Uitvoeringsregeling BSZ 2001

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 10-06-2005

Vaststelling van regels ter uitvoering van de artikelen 4, 5, 6, 11 en 12 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, 5, 6, 11 en 12 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 ter zake van opdrachten voor de bouw van zeeschepen die zijn verstrekt uiterlijk 31 december 2000, bedraagt f 70.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Een aanvraag om vaststelling van een budget moet worden ingediend vóór 1 september 2001.

  • 2 Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend vóór 16 november 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

De percentages, bedoeld in artikel 11 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994, worden vastgesteld op:

  • a. 4,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs minder dan € 10 000 000 bedraagt;

  • b. 5,79 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs € 10 000 000 bedraagt, lineair oplopend tot en met 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs € 27 227 000 bedraagt;

  • c. 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs meer dan € 27 227 000 bedraagt.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSZ 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 augustus 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina