Tijdelijke referendumregeling modellen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 10-01-2002 t/m 31-12-2004

Vaststelling van de modellen, bedoeld in de Tijdelijke referendumwet en het Tijdelijk referendumbesluit

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de Tijdelijke referendumwet, het Tijdelijk referendumbesluit, de Kieswet en het Kiesbesluit;

Gezien het advies van de Kiesraad van 23 juli 2001 (KR01/78862),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Als de modellen, bedoeld in de Tijdelijke referendumwet en het Tijdelijk referendumbesluit, in samenhang met de Kieswet en het Kiesbesluit, worden de modellen vastgesteld die in de bijlage bij deze regeling zijn opgenomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 2 Ten aanzien van wetten, stilzwijgende goedkeuringen van verdragen en besluiten waarvoor op het tijdstip van vervallen van deze regeling de termijn voor het indienen van een verzoek tot het houden van een raadgevend correctief referendum is ingegaan, blijft het bepaalde in en krachtens deze regeling ook na dat tijdstip van kracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke referendumregeling modellen.

Deze regeling zal in een bijlage bij de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2005]

Bijlage 55270.png
Bijlage 55271.png

Trw 34/ D 3 - 1. Verzoek van een kiezer die werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft tot registratie als kiezer voor een nationaal referendum

[Vervallen per 01-01-2005]

LEES EERST DE TOELICHTING!

Duidelijk leesbaar invullen!

AAN:

O het hoofd van de consulaire post van het Koninkrijk der Nederlanden in

(plaats van vestiging vermelden, zie ook toelichting punt 2)

O de vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen of in Aruba

O burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage

Ondergetekende verzoekt te worden geregistreerd als kiezer ten behoeve van de komende stemming voor een nationaal raadgevend correctief referendum over de volgende wet / de stilzwijgende goedkeuring van het volgende verdrag:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Naam:

Eerste voornaam en verdere voorletters:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Laatste woonplaats in Nederland:

Datum van vertrek uit laatste woonplaats in Nederland:

Huidig adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Bijlage 55273.png
Bijlage 55274.png
Bijlage 55275.png

TOELICHTING VOOR DE KIEZER

[Vervallen per 01-01-2005]

/ Wie zijn kiesgerechtigd?

Aan een nationaal raadgevend correctief referendum kunnen ook Nederlanders die buiten Nederland wonen deelnemen. Zij moeten dan wel, evenals de Nederlanders die in Nederland wonen, op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht Nederlanders die in de Nederlandse Antillen of in Aruba wonen, moeten bovendien ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond.

2 De registratie als kiezer

Om aan het referendum te kunnen deelnemen dient u zich in de gemeente 's-Gravenhage te laten registreren als kiezer. Daartoe moet u bijgaand registratieverzoek indienen bij het hoofd van de consulaire post waaronder uw woonplaats valt. Het verzoek kan niet eerder bij de consulaire post worden ingediend dan op de dag waarop het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau tot toelating van het inleidend verzoek tot het houden van een nationaal referendum onherroepelijk is geworden en dient uiterlijk zes weken voor de dag van stemming te zijn ontvangen door het orgaan waarbij het moet worden ingediend. De consulaire post zendt het verzoek vervolgens door naar het gemeentebestuur van 's-Gravenhage.

Indien u in de Nederlandse Antillen of in Aruba woont, moet u het registratieverzoek indienen bij de vertegenwoordiger van Nederland. Indien u in een land woont waarmee Nederland geen diplomatieke betrekking onderhoudt, moét u het registratieverzoek rechtstreeks bij het gemeentebestuur van 's-Gravenhage indienen. In beide gevallen dient u de adressering van het formulier aan te passen.

U moet bij de indiening van uw registratieverzoek aannemelijk maken dat u kiesgerechtigd bent. U wordt verzocht daartoe bewijsstukken van uw Nederlanderschap bij te voegen. Dat kan zijn een kopie van de bladzijden van een geldig Nederlands paspoort waarop uw persoonsgegevens voorkomen en waaruit de geldigheidsduur van het paspoort blijkt, of een bewijs van Nederlanderschap dat niet langer dan drie jaar geleden is afgegeven.

Op welke wijze kunt u stemmen?

De kiezer die buiten Nederland woont, kan op drie manieren aan de stemming deelnemen: per brief, bij volmacht of in een stembureau naar eigen keuze in Nederland.

a Stemmen per brief

Indien u aangeeft per brief te willen stemmen, ontvangt u op het door u opgegeven adres een briefstembewijs, een stembiljet, een retourenveloppe en een handleiding. Met dit stembiljet kunt u vanuit het buitenland zelf uw stem uitbrengen.

In sommige landen is een briefstembureau gevestigd bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland. In de Nederlandse Antillen en Aruba is een briefstembureau gevestigd bij de Vertegenwoordiging van Nederland. Indien u in een land woont waar een briefstembureau is gevestigd, ontvangt u van de burgemeester van 's-Gravenhage een retourenveloppe die reeds is geadresseerd aan de voorzitter van het desbetreffende briefstembureau. Indien u woont in een land waar geen briefstembureau is gevestigd, ontvangt u een aan de burgemeester van 's-Gravenhage geadresseerde retourenveloppe. U kunt deze enveloppe rechtstreeks naar de gemeente 's-Gravenhage zenden of doen toekomen aan het hoofd van de consulaire post waaronder uw woonplaats valt. Deze draagt zorg voor doorzending naar 's-Gravenhage. In beide gevallen is het van belang zich af te vragen of de postverbindingen zodanig zijn dat uw briefstem tijdig in Nederland zal arriveren. Is dat niet het geval, dan verdient het wellicht de voorkeur bij volmacht te stemmen. De retourenveloppe dient voldoende gefrankeerd te zijn.

b Stemmen bij volmacht

Indien u aangeeft bij volmacht te willen stemmen, dient u een kiesgerechtigde inwoner van Nederland aan te wijzen om namens u uw stem uit te brengen. Deze gemachtigde dient het verzoek om bij volmacht te stemmen mede te ondertekenen. Het is het meest praktisch, dat u het door u ingevulde formulier aan uw gemachtigde toestuurt die het vervolgens na invulling (voor zover nog nodig) van de aanwijzing van de gemachtigde en medeondertekening rechtstreeks aan de gemeente 's-Gravenhage

Bijlage 55277.png
Bijlage 55278.png
Bijlage 55279.png
Bijlage 55280.png
Bijlage 55281.png

TOELICHTING VOOR DE KIEZER

[Vervallen per 01-01-2005]

/ Wie zijn kiesgerechtigd?

Aan een nationaal raadgevend correctief referendum kunnen ook Nederlanders die in Nederlandse openbare dient in de Nederlandse Antillen of Aruba werkzaam zijn, alsmede hun Nederlandse echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel en kinderen, voor zover dezen met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren, deelnemen. Zij moeten dan wel, evenals de Nederlanders die in Nederland wonen, op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Om van dit formulier, model Trw 34 / D 3-2, gebruik te maken moet zijn voldaan aan de voorwaarde, dat u, uw echtgenoot of geregistreerde partner en kinderen niet ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond. Is dat wel het geval dan dient u gebruik te maken van het model Trw 34 / D 3-1, verkrijgbaar bij de Vertegenwoordiging van Nederland.

2 De registratie als kiezer

Om aan het referendum te kunnen deelnemen dient u zich in de gemeente 's-Gravenhage te laten registreren als kiezer. Daartoe moet u bijgaand registratieverzoek indienen bij de Minister onder wiens ministerie uw werkzaamheden ressorteren. Het verzoek kan niet eerder bij de Minister worden ingediend dan op de dag waarop het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau tot toelating van het inleidend verzoek tot het houden van een nationaal referendum onherroepelijk is geworden en dient uiterlijk zes weken voor de dag van stemming te zijn ontvangen. De Minister zendt het verzoek vervolgens door naar het gemeentebestuur van 's-Gravenhage.

U moet bij de indiening van uw registratieverzoek aannemelijk maken dat u kiesgerechtigd bent. U wordt verzocht daartoe bewijsstukken van uw Nederlanderschap bij te voegen. Dat kan zijn een kopie van de bladzijden van een geldig Nederlands paspoort waarop uw persoonsgegevens voorkomen en waaruit de geldigheidsduur van het paspoort blijkt, of een bewijs van Nederlanderschap dat niet langer dan drie jaar geleden is afgegeven.

Op welke wijze kunt u stemmen?

De kiezer die buiten Nederland woont, kan op drie manieren aan de stemming deelnemen: per brief, bij volmacht of in een stembureau naar eigen keuze in Nederland.

a Stemmen per brief

Indien u aangeeft per brief te willen stemmen, ontvangt u op het door u opgegeven adres een briefstembewijs, een stembiljet, een retourenveloppe en een handleiding. Met dit stembiljet kunt u vanuit het buitenland zelf uw stem uitbrengen.

In sommige landen is een briefstembureau gevestigd bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland. In de Nederlandse Antillen en Aruba is een briefstembureau gevestigd bij de Vertegenwoordiging van Nederland. Indien u in een land woont waar een briefstembureau is gevestigd, ontvangt u van de burgemeester van 's-Gravenhage een retourenveloppe die reeds is geadresseerd aan de voorzitter van het desbetreffende briefstembureau. Indien u woont in een land waar geen briefstembureau is gevestigd, ontvangt u een aan de burgemeester van 's-Gravenhage geadresseerde retourenveloppe. U kunt deze enveloppe rechtstreeks naar de gemeente 's-Gravenhage zenden of doen toekomen aan het hoofd van de consulaire post waaronder uw woonplaats valt. Deze draagt zorg voor doorzending naar 's-Gravenhage. In beide gevallen is het van belang zich af te vragen of de postverbindingen zodanig zijn dat uw briefstem tijdig in Nederland zal arriveren. Is dat niet het geval, dan verdient het wellicht de voorkeur bij volmacht te stemmen. De retourenveloppe dient voldoende gefrankeerd te zijn.

b Stemmen bij volmacht

Indien u aangeeft bij volmacht te willen stemmen, dient u een kiesgerechtigde inwoner van Nederland aan te wijzen om namens u uw stem uit te brengen. Deze gemachtigde dient het verzoek om bij volmacht te stemmen mede te ondertekenen. Het is het meest praktisch, dat u het door u ingevulde formulier aan uw gemachtigde toestuurt die het vervolgens na invulling (voor zover nog nodig) van de aanwijzing van de gemachtigde en medeondertekening rechtstreeks aan de gemeente 's-Gravenhage toezendt. Bij inwilliging van uw verzoek ontvangt uw gemachtigde een volmachtbewijs. Dit bewijs geldt als oproepingskaart.

Bijlage 55283.png
Bijlage 55284.png
Bijlage 55285.png
Bijlage 55286.png
Bijlage 55287.png
Bijlage 55288.png
Bijlage 55289.png
Bijlage 55290.png
Bijlage 55291.png
Bijlage 55292.png
Bijlage 55293.png
Bijlage 55294.png
Bijlage 55295.png
Bijlage 55296.png
Bijlage 55297.png
Bijlage 55298.png
Bijlage 55299.png
Bijlage 55300.png
Bijlage 55301.png
Bijlage 55302.png
Bijlage 55303.png
Bijlage 55304.png
Bijlage 55305.png
Bijlage 55306.png
Bijlage 55307.png
Bijlage 55308.png
Bijlage 55309.png
Bijlage 55310.png
Bijlage 55311.png
Bijlage 55312.png
Bijlage 55313.png
Bijlage 55314.png
Bijlage 55315.png
Bijlage 55316.png
Bijlage 55317.png
Bijlage 55318.png
Bijlage 55319.png
Bijlage 55320.png
Bijlage 55321.png

TRW 117 / J 7

[Vervallen per 01-01-2005]

(voorzijde)

Oproepingskaart voor een referendum

Deze kaart meebrengen!

Gemeente

Provincie

OPROEPING voor de stemming op ..................... voor een nationaal / provinciaal / gemeentelijk raadgevend correctief referendum over de volgende wet / de stilzwijgende goedkeuring van het volgende verdrag / het volgende besluit:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................1

Aan dhr./mevr.

Geb. datum

Het stembureau houdt zitting van 's ochtends zeven uur dertig tot 's avonds negen uur in:

stemdistrict: volgnummer:

Stemmen in een ander stembureau

Als u in een ander stembureau aan de stemming wilt deelnemen, kunt u in persoon tot en met .....2 deze oproepingskaart bij uw gemeente laten omzetten in een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek tot het stemmen in een ander stembureau, kunt u uiterlijk ............... indienen bij de gemeente.3

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf aan de stemming kunt deelnemen, kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Is deze kiezer in hetzelfde stemdistrict ingeschreven, dan kunt u gebruik maken van het volmachtbewijs op de achterzijde. Wilt u een kiezer machtigen die in een ander stemdistrict is ingeschreven, dan dient u uiterlijk ................ een schriftelijk verzoek in te dienen bij de gemeente.4 De gemachtigde kan een volmachtstem uitsluitend tegelijk met de eigen stem uitbrengen!

NB. De formulieren voor de schriftelijke verzoeken zijn verkrijgbaar ter gemeentesecretarie. 5

z.o.z.

1 De wet / de stilzwijgende goedkeuring van het verdrag / het besluit dient vermeld te worden overeenkomstig de mededeling van het bevoegde gezag dat over de wet / de stilzwijgende goedkeuring van het verdrag / het besluit een referendum kan worden gehouden.

2 Als datum dient de vijfde dag voor de dag van stemming te worden ingevuld.

3 Dit alleen op de oproepingskaart vermelden, indien de oproepingskaart op een zodanig tijdstip door de kiezer wordt ontvangen, dat deze nog van deze mogelijkheid gebruik kan maken. Als datum dient te worden ingevuld de veertiende dag voor de dag van stemming.

4 Dit alleen op de oproepingskaart vermelden, indien de oproepingskaart op een zodanig tijdstip door de kiezer wordt ontvangen dat deze nog van deze mogelijkheid gebruik kan maken. Als datum dient te worden ingevuld de veertiende dag voor de dag van stemming.

5 Dit alleen op de oproepingskaart vermelden, indien de schriftelijke verzoeken om in een stembureau naar keuze en om bij volmacht te stemmen op de oproepingskaart worden vermeld.

Bijlage 55323.png
Bijlage 55324.png
Bijlage 55325.png
Bijlage 55326.png

Trw 117 / J 38 -1. Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt bij een referendum

[Vervallen per 01-01-2005]

Gemeente:

stemdistrict:

Kieskring:1

Dag van de stemming:

Nationaal / provinciaal / gemeentelijk raadgevend correctief referendum over de volgende wet / de stilzwijgende goedkeuring van het volgende verdrag / het volgende besluit:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen 's ochtends om ............. uur.

B Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

a de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

b een afschrift van gegevens uit de gemeentelijke administratie, bevattende een genummerde opgave van de kiezers die in het stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen.

C Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen. Het stembureau heeft het (de) verzegelde pak (ken) met stembiljetten geopend en vastgesteld dat het aantal stembiljetten bedroeg: ..............

D De stemming heeft 's ochtends zeven uur dertig aanvang genomen. De voorzitter heeft om ................. uur verklaard dat zich naar het oordeel van het stembureau in of bij het stemlokaal omstandigheden voordeden die de behoorlijke voortgang van de zitting onmogelijk maakten. De zitting is daarop geschorst. De voorzitter heeft hiervan terstond mededeling gedaan aan de burgemeester. De burgemeester heeft vervolgens bepaald dat de zitting wordt hervat op .................. om ................ uur te ..................... Aan de deur van het stemlokaal is een kennisgeving bevestigd dat de zitting is geschorst, alsmede een mededeling waar en wanneer de zitting wordt hervat.

E In tegenwoordigheid van de in het stemlokaal aanwezige kiezers is de sleuf van de stembus afgesloten.2 De stembus is verzegeld. De sleutel waarmee de stembus is afgesloten, is in een enveloppe gedaan die daarna is verzegeld.

1 Alleen in te vullen indien het een nationaal referendum betreft.

2 Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, voordat de stembus zou worden geopend vervalt deze zin. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst nadat de stembus is geopend wordt deze zin vervangen door: Alle stembiljetten die zich in de stembus bevonden, zijn daarin teruggedaan.

Bijlage 55328.png
Bijlage 55329.png
Bijlage 55330.png

Trw 117 / J 38 - 3. Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau, waar een stemmachine is gebruikt1 bij een referendum

[Vervallen per 01-01-2005]

Gemeente:

stemdistrict:

Kieskring:2

Dag van de stemming:

Nationaal / provinciaal / gemeentelijk raadgevend correctief referendum over de volgende wet / de stilzwijgende goedkeuring van het volgende verdrag / het volgende besluit:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen 's ochtends om ............. uur.

B Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

a de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

b een afschrift van gegevens uit de gemeentelijke administratie, bevattende een genummerde opgave van de kiezers die in het stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen.

C Het stembureau heeft voor de aanvang van de stemming vastgesteld dat de stemmachine voor het gebruik gereed is en dat er geen stemmen in het geheugen van de stemmachine zijn opgeslagen. De voorzitter heeft ervoor zorg gedragen dat bij aanvang van de stemming de machine kon worden vrijgegeven.

D De stemming heeft 's ochtends zeven uur dertig een aanvang genomen. De voorzitter heeft om ................. uur verklaard dat zich naar het oordeel van het stembureau in of bij het stemlokaal omstandigheden voordeden die de behoorlijke voortgang van de zitting onmogelijk maakten. De zitting is daarop geschorst. De voorzitter heeft hiervan terstond mededeling gedaan aan de burgemeester. De burgemeester heeft vervolgens bepaald dat de zitting wordt hervat op .................. om ................ uur te ..................... Aan de deur van het stemlokaal is een kennisgeving bevestigd dat de zitting is geschorst, alsmede een mededeling waar en wanneer de zitting wordt hervat.

E In tegenwoordigheid van de in het stemlokaal aanwezige kiezers is de stemmachine voor het uitbrengen van stemmen geblokkeerd. De hiervoor gebruikte sleutel is in een enveloppe gedaan die daarna is verzegeld.3

1 Indien meer dan één stemmachine is gebruikt, dient het proces-verbaal dienovereenkomstig te worden aangepast.

2 Alleen in te vullen, indien het een nationaal referendum betreft.

3 Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, nadat de voorzitter is begonnen de handelingen te verrichten die nodig zijn om een afdruk van de uitkomsten van de stemming te verkrijgen komt de eerste zin van deze alinea als volgt te luiden: In

Bijlage 55332.png
Bijlage 55333.png
Bijlage 55334.png
Bijlage 55335.png
Bijlage 55336.png
Bijlage 55337.png
Bijlage 55338.png
Bijlage 55339.png
Bijlage 55340.png

In te vullen door de burgemeester van 's-Gravenhage

[Vervallen per 01-01-2005]

De burgemeester van 's-Gravenhage heeft verzoeker een briefstembewijs, een stembiljet, een enveloppe voor het stembiljet, een retourenveloppe en een handleiding toegezonden, d.d.

................................................................nr. ..................................................

Datum:

De burgemeester van 's-Gravenhage,

Toelichting

[Vervallen per 01-01-2005]

1 Uw verzoek moet uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de stemming bij de burgemeester van de gemeente waar u als kiezer bent geregistreerd, worden ingediend.

2 Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van de reden van afwijzing. Op grond van de Tijdelijke referendumwet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u beroep wenst m te stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

3 Indien uw verzoek wordt ingewilligd, wordt u op het door u opgegeven adres een briefstembewijs, een stembiljet, een enveloppe voor het stembiljet, een retourenveloppe en een handleiding toegezonden.

Bijlage 55342.png
Bijlage 55343.png

Trw 120 / M 6 - 3. Handleiding voor de kiezer betreffende het stemmen per brief bij een nationaal referendum

[Vervallen per 01-01-2005]

1 U dient uw stem uit te brengen door op het bijgevoegde stembiljet rood te maken het vakje voor uw keuze inzake de aan het referendum onderworpen wet cq. de aan het referendum onderworpen stilzwijgende goedkeuring van een verdrag. U mag op het stembiljet geen bijvoegingen plaatsen waardoor u kan worden geïdentificeerd.

2 Daarna vouwt u het stembiljet dicht en doet u het stembiljet in de enveloppe voor het stembiljet.

3 Vervolgens ondertekent u de op het bijgevoegde briefstembewijs gestelde verklaring dat u het stembiljet persoonlijk hebt ingevuld.

4 Daarop doet u de enveloppe met het stembiljet en het briefstembewijs in de bijgevoegde retourenveloppe, waarop hetzelfde nummer is vermeld als op het briefstembewijs. Vervolgens sluit en verzendt u de reeds geadresseerde retourenveloppe. Is de retourenveloppe geadresseerd aan de burgemeester van 's-Gravenhage, dan kunt u deze desgewenst ook toezenden aan het hoofd van de consulaire post waaronder uw woon- of verblijfplaats ressorteert, die dan voor doorzending naar 's-Gravenhage zal zorgdragen. In dat geval dient u de adressering van de retourenveloppe te wijzigen. Stemt u vanuit een land waar een briefstembureau is gevestigd, dan is de enveloppe reeds geadresseerd aan de voorzitter van dat briefstembureau.

5 De retourenveloppe dient als brief (zo nodig luchtpost) te worden gefrankeerd. Zij dient uiterlijk op de dag van de stemming om 15.00 uur Nederlandse tijd in het bezit van de burgemeester van 's-Gravenhage te zijn of, in landen waar een briefstembureau is gevestigd om 15.00 uur plaatselijke tijd in het bezit van de voorzitter van dat stembureau. Retourenveloppen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd of niet tijdig door de burgemeester van 's-Gravenhage dan wel de voorzitter van het briefstembureau in het buitenland zijn ontvangen, worden ongeopend terzijde gelegd.

6 De retourenveloppe mag slechts een stembiljet bevatten Indien de retourenveloppe twee of meer stembiljetten dan wel geen stembiljet of geen briefstembewijs bevat, wordt zij door het stembureau terzijde gelegd. Ook indien de op het briefstembewijs gestelde verklaring van de kiezer dat hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld, niet door deze is ondertekend wordt de retourenveloppe door het stembureau terzijde gelegd. In deze gevallen worden het stembiljet c.q. de stembiljetten niet meegeteld bij de stemopneming.

Trw 120 / M 6-4 . Enveloppe voor het stembiljet

[Vervallen per 01-01-2005]

(kleur wit)

Stembiljet

Trw 124 / N 10-1. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt bij een referendum

[Vervallen per 01-01-2005]

Gemeente:

stemdistrict:

Kieskring:1

Dag van de stemming:

Nationaal / provinciaal / gemeentelijk raadgevend correctief referendum over de volgende wet / de stilzwijgende goedkeuring van het volgende verdrag / het volgende besluit:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen 's ochtends om ............. uur.

B Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

a de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

b een afschrift van gegevens uit de gemeentelijke administratie, bevattende een genummerde opgave van de kiezers die in het stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen.

C Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen.2 Het stembureau heeft het (de) verzegelde pak (ken) met stembiljetten geopend en het aantal stembiljetten vastgesteld (aantal invullen bij punt G, sub a).

D De stemming heeft 's ochtends zeven uur dertig een aanvang genomen en heeft geduurd tot 's avonds negen uur.3 De voorzitter heeft om negen uur aangekondigd dat de voor de stemming bepaalde tijd was verstreken. Aan de om negen uur in het stemlokaal of bij de ingang daarvan aanwezige kiezers is nog gelegenheid geboden hun stem uit te brengen. Nadat de laatste van deze kiezers aan de stemming heeft deelgenomen, is de sleuf van de stembus gesloten.

E De volgende leden van het stembureau en ten dienste van het stembureau staande kiesgerechtigde personen die tot een ander stemdistrict behoren, hebben bij dit

1 Alleen in te vullen indien het een nationaal referendum betreft.

2 In geval de stemming na schorsing is hervat hierna te vermelden. De zegels van de stembus die bij de geschorste stemming is gebezigd en voor de aanvang van de hervatte stemming door de burgemeester aan het stembureau ter beschikking is gesteld zijn bij onderzoek geschonden/ ongeschonden bevonden.

3 Indien het een stemming betreft die is geschorst wordt deze zin vervangen door: De hervatte stemming heeft om ......... uur een aanvang genomen en geduurd tot 's avonds negen uur.

Bijlage 55346.png
Bijlage 55347.png
Bijlage 55348.png
Bijlage 55349.png

Trw 124/ N 10-2. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief bij een nationaal referendum

[Vervallen per 01-01-2005]

Gemeente 's-Gravenhage, stembureau:

Kieskring: Provincie Zuid-Holland

Dag van de stemming:

Nationaal raadgevend correctief referendum over de volgende wet / de stilzwijgende goedkeuring van het volgende verdrag:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen 's ochtends om ............. uur.

B Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

a de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

b de verzoekschriften bedoeld in artikel 120 van de Tijdelijke referendumwet jo. artikel M 4, vierde lid, van de Kieswet.

C Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen.1

D Om ......... uur is de sleuf van de stembus gesloten.

E Aantallen retourenveloppen, enveloppen met stembiljetten en stembiljetten2

a Aantal door het stembureau ontvangen retourenveloppen

b Aantal ingevolge artikel 120 van de Tijdelijke referendumwet jo. artikel in 11 van de Kieswet terzijde gelegde retourenveloppen

F De voorzitter heeft de onder E aangegeven aantallen aan de aanwezige kiezers bekendgemaakt.

G Vervolgens heeft het stembureau een verklaring opgemaakt betreffende het aantal op verzoekschriften gestelde parafen.

1 In geval van de stemming na schorsing is hervat hierna te vermelden: De zegels van de stembus die bij de geschorste stemming is gebezigd en vóór de aanvang van de hervatte stemming door de burgemeester aan het stembureau ter beschikking is gesteld zijn bij onderzoek geschonden/ongeschonden bevonden.

2 Bij een hervatte zitting worden alle in dit en de volgende punten op te nemen gegevens van beide zittingen samengevat.

H Tenslotte zijn op de wijze voorgeschreven in artikel 127 van de Tijdelijke referendumwet jo artikel N 16 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

a de verzoekschriften tezamen met de onder G bedoelde verklaring;

b de retourenveloppen;

c de briefstembewijzen.

Deze pakken zijn daarna verzegeld.

l Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

O geen bezwaren ingebracht.

O de volgende bezwaren ingebracht:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

J Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken is de stembus geopend.3 Indien in een enveloppe zich geen of meer dan één stembiljet bevindt, wordt hiervan aantekening gemaakt. Indien zich meer dan één stembiljet in één enveloppe bevindt, doet de voorzitter van het briefstembureau deze biljetten wederom in de enveloppe en legt hij deze, na haar te hebben verzegeld, terzijde.

Aantal door het stembureau terzijde gelegde enveloppen met stembiljetten ..............................

K De stembiljetten zijn geteld. Hun aantal bedroeg ..............................

L Nadat de stembiljetten zijn geopend, zijn deze bijeengevoegd naar de gemaakte keuze voor of tegen de wet / de stilzwijgende goedkeuring van een verdrag.

M Het stembureau heeft overeenkomstig artikel 122, tweede lid, van de Tijdelijke referendumwet jo. artikel N 7 van de Kieswet ongeldig verklaard:

a andere stembiljetten dan die welke volgens het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften mogen worden gebruikt;

b stembiljetten waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt welke keuze hij doet;

c stembiljetten waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

Het aantal van de onder a tot en met c bedoelde, ongeldige stembiljetten, bedraagt: ..................

De voorzitter heeft de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet onmiddellijk bekend gemaakt. Indien een van de aanwezige kiezers dit heeft verlangd, zijn de biljetten getoond.

N Het stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld

a het aantal in de stembus5 aangetroffen stembiljetten

(zie onder K)

3 Indien het een stemming betreft die is geschorst wordt deze zin vervangen door: Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken zijn de stembussen geopend.

5 Indien het een stemming betreft die is geschorst wordt "stembus" vervangen door: stembussen

b het totale aantal ongeldige stembiljetten (zie onder M)

Het aantal geldige stembiljetten bedraagt derhalve:

O Het stembureau heeft vervolgens overeenkomstig artikel 122 eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet de volgende aantallen vastgesteld:

a het aantal stemmen dat voor de wet / de stilzwijgende goedkeuring van het verdrag is uitgebracht

b het aantal stemmen dat tegen de wet / de stilzwijgende goedkeuring van het verdrag is uitgebracht

c de som van de onder a en b bedoelde aantallen stemmen, zijnde het aantal geldig uitgebrachte stemmen d het aantal ongeldige stembiljetten (zie onder M)

P Terstond nadat de stemmen zijn opgenomen, heeft de voorzitter de onder O bedoelde aantallen stemmen aan de aanwezige kiezers bekendgemaakt.

Q Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de aantallen stemmen en het aantal kiesgerechtigden

O geen bezwaren ingebracht.

O de volgende bezwaren ingebracht:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

R Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel 123 van de Tijdelijke referendumwet jo. artikel N 9 van de Kieswet, in afzonderlijke pakken gedaan:

a de ongeldig verklaarde stembiljetten;

b de geldige stembiljetten.

Alle pakken zijn daarna verzegeld.

S Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Plaats:

Datum:

..................................................., Voorzitter

..................................................., Leden

...................................................

...................................................

Trw 124 / N 10-3. Proces-verbaal van de zitting van een stembureau, waar een stemmachine is gebruikt bij een referendum

[Vervallen per 01-01-2005]

Gemeente:

stemdistrict:

Kieskring:2

Dag van de stemming:

Nationaal / provinciaal / gemeentelijk raadgevend correctief referendum over de volgende wet / de stilzwijgende goedkeuring van het volgende verdrag / het volgende besluit:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen 's ochtends om ............. uur.

B Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

a de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

b een afschrift van gegevens uit de gemeentelijke administratie, bevattende een genummerde opgave van de kiezers die in het stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen.

C Het stembureau heeft voor de aanvang van de stemming vastgesteld dat de stemmachine voor het gebruik gereed was en dat er geen stemmen in het geheugen van de stemmachine waren opgeslagen. De voorzitter heeft er zorg voor gedragen dat bij aanvang van de stemming de machine kon worden vrijgegeven.3

D De stemming heeft 's ochtends zeven uur dertig een aanvang genomen en heeft geduurd tot 's avonds negen uur.4 De voorzitter heeft om negen uur aangekondigd dat de voor de stemming bepaalde tijd was verstreken. Aan de om negen uur in het stemlokaal of bij de ingang daarvan aanwezige kiezers is nog gelegenheid geboden hun stem uit te brengen. Nadat de laatste van deze kiezers aan de stemming heeft deelgenomen, is de stemmachine voor het uitbrengen van stemmen geblokkeerd.

E De volgende leden van het stembureau en ten dienste van het stembureau staan de kiesgerechtigde personen die tot een ander stemdistrict behoren, hebben bij dit

1 Indien meer dan één stemmachine is gebezigd dient het proces-verbaal overeenkomstig te worden aangepast.

2 Alleen in te vullen indien het een nationaal referendum betreft

3 In geval de stemming na schorsing is hervat, in plaats van het onder C gestelde te vermelden: De stemmachine is voor de aanvang van de hervatte stemming door de burgemeester ter beschikking van het stembureau gesteld. De zegels van de verzegelde enveloppe waarin de sleutel van de stemmachine zich bevond zijn bij onderzoek geschonden/ongeschonden bevonden. De voorzitter heeft ervoor zorg gedragen dat de stemmachine kon worden vrijgegeven. Indien de stemming met een andere stemmachine is hervat heeft het stembureau vastgesteld dat de stemmachine voor het gebruik gereed was en het geheugen van de machine geen gegevens bevatte.

4 Indien het een stemming betreft die is geschorst wordt deze zin vervangen door: De hervatte stemming heeft om .............. uur een aanvang genomen en geduurd tot 's avonds negen uur.

Bijlage 55354.png
Bijlage 55355.png

Q Het geheugen van de stemmachine waarop de stemmen zijn vastgelegd is vervolgens in een pak gedaan, dat is verzegeld. De afdruk van de uitkomsten van de stemming is aan het proces-verbaal gehecht.

R Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................)

Plaats:

Datum:

..................................................., Voorzitter

..................................................., Leden

...................................................

...................................................

Bijlage 55357.png
Bijlage 55358.png
Bijlage 55359.png
Bijlage 55360.png
Bijlage 55361.png
Bijlage 55362.png
Bijlage 55363.png
Bijlage 55364.png
Terug naar begin van de pagina