Instellingsregeling Commissie van Beroep Kwaliteitstoets Tolken en Vertalers

Geldend van 01-11-2001 t/m heden

Instellingsregeling Commissie van Beroep Kwaliteitstoets Tolken en Vertalers

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende,

 • dat de Staatssecretaris van Justitie opdracht heeft gegeven aan het Kernteam Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers om kennistoetsen en praktijktoetsen te verzorgen, waarmee tolken en vertalers kunnen aantonen dat ze voldoen aan de uniforme kwaliteitseisen die het Ministerie van Justitie aan hen stelt in het kader van het kwaliteitstraject tolken en vertalers, zoals omschreven in de brief van de Staatssecretaris van Justitie aan de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 14 juni 2000 met kenmerk 5033563/DBZ/00;

 • dat het Kernteam Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers een toetscommissie kwaliteitstoets tolk en een toetscommissie kwaliteitstoets vertaler in het leven geroepen heeft om de uitslagen van de toetsen vast te stellen, een en ander beschreven in het Reglement Kwaliteitstoets Tolk, het Reglement Kwaliteitstoets Vertaler, de Richtlijnen Kwaliteitstoets Tolk en de Richtlijnen Kwaliteitstoets Vertaler;

 • dat bij deze toetscommissies tegen de uitslag van de toets en de gang van zaken rondom de toetsing bezwaar kan worden aangetekend; dat het wenselijk is tegen de beslissingen op bezwaar beroep open te stellen en daartoe een Commissie van Beroep in te stellen;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Commissie van Beroep Kwaliteitstoets Tolken en Vertalers, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak in hoogste instantie uitspraak te doen in beroep overeenkomstig het Reglement Kwaliteitstoets Tolk en het Reglement Kwaliteitstoets Vertaler dat is aangetekend door een belanghebbende tegen een beslissing op een bezwaarschrift van de voorzitter van de toetscommissie kwaliteitstoets tolk of van de voorzitter van de toetscommissie kwaliteitstoets vertaler.

Artikel 3

 • 1 De commissie stelt een Reglement van Beroep Kwaliteitstoets Tolken en Vertalers vast waarin de procedure en werkwijze van de commissie zijn vastgelegd.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde reglement wordt goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie.

Artikel 4

 • 1 De commissie heeft vijf leden, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris maken geen deel uit van de commissie.

 • 2 De commissieleden, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden benoemd voor de duur van drie jaar, met één maal de mogelijkheid tot herbenoeming voor drie jaar.

Artikel 5

Met ingang van 1 september 2001 worden benoemd:

 • als lid, tevens voorzitter:

 • de heer mr. T. Avedissian, rechter in de arrondissementsrechtbank Rotterdam;

 • als lid, tevens als plaatsvervangend voorzitter:

 • de heer mr. P.J.M. Mol, rechter in de arrondissementsrechtbank Utrecht;

 • als leden:

 • de heer mr. H.C.S. Warendorf, advocaat te Amsterdam;

 • mevrouw mr. lic. M.K.J.G. van den Reijen, zelfstandig werkend taal- en rechtswetenschapper;

 • mevrouw dr. Th.G. Summerfield, docent Universiteit Utrecht;

 • als secretaris:

 • mevrouw drs. W.F.J.M. Rutten, stafmedewerker van het Kernteam Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers;

 • als plaatsvervangend secretaris:

 • mevrouw drs. B. Lammerts van Bueren, stafmedewerker van het Kernteam Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers.

Den Haag, 20 augustus 2001.

De

De Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek.

Terug naar begin van de pagina