Regeling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-12-2001 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende wijziging van de regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juni 2001, LMV 2001059512, houdende vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2001 (Stcrt. 2001, 119) en bekendmaking van de projecten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van genoemde regeling

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juni 2001, LMV 2001059 512, houdende vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2001 (Stcrt. 2001, 119)]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juni 2001, LMV 2001059512, houdende Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2001 (Stcrt. 2001, 119) wordt de volgende lijst van projecten vastgesteld:

  • project Haren, Fase I,

  • project Deurne, Rondweg Vlierden,

  • project Opsterland, Gorredijk Fase II,

  • project Amsterdam, A10-West,

  • project Noordenveld, Peize, aanvullende gevelmaatregelen,

  • project Steenbergen, Dinteloord,

  • project Etten-Leur, Centrumplan.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 augustus 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina