Instellingsbesluit Raad van advies kilometerheffing

[Regeling vervallen per 01-11-2002 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2002.]
Geldend van 05-09-2001 t/m 31-07-2002

Besluit van 4 augustus 2001, houdende instelling van de Raad van advies kilometerheffing

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 juli 2001, nr. CDJZ/WBI/2001–781, Centrale Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2002]

Er is een Raad van advies kilometerheffing, hierna te noemen: de Raad.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2002]

De Raad heeft tot taak te adviseren over de invoering van de kilometerheffing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2002]

De archiefbescheiden van de Raad worden na opheffing van de Raad, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 15 juli 2005.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2002]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Raad van advies kilometerheffing.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 augustus 2001

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven vierde september 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina