Wijzigingsbesluit Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart (ligplaatsen woonschepen)

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 24-08-2001 t/m 23-12-2008

Besluit van 6 augustus 2001, houdende wijziging van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart (ligplaatsen woonschepen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 mei 2001, nr. MJZ2001046212, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan na overleg met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en Defensie;

Gelet op artikel 25, derde lid, van de Luchtvaartwet;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juni 2001, nr W08.01.0216/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 juli 2001, nr. MJZ2001082519, Centrale Directie Juridische Zaken, uitgebracht na overleg met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 24-12-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart.]

Artikel II

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit is niet van toepassing op een bestemmingsplan:

  • a. waarin geluidzones als bedoeld in artikel 25a van de Luchtvaartwet zijn of worden opgenomen, die behoren bij een aanwijzing als bedoeld in artikel 24 van genoemde wet, die onherroepelijk zijn geworden voor 1 januari 2001, of

  • b. dat is of wordt vastgesteld ter uitvoering van aanwijzingen als bedoeld in artikel 26 van de Luchtvaartwet, zoals dat luidde tot 17 augustus 1994, die onherroepelijk geworden zijn vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 augustus 2001

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven drieëntwintigste augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina