Mandaatbesluit NOVEM Subsidieprogramma PMZ 2001 en GAVE 2001

Geldend van 26-08-2001 t/m heden

Mandaatbesluit NOVEM Subsidieprogramma PMZ 2001 en GAVE 2001

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V., d.d. 14 mei 2001, met kenmerk 01/0123/931/00300;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder NOVEM: de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V..

Artikel 2

  • 1 Aan de directeur van de NOVEM, de manager Duurzaam Produceren en de clustermanager, voor zover verband houdende met zijn taak, wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Besluit milieusubsidies, voor zover deze verband houden met de uitvoering van het Subsidieprogramma productgerichte milieuzorg 2001.

  • 2 Aan de directeur van de NOVEM, de manager Duurzame Energie en de clustermanager, voor zover verband houdende met zijn taak, wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Besluit milieusubsidies, voor zover deze verband houden met de uitvoering van het Subsidieprogramma klimaatneutrale gasvormige en vloeibare energiedragers 2001.

  • 3 De functionarissen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

  • 1 Alvorens de functionarissen, bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, een beslissing nemen op een aanvraag om subsidie als bedoeld in het Subsidieprogramma productgerichte milieuzorg 2001 wordt een onafhankelijke commissie gehoord.

  • 2 De commissie bestaat uit ten hoogste vijf leden, waaronder begrepen de voorzitter.

  • 3 De leden van de commissie worden door NOVEM, de Minister gehoord, benoemd voor een periode van twee jaar.

  • 4 Een lid van de commissie kan door NOVEM, de Minister gehoord, eenmaal worden herbenoemd voor ten hoogste twee jaar.

  • 5 Aan de leden van de commissie kan door NOVEM, de Minister gehoord, een vergoeding worden toegekend.

Artikel 4

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de NOVEM wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met derde lid, alsmede machtiging tot het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 5

De directeur van de NOVEM wordt gemachtigd, met het recht van substitutie, namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verweer te voeren bij de behandeling door de bestuursrechter van beroepschriften of verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening terzake van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met derde lid.

Artikel 6

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 of 4 van deze regeling, luidt de ondertekening:

`de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze:' gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NOVEM Subsidieprogramma PMZ 2001 en GAVE 2001.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 27 juli 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina