Vaststelling vergoedingen leden Commissie van Toezicht Vakbekwaamheidsexamens Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 12-08-2001 t/m 31-12-2005

Vaststelling vergoedingen leden Commissie van Toezicht Vakbekwaamheidsexamens Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Een niet-ambtelijk lid van de commissie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit vakbekwaamheidsexamens assurantiebemiddelingsbedrijf en artikel 4, tweede lid, van het Besluit vakbekwaamheidsexamens gevolmachtigde agent, ontvangt:

  • a. een vergoeding van de reiskosten, gemaakt voor het bijwonen van een vergadering van de commissie, hetzij op basis van 1e klasse openbaar vervoer, hetzij bij gebruik van een privé vervoermiddel op basis van het door het Verbond van Verzekeraars hiervoor gehanteerde tarief;

  • b. een vergoeding van f 253,43 / € 115,- per bijgewoonde vergadering van de commissie; en

  • c. een vaste vergoeding van f 506,85 / € 230,- per kwartaal.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De voorzitter van de in artikel 1 bedoelde commissie ontvangt, in afwijking van de bedragen genoemd in artikel 1, onderdelen b en c, een vergoeding van f 380,14 /€ 172,50 per bijgewoonde vergadering, onderscheidenlijk een vaste vergoeding van f 760,28 /€ 345,- per kwartaal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van 26 januari 1996, nr. BGW96-158M, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,
namens deze,
De

plv. Directeur Financiele Markten

,

L. Groenendal

Terug naar begin van de pagina