Vaststelling legitimatiebewijs voor de buitengewoon opsporingsambtenaar

[Regeling vervallen per 23-01-2013.]
Geldend van 07-09-2001 t/m 22-01-2013

Vaststelling legitimatiebewijs voor de buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

[Vervallen per 23-01-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar draagt bij het uitoefenen van zijn functie een legitimatiebewijs bij zich volgens het model, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit, tenzij voor hem een ander legitimatiebewijs is vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 23-01-2013]

De op basis van het besluit van 9 december 1994, kenmerk 471425/594/NE, afgegeven legitimatiebewijzen blijven geldig tot de datum waarop de bijbehorende akte geldig is en uiterlijk tot 1 juni 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 23-01-2013]

Het besluit van 9 december 1994, kenmerk 471425/594/NE, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 23-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 20 augustus 2001

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina