit van het LSOP, Politie Onderwijs- en Kenniscentrum (hierna te noemen LSOP).

 • 2 De directeur van het expertisecentrum rapporteert gevraagd en ongevraagd over de werkzaamheden van het expertisecentrum aan het College van Bestuur van het LSOP.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De programmaraad heeft tot taken:

 • a. het jaarlijks instemmen met en ter vaststelling aan het college van bestuur van het LSOP voorleggen van het beleidsplan en het jaarverslag van het expertisecentrum, binnen de daartoe op basis van artikel 8, eerste lid, verstrekte jaarlijkse bijdrage;

 • b. het inzetten van de specifieke deskundigheid van de leden ten behoeve van de taken van het expertisecentrum;

 • c. het toezien op de werkzaamheden van het expertisecentrum en het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het expertisecentrum en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De programmaraad kent de volgende leden:

  • mevr. A.L.E.C. van der Stoel, vice-voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur, Kroonlid College Tarieven Gezondheidszorg, voorzitter;

  • R.L. Vreeman, korpsbeheerder van het regionale politiekorps Midden- en West-Brabant;

  • mevr. M.A. Berndsen-Jansen, korpschef van het regionale politiekorps Gooi en Vechtstreek;

  • G.H.P.K. Huijser van Reenen, korpschef van het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland;

  • J.F.W. van Duijn, voorzitter Nederlandse Politiebond, namens de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken;

  • J.J. van Noortwijk, namens de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken;

  • H.B. Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies Erasmusuniversiteit Rotterdam;

  • mevr. E.G.M. Huyzer, plaatsvervangend directeur Politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • mevr. N. Tadlaoui, psychotherapeut Altrecht, Utrecht;

  • mevr. K. Hekster, programmamaker IKON;

  • mevr. J.J. Sylvester, consultant Management Consultancy Twijnstra & Gudde;

  • S. Harchaoui, Directeur FORUM;

  • mevr. R.L. Spier-van der Woude, o.a. voorzitter commissie Opvang en Integratie Vluchtelingenwerk Nederland;

  • mevr. E.H.C. Salomons, Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam.

 • 2 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet in de tussentijdse vervanging van de leden. Bij tussentijdse vervanging geldt benoeming voor de resterende periode.

 • 3 De directeur van het expertisecentrum treedt op als secretaris van de programmaraad.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op de leden van de programmaraad is de Reisregeling binnenland politie van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Op de leden van de programmaraad, met uitzondering van de voorzitter, zijn het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 1999 van toepassing. Met de voorzitter wordt separaat een vergoeding afgesproken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen verstrekken jaarlijks een bijdrage aan het LSOP ten behoeve van de activiteiten van het LECD.

 • 2 Het LSOP neemt de ontvangst en de besteding van de bijdrage ten behoeve van het LECD op zichtbare wijze op in zijn jaarrekening, onder de post bijzondere bijdragen.

 • 3 Het LSOP neemt de te ontwikkelen activiteiten van het LECD en de verslaglegging daarvan op in zijn beleidsplan respectievelijk jaarverslag.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt zorg voor een evaluatie van de werkzaamheden van het LECD eind 2004. Mede op basis van de uitkomsten hiervan zal worden besloten over eventuele voortzetting van het LECD.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2001. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina