Mandaatregeling directeur Biotechnologie

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 19-08-2001 t/m 25-04-2004

Mandaatregeling directeur Biotechnologie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De directeur van het project Biotechnologie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. uitgaven van materiële aard;

  • b. het verlenen van opdrachten tot een maximum van ƒ 250.000,- per opdracht betreffende het doen van onderzoek naar de gevolgen van moderne biotechnologie voor landbouw, voeding en milieu alsmede de daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten;

  • c. het verlenen van opdrachten tot een maximum van ƒ 250.000,- per opdracht betreffende het bijdragen aan de strategische ontwikkeling en totstandkoming van beleid inzake biotechnologie en het daarbij horende instrumentarium;

  • d. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR BIOTECHNOLOGIE,’.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 februari 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

's-Gravenhage, 16 augustus 2001.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

voor deze:

De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.J. Kalden.

Terug naar begin van de pagina