Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen

[Regeling vervallen per 17-07-2011.]
Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 01-09-2001 t/m 16-07-2011

Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

Gezien het advies van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming van 1 februari 2001, nr. 50578699/01/TH/rb van 1 februari 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-07-2011]

  • 1 De directeur stelt in aanvulling op de bij of krachtens de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen gegeven regels, met inachtneming van het model opgenomen in de bijlage en de daarbij gegeven aanwijzingen, de huisregels van zijn inrichting vast.

  • 2 De directeur stelt de huisregels van zijn inrichting binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze regeling vast.

  • 3 De directeur zendt de huisregels van zijn inrichting aan de Minister van Justitie. Een wijziging van de huisregels van zijn inrichting zendt de directeur binnen een maand na vaststelling van de wijziging, aan de Minister van Justitie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-07-2011]

Het Reglement betreffende de rechtspositie van hen die in rijksinrichtingen voor kinderbescherming zijn opgenomen, van 28 maart 1984, nr. 198/784 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-07-2011]

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2001.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals.

Bijlage

[Regeling vervallen per 17-07-2011]

Inhoudsopgave

1. Algemene inleiding

Aanwijzingen en opdrachten

Rookverbod

2. Binnenkomst

3. Begeleiding

3.1.Verblijfsplan

3.1. Behandelplan

3.1. Verblijfsplan

3.2. Behandelplan

4. Gebruik kamer en persoonlijke bezittingen

4.1. Gebruik kamer

4.2. Persoonlijke bezittingen

5. Dagprogramma

5.1. Luchten

5.2. Onderwijs

5.3. Sport

5.4. Bibliotheek

5.5. Winkel of winkelbestellijst

5.6. Overige activiteiten

6. Verzorging

6.1. Voeding

6.2. Gebruik en onderhoud van kleding

6.3. Persoonlijke verzorging

6.4. Medische verzorging

6.5. Geestelijke verzorging

7. Contact met de buitenwereld

7.1. Bezoek van relaties

7.2. "Geprivilegieerd" bezoek

7.3. Telefoneren met relaties

7.4. Telefoneren met geprivilegieerde contacten

7.5. Post van relaties

7.6. Post van geprivilegieerde contacten

7.7. Perscontacten

8. Verlof

9. Scholings- en trainingsprogramma / proefverlof

10. Controle, ordemaatregelen en straffen

10.1. Urinecontrole

10.2. Kamerinspectie

10.3. Onderzoek aan lichaam en kleding

10.4. Onderzoek in het lichaam

10.5. Gedwongen geneeskundige behandeling

10.6. Gebruik mechanische middelen

10.7. Gebruik geweld en vrijheidsbeperkende middelen

10.8. Ordemaatregelen

10.9. Disciplinaire straffen

10.10. Horen en schriftelijke mededeling

11. Bemiddeling, beklag en beroep

11.1. Bemiddeling

11.2. Beklag

11.3. Beroep tegen de uitspraak van de beklagcommissie

11.4. Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de selectiefunctionaris

11.5. Beroep tegen een beslissing van de Minister van Justitie over strafonderbreking

12. Overige bepalingen

12.1. Geld

12.2. Aansprakelijkheid

12.3. Dossiers

12.4. Medezeggenschap en vertegenwoordiging Huisregels [naam inrichting]

Naar boven