Besluit gebruik sofi-nummer Wbp

[Regeling vervallen per 06-01-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 05-01-2015

Besluit van 15 augustus 2001 inzake het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer (Besluit gebruik sofi-nummer Wbp)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 januari 2001, Directie Wetgeving, nr. 5075615/01/6;

Gelet op de artikelen 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 27 maart 2001, nr. W03.01.0050/I);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 6 augustus 2001, nr. 5113108/01/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 06-01-2015]

In dit besluit wordt onder sociaal-fiscaalnummer verstaan: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen.

Artikel 2

[Vervallen per 06-01-2015]

 • 1 Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van pensioenregelingen worden gebruikt door Onze Minister van Defensie met het oog op de uitvoering van de Kaderwet militaire pensioenen.

 • 2 Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van een spaarregeling die is gericht op een uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening worden gebruikt door de ondernemingsspaarfondsen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals die luidde op 31 december 2006.

 • 3 Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op hun taakuitoefening worden gebruikt door stichtingen die belast zijn met het uitvoeren van regelingen inzake vervroegd uittreden ingevolge een algemeen verbindend voorschrift.

 • 4 Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het oog op het toezicht op de naleving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 3

[Vervallen per 06-01-2015]

Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door:

 • a. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de gemeenten en de bekostigde onderwijsinstellingen met het oog op de toekenning van studiefinanciering en de tegemoetkoming in de studiekosten;

 • b. de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Ziekenhuis Amsterdam, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Katholieke Universiteit Nijmegen en het Academisch Ziekenhuis Nijmegen met het oog op de uitvoering van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel;

 • c. Het Fonds voor de Letteren en het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst met het oog op het toekennen van financiële bijdragen aan personen.

Artikel 4

[Vervallen per 06-01-2015]

Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door:

Artikel 5

[Vervallen per 06-01-2015]

Het sociaal-fiscaalnummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt door:

 • a. het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de rechtsbijstand, met het oog op de uitvoering van de bij de Wet op de rechtsbijstand aan het bestuur opgedragen taken;

 • b. het Schadefonds geweldsmisdrijven, bedoeld in artikel 2 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven met het oog op de uitvoering van de hem in die wet opgedragen taken;

 • c. Onze Minister van Veiligheid en Justitie met het oog op de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen;

 • d. Onze Minister van Justitie met het oog op de uitvoering van de sociale zekerheidswetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de gemeenten, voor zover het betreft personen die krachtens een rechterlijk bevel of uitspraak in een strafzaak in detentie verblijven.

Artikel 6

[Vervallen per 06-01-2015]

 • 1 De personen en instanties, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, gebruiken het sociaal-fiscaalnummer slechts voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van hun taken of ten behoeve van de richtige uitvoering van wettelijke voorschriften, waarbij eveneens van dat nummer gebruik wordt gemaakt:

  • a. in het verkeer met de persoon op wie het nummer betrekking heeft, en

  • b. in hun contacten met de personen en instanties voor zover deze zelf gemachtigd zijn tot het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer.

 • 2 Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek dan wel op grond van een dwingende en gewichtige reden, kan desgevraagd een sociaal-fiscaalnummer aan een derde worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8

[Vervallen per 06-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebruik sofi-nummer Wbp.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 augustus 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven drieëntwintigste augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina