Regeling aanduiding NeR

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 11-08-2001 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer, houdende aanduiding van de van toepassing zijnde Nederlandse emissierichtlijn in het kader van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer (Regeling aanduiding NeR)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

De van toepassing zijnde Nederlandse emissierichtlijn is de Nederlandse emissierichtlijn lucht, uitgave 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanduiding NeR.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juli 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina