Regeling vaststelling percentages Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 16-08-2001 t/m 31-12-2003

Regeling vaststelling percentages Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2001

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het percentage als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt voor 2001 vastgesteld op 0,32.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Het percentage bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt voor 2001 als volgt vastgesteld:

  • a. voor kredietinstellingen die op grond van artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in Nederland het bedrijf van kredietinstelling mogen uitoefenen wordt het percentage vastgesteld op 0,32.

  • b. in afwijking van onderdeel a wordt voor kredietinstellingen die op grond van artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in Nederland het bedrijf van kredietinstelling mogen uitoefenen en die onder adequaat toezicht staan van een toezichthoudende autoriteit in hun land van herkomst, het percentage vastgesteld op 0,16.

  • c. voor andere kredietinstellingen en financiële instellingen wordt het percentage vastgesteld op 0,16.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het percentage bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt voor 2001 als volgt vastgesteld:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina