Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 29-08-2001 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende vaststelling van regels voor de subsidiëring van de sanering van wegen op het grondgebied van de gemeente Haaksbergen, waarin asbestbevattend materiaal is verwerkt (Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. asbestbevattende weg: een weg, waarin de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, beide bepaald volgens NEN 5897, uitgave februari 1999, meer is dan honderd milligram per kilogram;

  • b. asbestbevattende stroken: stroken met een concentratie aan asbest, hoger dan genoemd in onderdeel a, doch gelijk aan of lager dan de concentratie aan asbest van de asbestbevattende weg;

  • c. Eternit: Eternit Fabrieken B.V., Eternit B.V. of Eternit Holding B.V., te Hof van Twente.

 • 2 Onder asbest, serpentijnasbest, amfiboolasbest en weg wordt verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit asbestwegen Wms.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt aan de provincie Overijssel subsidie voor het saneren van asbestbevattende wegen en asbestbevattende stroken ten behoeve van de uitvoering van een door hem aan een eigenaar van een asbestbevattende weg toegekende maatregel.

 • 2 De minister sluit ter nadere uitvoering van deze regeling een overeenkomst met de provincie Overijssel.

 • 3 Het verstrekken van de subsidie geschiedt op basis van de voorschriften van deze regeling en van de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Bij het verstrekken van de subsidie worden door de minister aan eigenaren toegekende maatregelen die zijn vervallen of zijn ingetrokken, buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan op aanvraag aan de eigenaar van een asbestbevattende weg gelegen op het grondgebied van de gemeente Haaksbergen, toekennen:

  • a. het doen aanbrengen van een asfaltlaag ter afdekking van die weg en het doen verwijderen van asbest uit asbestbevattende stroken,

  • b. het doen aanbrengen van een klinkerbestrating of het storten van een betonlaag op die weg en het doen verwijderen van asbest uit asbestbevattende stroken, zij het dat, indien, uitgezonderd de regiekosten, de kosten van het aanbrengen van de klinkerbestrating of de betonlaag een bedrag van dertig gulden per vierkante meter te boven gaat, de eigenaar van de weg de meerkosten vergoedt, of

  • c. het doen verwijderen van asbest uit de weg en de asbestbevattende stroken, zij het dat, indien, uitgezonderd de regiekosten, de kosten van het verwijderen van de asbestlaag op de weg een bedrag van vijfenveertig gulden per vierkante meter te boven gaat, de eigenaar van de weg de meerkosten vergoedt.

 • 2 Het verwijderen van asbest uit de weg, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en het verwijderen van asbest uit asbestbevattende stroken, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, vindt plaats door een deskundig bedrijf, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Asbest-verwijderingsbesluit.

 • 3 Het eerste en het tweede lid blijven buiten toepassing indien:

  • a. de aanvraag niet is ontvangen voor 1 november 2001 of, in een geval als bedoeld in onderdeel b, c of d, binnen de in het desbetreffende onderdeel bedoelde termijn;

  • b. de eigenaar in de aanvraag heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de maatregel, genoemd in het eerste lid, onderdeel b of c, en de eigenaar

   • 1°. weigert de aan de maatregel verbonden eigen bijdrage te betalen, en

   • 2°. niet binnen twee weken na de datum waarop hem de hoogte van de eigen bijdrage is medegedeeld, alsnog een aanvraag indient voor een andere maatregel als bedoeld in het eerste lid, dan de toegekende maatregel;

  • c. de eigenaar een aanvraag indient voor een maatregel die niet kan worden uitgevoerd wegens strijd met het bestemmingsplan of waarvoor de aanlegvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, niet wordt verleend en hij niet binnen twee weken, nadat hem door de minister is medegedeeld dat dit het geval is, een aanvraag voor een andere maatregel heeft ingediend;

  • d. de eigenaar een aanvraag indient voor een maatregel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, voor een weg als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, en hij niet binnen twee weken, nadat hem door de minister is medegedeeld dat dit het geval is, een aanvraag heeft ingediend voor de maatregel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Artikel 3, eerste en tweede lid, blijft voorts buiten toepassing:

  • a. voor een weg, gelegen buiten een straal van twaalf kilometer rond de voormalige gemeente Goor, te rekenen vanaf de gemeentegrens;

  • b. voor het deel van de weg dat op de datum van publicatie van deze regeling in eigendom is van een overheidslichaam, Eternit, een dochtermaatschappij van Eternit, een rechtspersoon waarin Eternit deelneemt of een anderszins organisatorisch aan Eternit verbonden eenheid;

  • c. indien de weg is aangelegd in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan of met de krachtens dat plan gestelde eisen en die strijd niet alsnog door verlening van vrijstelling als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan worden opgeheven;

  • d. indien de weg crocidoliet bevat of bevatten en dit na 1 oktober 1978 is aangebracht;

  • e. indien het asbest of een deel daarvan na 1 juli 1993 op de weg is aangebracht;

  • f. indien op de weg asbestbevattend afval is aangebracht dat niet rechtstreeks afkomstig is van Eternit;

  • g. indien voor de uitvoering van artikel 3 maatregelen aan de weg zijn genomen.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, blijft buiten beschouwing, indien de eigenaar van de weg aantoont, dat de onderdelen d tot en met f, van dat lid niet van toepassing zijn.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel c, blijft buiten beschouwing, indien de eigenaar van de weg een aanvraag indient voor een maatregel als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt door de eigenaar van de weg ingediend bij infoMil, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag, met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is opgenomen in de bijlage, behorende bij deze regeling.

 • 2 Door het toezenden van het ondertekende aanvraagformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met de daarin gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 3 Een aanvraag dient voor 1 november 2001 te zijn ontvangen. In het geval dat een aanvraag voor 1 november 2001 is ontvangen, maar niet alle gevraagde gegevens bevat, verzoekt infoMil de aanvrager deze gegevens binnen een door infoMil te bepalen termijn alsnog over te leggen.

 • 4 Een aanvraag die op of na 1 november 2001 wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 5 De minister beslist over de ontvankelijkheid van een aanvraag en deelt zijn beslissing voor 13 december 2001 mee aan de aanvrager. In het geval dat een aanvraag die voor 1 november 2001 is ontvangen niet alle gevraagde gegevens bevat, deelt de minister zijn beslissing over de ontvankelijkheid van die aanvraag binnen zes weken na afloop van de door infoMil bepaalde termijn, bedoeld in het derde lid, aan de aanvrager mede.

 • 6 De minister neemt voor 1 juni 2002 een beslissing op een aanvraag; hij kan zijn beslissing eenmaal met ten hoogste dertien weken verdagen.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister kan aan de toekenning van een maatregel voorwaarden verbinden.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Het recht op een toegekende maatregel vervalt indien:

 • a. blijkt dat de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt,

 • b. door of in opdracht van de aanvrager voorafgaande aan dan wel tijdens de uitvoering van de toegekende maatregel maatregelen aan de weg zijn of worden genomen,

  en

 • c. na de toekenning van een saneringsmaatregel blijkt dat die toekenning is gedaan in strijd met artikel 4, anders dan door onjuiste of onvolledige gegevens, verstrekt door de aanvrager, of indien de situatie zodanig is gewijzigd dat strijd met artikel 4 is ontstaan.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 augustus 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvraagformulier

[Vervallen per 23-12-2004]

Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting op het aanvraagformulier en de brief van infoMil met informatie over de eenmalige toekenning van een saneringsmaatregel voor asbestbevattende wegen. Indien aan u een saneringsmaatregel wordt toegekend, bent u ingevolge hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer verplicht aan door de minister aangewezen toezichthouders alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Indien u onjuiste gegevens verstrekt, kan de toegekende saneringsmaatregel vervallen of worden ingetrokken en kan de provincie Overijssel respectievelijk de minister de gemaakte kosten als ongerechtvaardigde verrijking terugvorderen.

Waar * is aangegeven wordt u verzocht door te halen wat niet van toepassing is.

1. Gegevens aanvrager:

a. naam bedrijf, instelling of particulier:

b. inschrijfnummer Kamer van Koophandel bedrijf of instelling:

c. plaats Kamer van Koophandel waar bedrijf of instelling is ingeschreven:

d. naam van tot rechtshandelingen bevoegde contactpersoon van bedrijf of instelling:

e. straatnaam en huisnummer:

f. postcode en plaats:

g. telefoonnummer:

h. telefaxnummer:

2. Plaats en oppervlak van de asbestbevattende weg:

a. kadastrale aanduiding van de weg:

b. adres van de weg:

Markeer de weg, bijvoorbeeld met een markeerstift, op de onder punt 5 genoemde kaart.

c. lengte van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (in meters):

d. breedte van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (in meters):

e. oppervlak van (het deel van) de weg dat is verhard met asbest (lengte maal breedte, in vierkante meters):

f. bevindt zich asbest in de bermen van de weg? ja/nee/onbekend1

g. indien vraag 2f met ja is beantwoord, wat zijn de lengte en de breedte van (het deel van) de bermen waarin zich asbest bevindt (in meters)?

berm aan de ene kant van de weg:

lengte ......... meter;

breedte ......... meter

berm aan de andere kant van de weg:

lengte ......... meter;

breedte ......... meter

3. Andere vragen over de asbestbevattende weg:

a. bevindt de weg zich binnen het grondgebied van de gemeente Haaksbergen? ja/nee/onbekend 2

b. bevindt de weg zich binnen een straal van 12 kilometer rond de voormalige gemeente Goor, te rekenen vanaf de gemeentegrens? ja/nee/onbekend3

c. sinds wanneer bent u eigenaar van de weg?

d. is het asbest na 1 oktober 1978 op de weg aangebracht? ja/nee/onbekend4

e. is het asbest na 1 juli 1993 op de weg aangebracht? ja/nee/onbekend5

f. is het asbest dat op de weg is aangebracht, rechtstreeks afkomstig van Eternit in de gemeente Hof van Twente? ja/nee/onbekend6

g. is (het asbestbevattende deel van) de weg reeds afgedekt met asfalt? ja/nee/onbekend/voor een deel7

In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

h. is (het asbestbevattende deel van) de weg reeds afgedekt met een andere asbestvrije verharding? ja/nee/onbekend/voor een deel8

In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

In het geval dat het antwoord `ja' of `voor een deel' luidt, soort verharding: klinkers/beton/puingranulaat/anders9

i. is het asbest reeds verwijderd? ja/nee/onbekend/voor een deel10

In het laatste geval: aantal vierkante meters waaruit dat deel bestaat:

j. welk materiaal bevindt zich onder de wegverharding? zand/klei/grond/puin/anders, nl. ................/onbekend11

k. is de weg egaal of bevinden zich gaten in de weg? egaal/gaten12

4. Voor welke maatregel wenst u in aanmerking te komen? Omcirkel een van de onderstaande mogelijkheden:

a. het laten asfalteren van het deel van de weg dat verhard is met asbest en het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen van asbest dat zich in de bermen bevindt.

b. het laten aanbrengen van een klinkerbestrating op het deel van de weg dat verhard is met asbest en het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen van asbest dat zich in de bermen bevindt.

c. het laten storten van een betonlaag op het deel van de weg dat verhard is met asbest en het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen van asbest dat zich in de bermen bevindt.

d. het laten verwijderen van het asbest uit de weg en uit de bermen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

5. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag:

- kadastraal uittreksel op A3- of A4- formaat;

- kaart behorende bij het kadastrale uittreksel op A3- of A4-formaat.

-

-

-

6. Ruimte voor aanvullende opmerkingen:...

7. Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien ik kies voor mogelijkheid 4b, 4c of 4d, zal ik het deel van de kosten van de werkzaamheden betalen dat niet door de overheid wordt vergoed.

Ik ga ermee akkoord dat een door de minister aangewezen bedrijf of instelling onderzoekt of mijn aanvraag voor een saneringsmaatregel aan de voorwaarden in de Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen voldoet en dat dit bedrijf daartoe de weg waarvoor ik een saneringsmaatregel heb aangevraagd, kan betreden en ter plaatse monsters kan nemen. Ik ga ermee akkoord dat overeenkomstig `Aanbesteding van provinciale werken' van Provinciale Staten van Overijssel, uitgave juni 1997 en met inachtneming van het vigerende Uniform Aanbestedingsreglement, wordt bepaald welk bedrijf de werkzaamheden uitvoert en verleen bedoeld bedrijf bij deze toestemming de maatregelen op mijn grondgebied uit te voeren.

Ik verklaar mijn eventuele aanspraken op grond van onrechtmatige daad jegens Eternit, dan wel een dochtermaatschappij van Eternit, een rechtspersoon waarin Eternit deelneemt of een anderszins organisatorisch aan Eternit verbonden eenheid, voor zover het betreft saneringskosten gemaakt in het kader van deze regeling, over te dragen aan de Staat (in dezen vertegenwoordigd door de Minister van VROM).

8. Ondertekening:

a. plaats:

b. datum:

c. handtekening:

Het ingevulde formulier zenden naar: infoMil, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag. Het ingevulde formulier moet voor 1 november 2001 zijn ontvangen. InfoMil zendt u een bericht van ontvangst van de aanvraag. U ontvangt in principe voor 1 juni 2002 bericht of de subsidie is toegekend.

Onderstaand gedeelte niet invullen.

Onderstaand gedeelte wordt ingevuld door het bedrijf of instelling dat/die onderzoekt of uw aanvraag voor een saneringsmaatregel aan de voorwaarden in de Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen voldoet.

Dikte van de asbestlaag: ....... cm

Tot welke verkeersklasse behoort de weg? 1/2a/2b/2c/3a/3b/413

Toelichting op het aanvraagformulier

[Vervallen per 23-12-2004]

Algemeen

Vul dit formulier volledig in. Indien u meer dan een asbestbevattende weg in eigendom heeft, dient u voor elke weg een apart aanvraagformulier in te vullen. Indien een vraag niet van toepassing is, "n.v.t." invullen. Indien u vragen hebt over de invulling van dit formulier, kunt u contact opnemen met infoMil, tel. 070-3610575.

Toelichting op de vragen

2. Plaats en oppervlak van de weg

Het onder a genoemde kadastrale uittreksel mag niet ouder zijn dan een maand. U kunt het, evenals de bijbehorende kaart, (tegen vergoeding van de kosten) opvragen bij Kadaster Overijssel, Zwolle, telefoon 038-4695666.

Onder "bermen" in de onderdelen f en g, worden ook taluds verstaan. De vragen moeten voor de bermen aan beide zijden van de weg worden beantwoord. Deze gegevens zijn van belang, omdat bij de sanering van de weg een strook van een halve meter aan beide zijden van de weg wordt meegenomen.

5. Bijgevoegde bescheiden die noodzakelijk zijn voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag

U moet (kopieën van) de volgende stukken bij de aanvraag voegen:

- bewijs van eigendom en ligging van de weg (het kadastrale uittreksel, inclusief kaart);

- indien de afstand tussen de weg en de gemeente Goor meer dan twaalf kilometer bedraagt, bewijsstukken waaruit blijkt dat:

- het asbestbevattend afval waarmee de weg is verhard rechtstreeks afkomstig is van de firma Eternit te Goor;

- het asbest voor 1 oktober 1978 op de weg is aangebracht indien de weg crocidoliet (blauw asbest) bevat respectievelijk voor 1 juli 1993 op de weg is aangebracht indien de weg geen crocidoliet bevat.

U kunt andere stukken waarvan u denkt dat deze van belang zijn, bij de aanvraag voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatieschets waaruit blijkt op welk deel van de weg zich asbest bevindt.

6. Ruimte voor aanvullende opmerkingen

Indien u failliet bent verklaard of aan u surséance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, moet u dat hier vermelden. Ook andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn, kunt u hier verstrekken.

 1. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [1]
 2. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [2]
 3. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [3]
 4. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [4]
 5. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [5]
 6. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [6]
 7. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [7]
 8. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [8]
 9. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [9]
 10. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [10]
 11. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [11]
 12. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [12]
 13. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [13]
Terug naar begin van de pagina