Regeling melding bijzondere voorvallen jeugdigen

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Regeling melding bijzondere voorvallen jeugdigen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

Gezien het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 28 juni 2001, kenmerk 5105565/TH/mk;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bijzondere voorvallen: de voorvallen, genoemd in artikel 2, eerste en tweede lid, van deze regeling;

 • b. ontvluchting: onttrekking van een jeugdige aan het op hem uitgeoefende toezicht vanuit een gesloten gebouw, vanaf een beveiligd terrein, tijdens transport of tijdens begeleid verblijf buiten de inrichting;

 • c. DJI: Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • d. divisiedirecteur ForZo/JJI: de directeur van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van de DJI.

Artikel 2

 • 1 Bijzondere voorvallen die onmiddellijk door de directeur van de inrichting telefonisch en schriftelijk per elektronische post aan de divisiedirecteur ForZo/JJI worden gemeld, zijn de volgende:

  • a. ontvluchting van een jeugdige;

  • b. ernstige geweldsincidenten in of buiten de inrichting;

  • c. ernstige ordeverstoring;

  • d. suïcide van een jeugdige;

  • e. onnatuurlijke dood van een jeugdige;

  • f. elk ander incident in of buiten de inrichting van ernstige, politiek gevoelige of publiciteitsgevoelige aard.

 • 2 Bijzondere voorvallen die uiterlijk de eerstvolgende werkdag schriftelijk per elektronische post aan de divisiedirecteur ForZo/JJI worden gemeld zijn de volgende:

  • a. onttrekking aan, poging tot, of voorbereiding van onttrekking aan, het op hem uitgeoefende toezicht door een jeugdige uit een beperkt beveiligde inrichting of afdeling of vanaf een niet-beveiligd terrein;

  • b. niet terugkeren van onbegeleid verlof door een jeugdige;

  • c. geweld tegen andere jeugdigen of geweld tegen personeelsleden of medewerkers of andere in de inrichting aanwezige personen, dat lichamelijk letsel ten gevolg heeft;

  • d. politiecontact naar aanleiding van een delict van de jeugdige tijdens verlof, strafonderbreking, scholings- en trainingsprogramma of tijdens ongeoorloofde afwezigheid;

  • e. aantreffen van contrabande, zoals een vuurwapen, slag- of steekwapen, harddrugs, of softdrugs van meer dan 5 gram;

  • f. aantreffen van medicijnen, indien verdenking bestaat van ernstig misbruik;

  • g. strafbare of anderszins laakbare handelingen van personeelsleden of medewerkers jegens een of meer jeugdigen, waaronder seksueel misbruik, seksuele intimidatie of ongeoorloofde relaties;

  • h. gevallen van hongerstaking, natuurlijke dood, ernstige zelfverwonding of poging tot suïcide van een jeugdige;

  • i. ernstige besmettelijke ziekte van jeugdigen, personeelsleden, medewerkers of andere in de inrichting aanwezige personen;

  • j. ontslag op staande voet van een personeelslid of medewerker.

Artikel 3

 • 1 Bij de melding bijzondere voorvallen wordt gebruik gemaakt van het formulier melding bijzonder voorval dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 De afloop van bijzonder voorvallen wordt schriftelijk gemeld met gebruikmaking van het formulier afhandeling bijzonder voorval dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina